Премини към основното съдържание

Указания за отразяването на сгради, изградени въз основа на разрешения за временни строежи по ЗУТ или временни постройки по чл.120, ал. 4от ППЗТСУ

3 June 2015

Създаване на КККР по реда на чл. 35а ЗКИР не следва да се извършва за имоти, които попадат в картата на възстановената собственост (КВС)

25 August 2011
Subscribe to Създаване и одобряване на ККР

slogan bg