Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2021 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Капитановци, с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне и гр. Дунавци, община Видин и с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 15.06.2021 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 46 от 01.06.2021 г. са обнародвани обяви за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Капитановци, с. Синаговци, с. Слана бара и с. Търняне, община Видин и с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 01.07.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
 

slogan bg