Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 40 от 07.05.2024 г. са обнародвани Заповеди както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 40 от 07.05.2024 г. е обнародвана Заповед №РД-18-65 от 29.03.2024 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 56624.7202.1078, 56624.7202.1080 и 56624.7202.1079 в с. Плана, район „Панчарево“, общ. Столична, обл. София(столица).
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 40 от 07.05.2024 г. е обнародвана Заповед № КД-14-14 от 05.04.2024 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 06.06.2024 г., вкл.)

slogan bg