Новини

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА-изм. и доп. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г

Документи: 

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

В сила от 02.03.2001г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ. бр. 19 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г. )

 

Проектът на Наредба е разработен в изпълнение на т. 3 от Решение на Министерския съвет от 28 юни 2017 г., с което се цели  намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Дата на откриване – 09.08.2017 г.

Дата на приключване – 08.09.2017 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и мотиви