Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
Прикачени документиДатаРазмер
File Разяснения № 99-604/06.12.2018 06/12/18457.6 KB
File Решение №РД-19-29/28.11.2018 за прекратяване на обособена позиция №9 17/12/18356.84 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_заличено АОП № 01055-2018-0016 20/12/18132.93 KB
File Протокол 1 - АОП № 01055-2018-0016 09/05/19952.6 KB
File Съобщение за -отваряне на цениАОП № 01055-2018-0016v 04/09/192.73 MB
File ДОКЛАД-АОП № 01055-2018-0016 14/10/192.1 MB
File ПРОТОКОЛ № 2-АОП № 01055-2018-0016 14/10/193.73 MB
File ПРОТОКОЛ № 3-АОП № 01055-2018-0016 14/10/192.83 MB
File РЕШЕНИЕ № РД-19-29-АОП № 01055-2018-0016 14/10/195.07 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 1 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

Обособена позиция № 2 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Вързулица, с. Масларево, с. Павел, с. Иванча и с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново“

Обособена позиция № 3 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Исперих, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Средноселци и с. Лъвино, община Исперих, област Разград“

Обособена позиция № 4 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бърдоква, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Йонково, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и с. Яким Груево, община Исперих, област Разград“

Обособена позиция № 5 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци, с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Разград“

Обособена позиция № 6 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра“

Обособена позиция № 7 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Антоново, с. Девино, с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище“

Обособена позиция № 8 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Халваджийско, с. Вельово, с. Изворово, с. Богомолско, с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Крушолак, с. Малка Черковна, с. Милино, с. Равно село, с. Свободица, с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец, с. Великовци, община Антоново, област Търговище“

Обособена позиция № 9 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр. Правец, община Правец, област София“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 17.01.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0016

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 18.01.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.