Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. е обнародвана Заповед № РД-16-33 от 21.06.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на  с. Върбяне, с. Златна нива, с. Косово, с. Марково и с. Могила, община Каспичан, област Шумен.
В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (18.08.2022 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
№ РД-18-104 от 21.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Горно Озирово, община Вършец, област Монтана.
№ РД-18-105 от 21.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Долно Озирово, община Вършец, област Монтана.
№ РД-18-106 от 21.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Стояново, община Вършец, област Монтана.
№ РД-18-107 от 21.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Благово, община Монтана, област Монтана.
№ РД-18-108 от 21.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана.
№ РД-18-109 от 21.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Студено буче, община Монтана, област Монтана.
№ РД-18-110 от 24.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Припек, община Аксаково, област Варна.
№ РД-18-111 от 24.06.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна.
№ РД-18-112 от 01.07.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна.
№ РД-18-113 от 01.07.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Доброглед, община Аксаково, област Варна.
№ РД-18-114 от 01.07.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.
№ РД-18-115 от 01.07.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Изворско, община Аксаково, област Варна.
№ РД-18-116 от 05.07.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Долна баня, община Долна баня, област София.
№ РД-18-117 от 05.07.2022 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Свети Спас, община Долна баня, област София.
Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. е обнародвана Заповед № КД-14-20 от 30.06.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Долни чифлик, с. Рудник и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 18.08.2022 г. вкл.)
 

В ДВ, бр. 56 от 19.07.2022 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Гита, с. Държава, с. Осларка и с. Свобода, община Чирпан, област Стара Загора. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
(до 02.08.2022 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

slogan bg