Новини

НАРЕДБА № РД-02-20-16 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г

НАРЕДБА № РД-02-20-16 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г

Наредба № 3 от 26 октомври 2006 г. за транлитерация на българските географски имена на латиница

Програма за транслитерация на географски имена - on-line...

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА НА ЛАТИНИЦА

В сила от 21.11.2006 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Относно издаване на фактури за платени такси:

Съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“.