Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

 

Обява за Младши експерт

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“;
1.2. Професионална област – Архитектура, строителство и геодезия;
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.
2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 590 до 1600 лв.
/за първа степен/.
3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обра ботване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:
-Извършва проверка (тест) и анализ на представените от МЗХ изходни материали и данни. Подготвя доклад за резултатите от проверката и анализа.
-Извършва техническите дейности по създаването на кадастрална карта и регистри чрез преобразуване на картата на възстановена собственост при спазване на методологията и в съответствие с нормативните документи по кадастъра.
-Поддържа архива в отдела и обслужва със съхраняваната в него информация и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.
5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такъв;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 20.09.2019г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите