Премини към основното съдържание

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня

Статус
Възложена

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня и дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на КККР е оттеглена“ по 4 (четири) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и  с. Свети Спас, община Долна баня, област София“

Обособена позиция № 2: „Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Гурмазово (вкл. общински център гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, област София“

Обособена позиция № 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, област София“

Обособена позиция № 4: „Дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на КККР е оттеглена“ (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на Обособена позиция № 4 по реда, предвиден за индивидуалната ѝ стойност - http://www.cadastre.bg/public-contracts/chl20-al6-zop)

)

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.01.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 23.01.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
18.12.2017 Решение за откриване на процедура № РД-19-26-13.12.2017 614.78 KB resheniezaotkrivanenaproceduranord-19-26-13122017.pdf
18.12.2017 Обявление за поръчка № 07-3(55)-13.12.2017 1.79 MB obyavleniezaporchkano07-355-13122017.pdf
20.12.2017 Документация за обществена поръчка - КККР Божурище_Долна баня 325.78 KB dokumentaciyazaobshchestvenaporchka-kkkrbozhurishchedolnabanya.pdf
20.12.2017 Образци към документация (Божурище_Долна баня) 592.2 KB obrazcikmdokumentaciyabozhurishchedolnabanya.rar
20.12.2017 Приложение I - Техническа спецификация (Божурище_Долна баня) 298 KB prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciyabozhurishchedolnabanya.pdf
20.12.2017 Приложение II - Методика за оценка (Божурище_Долна баня) 381.61 KB prilozhenieii-metodikazaocenkabozhurishchedolnabanya.pdf
20.12.2017 Приложение III - Проект на договор (Божурище_Долна баня) 430.19 KB prilozhenieiii-proektnadogovorbozhurishchedolnabanya.pdf
20.12.2017 Справка 1_Долна баня 257.85 KB spravka1dolnabanya.pdf
20.12.2017 Справка 2_Божурище_Гурмазово_Пожарево 212.8 KB spravka2bojuristegurmazovopojarevo.pdf
20.12.2017 Справка 3_Делян_Златуша_М. Раковица 175.84 KB spravka3delyanzlatushamrakovitsa.pdf
12.01.2018 Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-22_12.01.2018 657.66 KB razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._99-22_12.01.2018.pdf
15.01.2018 Разяснение по постъпило запитване 99-22 от 15.01.2018 191.42 KB razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_99-22.pdf
12.02.2018 Протокол № 1 от 12.02.2018 693.78 KB protokol_no_1_12.02.2018_kkkr_bojurishte.pdf
20.03.2018 Протокол № 2_20.03.2018 3.28 MB protokol_no_2_20.03.2018_kkkr_bojurishte.pdf
20.03.2018 Съобщение за отваряне на ценови предложения_ 77.35 KB sobshchenie_za_otvaryane_na_cenovi_predlozheniya_kkkr_bozhurishche.pdf
29.03.2018 Протокол № 3 от 29.03.2018 657.56 KB protokol_no_3_ot_29.03.2018.pdf
29.03.2018 Решение_РД-19-3-29.03.2018_за определяне на изпълнител 2.46 MB reshenie_rd-19-3-29.03.2018_za_opredelyane_na_izplnitel.pdf
29.03.2018 Доклад за резултатите от работата на комисията от 29.03.2018 2.7 MB doklad_za_rezultatite_ot_rabotata_na_komisiyata_ot_29.03.2018.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 1 - част 1 9.9 MB 1dogovor_kd-1-56-2018_-_obosobena_poziciya_1_part1.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 1 - част 2 5.33 MB 1dogovor_kd-1-56-2018_-_obosobena_poziciya_1_part2.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 2 - част 1 5.33 MB 1dogovor_kd-1-56-2018_-_obosobena_poziciya_1_part2.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 2 - част 2 9.92 MB 1dogovor_kd-1-55-2018__-_obosobena_poziciya_2_part2.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 2 - част 3 3.91 MB 1dogovor_kd-1-55-2018__-_obosobena_poziciya_2_part3.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 3 - част 1 9.79 MB dogovor-kd-1-51-2018_-_obosobena_poziciya_3_part1.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 3 - част 2 9.92 MB dogovor-kd-1-51-2018_-_obosobena_poziciya_3_part2.pdf
30.05.2018 Договор по обособена позиция № 3 - част 3 8.33 MB dogovor-kd-1-51-2018_-_obosobena_poziciya_3_part3.pdf
31.05.2018 Обявление за възложена поръчка КККР Божурище 1.05 MB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka_kkkr_bozhurishche.pdf
13.01.2023 Обявление за приключване на договор КД-1-55-2018 2.61 MB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-55-2018.pdf

slogan bg