Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г. са обнародвани заповеди и обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-34 от 27.04.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Буковец и с. Плаково, община Велико Търново, област Велико Търново.
Заповед № КД-14-35 от 07.05.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ботево, с. Бояджик, с. Видинци, с. Генерал Инзово и с. Генерал Тошево, община „Тунджа“, област Ямбол. 
Заповед № КД-14-36 от 11.05.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Богданово, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-37 от 12.05.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Брястово, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 05.07.2021 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г. e обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-16-14 от 11.05.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, без териториите, за които КККР са одобрени със заповеди на изпълнителния директор на АГКК, гр. Мартен, без териториите, за които КККР са одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК, с. Бъзън, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе.
 В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (05.07.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 В ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Батошево, с. Душево, с. Петко Славейков и с. Хирево, община Севлиево. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 18.06.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в землището на с. Долни Пасарел, община Столична. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – София. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 18.06.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Зайчино ореше, с. Избул, с. Памукчии, с. Стан и с. Стоян Михайловски, община Нови пазар. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 18.06.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г. е обнародвана обява за приети КККР: 
Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Зайчино ореше, с. Избул, с. Памукчии, с. Стан и с. Стоян Михайловски, община Нови пазар, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 05.07.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.

slogan bg