Премини към основното съдържание

УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ЕДРОМАЩАБНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ В МАЩАБ 1:5 000, 1:10 000

В изпълнение на § 4 от ПЗР на Наредба № V-12-1720 от 13 май 2014 г. за едрома­щабната топографска карта Изпълнителния директор на АГКК със Заповед № РД-13-375/12.12.2014 г. утвърди Система от условни знаци за едромащабна топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000

Анотация

Системата от условни знаци за едромащабни топографски карти в М 1:5 000 и 1:10 000 е задължителна за ползуване от ведомствата, институтите и организациите, които изработват и обновяват едромащабни топографски карти.

Системата от условни знаци е разработена и изградена в съответствие със съв­ременните стандарти и технологии, резултат на направени предложения и са съгласу­вани с действуващите нормативни документи.

Системата от Условни знаци за едромащабни топографски карти в М 1:5 000 и 1:10 000, утвърдена от Изпълнителния директор на АГКК на 05.12.2014 г. отменя „Условни знаци за ед­ромащабни карти в мащаби 1:10 000, 1:5 000 и 1:2 000“ издадени от Министерството на териториалното развитие и строителството, управление “Кадастър и геодезия” през 1993 г.

 

ТАБЛА

AA Геодезическа основа

BA Застроени територии

СА Промишленост - обекти

СВ Промишленост - проводи

DA Транспорт - жп линии

DB Транспорт - пътища

DC Транспорт - съоръжения по жп линии и пътища

DD Транспорт - летища, пристанища, въжени линии

EA Хидрография

FA Граници

GA Растителност

HA Релеф

KA Рамки и оформление

L Надписи

ПОЯСНЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА И ИЗЧЕРТАВАНЕТО НА УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ

Пояснения

Приложение рамки и оформление

ФОРМУЛЯРИ НА УСЛОВНИ ЗНАЦИ

slogan bg