Архив

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, Сектор „Южен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, специализирана администрация при АГКК.


Старши експерт в отдел „Финансово-стопански дейности", дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация

 

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт в отдел „Финансово-стопански дейности“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК.

Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юлия Иванова Янева

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Шумен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата