Архив

Обява за младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Видин

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Видин, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Марян Ангелов Иванов

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Софийска област

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Софийска област, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Началник на СГКК Сливен

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Сливен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Красимира Тодорова Тодорова

2. Руси Манчев Манчев

3. Стефка Стефанова Методиева

4. Теодора Петрова Балулова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.10.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Сливен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

 

 

Обява за Началник на СГКК Сливен

Обява за Главен експерт „Административно обслужване“ (АО) в СГКК Хасково

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: главен експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата