Премини към основното съдържание

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, Сектор „Южен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, специализирана администрация при АГКК.


            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следния кандидат, показал най-висок резултат:

Първо място - Ивайло Иванов.

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........../п/............... 

                                                                                     ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА


ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите кандидати до конкурса  за длъжността старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в сектор „Южен“, Служба по геодезия, картография и кадастър – София, специализирана администрация при АГКК. 


 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-73/1/ от 28.04.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в сектор „Южен“, Служба по геодезия, картография и кадастър – София, специализирана администрация при АГКК,  трябва да се явят на тест на 15.05.2020 г. /понеделник/ от 11.00 часа в сградата на Агенцията по геодези, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 15.05.2020 г. в 13.00 часа на посочения адрес.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“. 

         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.  Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

При 19-20 правилни отговора – оценка 5,00;

При 17-18 правилни отговора – оценка 4,50;

При 15-16 правилни отговора – оценка 4,00;

По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 40 минути.

          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите - Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

При провеждането на конкурсната процедура ще бъде създадена организация за спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19: осигуряване на дистанция между участниците не по-малко от 2 метра и използване на лични предпазни средства - защитни маски за лице.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........

                                                                                                  ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс

за длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“,

 Сектор „Южен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

 

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-73/1/ от 28.04.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

  1. I.                Допуска до конкурс следния кандидат:

1. Ивайло Иванов

 

  1. II.             Недопуснати до конкурса кандидати:

      Няма.

 

                  III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

  1. Закон за държавния служител;
  2. Закон за кадастъра и имотния регистър;
  3. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи;
  4. Наредба № 02-20-4 от 11 октомври 2016 г. За предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  5. Наредба № 02-20-5 от 15 декември 2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  6. Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:     /п/

                                               ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА 

 

 

 

Забележка:

В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

 

ОБЯВА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

 

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра",

Адм. звено: Сектор „Южен“,  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.

1.2. Професионална област – Геодезия.

1.3. Минимален професионален опит – 1 година. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 до 1700 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – Събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

 

Кратко описание на длъжността:

- Участва в приемателните комисии по чл. 45 и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗКИР за района на действие на службата.

- Приема и обработва материалите и данните при създаване на КККР по реда на чл. 35 и чл. 35а от ЗКИР.

- Проверява цифровия вид на КК и РГО чрез компютърните програми за контрол на АГКК.

- Участва в извършването на оценка на точността и проверка на актуалността на кадастралните планове.

- Поддържа основната база данни на кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) в актуално състояние – въвежда нови данни и извършва промени.

- Обработва и приема материалите и данните, предоставени по чл.54а (3) от ЗКИР.

- Участва в извършването на контрол на изпълнението на РГО и КККР и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;     

 5.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 24.04.2020 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1 лично, чрез пълномощник или на имейл: Виж имейла... с електронен подпис от кандидата.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност да се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

8. Информация за конкурса да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188392.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

slogan bg