Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 48 от 08.06.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 48 от 08.06.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Заповед № КД-14-38 от 13.05.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бял кладенец и с. Прохорово, община Нова Загора, област Сливен.
Заповед № КД-14-39 от 14.05.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Баня, с. Кортен и с. Ценино, община Нова Загора, област Сливен. 
Заповед № КД-14-40 от 14.05.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново. 
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 08.07.2021 г., вкл.)
 
В ДВ, бр. 48 от 08.06.2021 г. e обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК № РД-16-19 от 19.05.2021 г. за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за територията на поземлен имот в гр. София, район „Студентски“, Столична община, област София (столица). Границите на района, за който се създават КККР са както следва: север - поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1606.370 и 68134.1606.3, изток – ПИ с идентификатор 68134.1607.7081, юг – ПИ с идентификатори 68134.1607.3819, 68134.1607.7088 и 68134.1607.7057, запад – ПИ с идентификатори  68134.1607.7048 и  68134.1607.7089  по КККР на гр. София, район „Студентски“.
 В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (08.07.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

slogan bg