Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юлия Иванова Янева

2. Ивайло Стойчев Костовски

3. Зорница Йорданова Кръстева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 08.10.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала  № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/ 

 

Обява за Младши експерт

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по...“;
1.2. Професионална област – Архитектура, строителство и геодезия;
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.
2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 590 до 1600 лв.
/за първа степен/.
3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обра ботване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:
-Извършва проверка (тест) и анализ на представените от МЗХ изходни материали и данни. Подготвя доклад за резултатите от проверката и анализа.
-Извършва техническите дейности по създаването на кадастрална карта и регистри чрез преобразуване на картата на възстановена собственост при спазване на методологията и в съответствие с нормативните документи по кадастъра.
-Поддържа архива в отдела и обслужва със съхраняваната в него информация и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.
5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - при наличие на такъв;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 20.09.2019г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите