Новини

Отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра

На 27.08.2014 г. между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Нотариалната камара на Република България се сключи Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра. Споразумението е подписано от изпълнителния директор на АГКК г-н Валентин Йовев и от председателя на Съвета на нотариусите г-н Красимир Катранджиев.

Основни положения за прилагане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005)

Документи: 

Уважаеми потребители,

публикувани са основни положения за прилагане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005) следствие направен е анализ на геодезическите мрежи в страната, както и на всички практически стъпки, даващи възможност за трансформиране на използваните досега геодезически и картографски материали и данни в БГС 2005.

Програмен продукт BGSTrans за трансформация на координати

АГКК публикува нова версия- 4.2 на  BGSTrans  за извършване на всички видове трансформации описани в Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Изтегляне на инсталационния пакет 

Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“

Уважаеми потребители,  в ДВ бр. 63 от 17.08.2012г. е публикувана „ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществува­щите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа систе­ма 2005“.