Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 39 от 01.05.2024 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 39 от 01.05.2024 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бранище, с. Дончево, с. Овчарово, с. Паскалево, с. Плачидол, с. Победа, с. Приморци, с. Смолница, с. Стефан Караджа, с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 15.05.2024 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Джурово, с. Правешка Лакавица, с. Разлив, община Правец. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 15.05.2024 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 39 от 01.05.2024 г. е обнародвана обява за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Бранище, с. Врачанци, с. Дончево, с. Овчарово, с. Паскалево, с. Плачидол, с. Победа, с. Полковник Минково, с. Приморци, с. Смолница, с. Стефан Караджа, с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 31.05.2024 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

 

slogan bg