Премини към основното съдържание

Експерт по мрежова и информационна сигурност III ст.

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Отворена
СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: експерт по мрежова и информационна сигурност при АГКК
      
Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-100(1) от 31.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1.    Димитър Желязков;

II.     Недопуснати до конкурса кандидати: 
 Няма недопуснати кандидати.

III.    Допуснатият кандидат до конкурса за длъжността „експерт по мрежова и информационна сигурност“ трябва да се яви на тест на 20.11.2023 г. /понеделник от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.
Кандидатът да носи документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 20.11.2023 г. в 11.30 часа на посочения адрес.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „О“.  
         В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:
При 20 правилни отговора - оценка 5,00;
При 18-19 правилни отговора - оценка 4,50;
При 16-17 правилни отговора - оценка 4,25;
При 15 правилни отговора - оценка 4,00;
По-малко от 15 правилни отговора - оценка неиздържал.
Време за решаване на теста - 40 минути.
          
Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.
         
 Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите - Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто - минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена  по коефициент 5.

IV.    Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:
1. Закон за държавния служител;
2. Устройствен правилник на АГКК;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за киберсигурност;
5. Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
6. Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
7. Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол
8.Закон за електронното управление

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ............/п/................  
                                             МАРГАРИТА БУРЛАКОВА

ОБЯВА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Експерт по мрежова и информационна сигурност III ст.

с изисквания, както следва:
1. Минимални  и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „бакалавър“;
1.2. Професионална област – „Природни науки, математика и информатика“, специалности: „Информатика“, „Компютърни науки и инженерство“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „География“ - „Географски информационни системи и картография“; от област „Технически науки“, специалност „Геодезия“
1.3. Минимален професионален опит – 2 години;
1.4. Минимален ранг – IV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител- длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 до 2800 лв., като се отчита професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в рамките на разходите за персонал по бюджета на агенцията при спазване на нормативните изисквания.

Минимална основна месечна заплата 1800 лв.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
- Аналитична компетентност – Събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения.
- Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания. 
- Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
- Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
- Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
- Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
- Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
      
Кратко описание на длъжността:
     - Участва в изготвянето на политиките и документираната информация.
     - Следи за спазването на вътрешните правила и прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност.
 - Консултира ръководството на АГКК във връзка с информационната сигурност.
-  Ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност.
- Периодично (не по-малко от веднъж в годината) изготвя доклади за състоянието на мрежовата и информационната сигурност в административното звено и ги представя на ръководителя.
- Координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност.
- Организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства. Анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4.2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 27.10.2023 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, кв. Бъкстон, ул. „Мусала“ № 1, по един от следните начини:
- лично от кандидата на посочения адрес;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се публикуват на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188392.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

slogan bg