Премини към основното съдържание

Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

 

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“,  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  Стара Загора, специализирана администрация при АГКК.

            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, показали най-високи резултати:

 Първо място – Кирил Стойков;

Второ място – Лилия Лилянова-Павлова.

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.........../п/............... 

                                                                                        ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността

главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК Стара Загора, специализирана администрация при АГКК.

 

 

           Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-115/1/ от 29.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

 

           Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК Стара Загора, трябва да се явят на тест на 18.08.2020г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 18.08.2020 г. в 13.00 часа на посочения адрес.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „о“. 

         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязва  повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:

При 19-20 правилни отговора – оценка 5,00;

При 17-18 правилни отговора – оценка 4,50;

При 15-16 правилни отговора – оценка 4,00;

По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.

          Време за решаване на теста – 40 минути.

          Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

          Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.

Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:........../п/.........

                                                                                                                 ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност: главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК Стара Загора, специализирана администрация при АГКК.

 

                 Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-115/1/ от 29.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.  Кирил Стойков

2.  Лилия Лилянова - Павлова

II. Недопуснати до конкурса кандидати:

      Няма.

III. Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

  1. Закон за държавния служител;
  2. Закон за администрацията;
  3. Закон за геодезията и картографията;
  4. Закон за кадастъра и имотния регистър;
  5. Закон за устройство на територията;
  6. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи;
  7. Наредба № 02-20-4 от 11 октомври 2016 г. За предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
  8. Наредба № 02-20-5 от 15 декември 2016 г. За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  9. Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ........./п/..........  

                                                                ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА

Забележка: В срок до 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 


 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността

Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Стара Загора, специализирана администрация при АГКК

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.

1.2. Професионална област – Геодезия

1.3. Минимален професионален опит – 2 години.

1.4. Минимален ранг - IV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 610 до 1800 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност – Събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

 

Кратко описание на длъжността:

 

-          Проверява цифровите модели чрез контролни компютърни програми на АГКК.

-          Участва в приемателните комисии по чл. 45 и чл. 47, ал.1 и ал.2 ЗКИР за района на действие на службата.

-          Участва в работата на експертните съвети към общините.

-          Участва в приемането на геодезични мрежи с местно предназначение.

-          Извършва полски и канцеларски проверки на представяните от фирмите материали при изработването на ККР и РГО.

-          Организира подготовката на протоколите за контрол и приемане на кадастрална карта и кадастралните регистри на комисията във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 19.

-           Изготвя становища, експертни анализи и отговори на жалби по КК и КР и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. Необходими документи за участие в конкурс:

5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:

5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;     

 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 27.07.2020 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1 или в СГКК Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 1, по един от следните начини:

- лично от кандидата на посочения адрес;

- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

 - на имейл: delovodstvo@cadastre.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.   

        При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика, се изпращат на кандидата по електронен път.

        С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК, СГКК Стара Загора и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

 

8. Информация за конкурса  се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188392.

 

            Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване на

slogan bg