Създаване на КККР по реда на чл. 35а ЗКИР не следва да се извършва за имоти, които попадат в картата на възстановената собственост (КВС)