Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

Началник на СГКК

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен,

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

1.2. Професионална област – Геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 4 години. Минимален ранг - ІІІ младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650 до 2050 лв.

/за първа степен/.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

3.1.Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

3.2. Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

3.3.Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

3.4. Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

3.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

3.6. Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

3.7.Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

- Ръководи дейността на служителите в службата, като разпределя и възлага работата, и следи за изпълнението ù.

- Организира въвеждането на данните от одобрената кадастрална карта в информационната система на кадастъра.

- Организира текущия контрол при изработването и приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри за района на службата.

- Организира поддържането в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри, включително въз основа на резултатите от дейностите, изпълнявани от правоспособни лица за района на службата.

- Участва в приемането на геодезични мрежи с местно предназначение.

- Организира поддържането на геодезични мрежи с местно предназначение и работната геодезична основа за района на службата.

- Организира в процеса на изработване на кадастралната карта и регистри взаимодействието на службата по геодезия, картография и кадастър с областната дирекция "Земеделие" за предоставяне на данните от картата на възстановената собственост, както и за тяхното своевременно актуализиране.

- Организира дейността по предоставяне на кадастрални данни и административното обслужване на населението за района на службата.

- Организира създаването и поддържането на техническия архив в службата.

- Организира воденето на статистика по различни показатели във връзка с дейността на кадастъра за района на службата и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 20.09.2019 г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 или в СГКК Шумен, гр. Шумен, ул. Съединение  № 107, ет. 5, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК, в СГКК Шумен и на интернет страницата на Агенцията – www.cadastre.bg

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.