Премини към основното съдържание

Младши експерт „Административно обслужване“ Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ Благоевград

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена
КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) Благоевград, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
           
На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, показали най-високи резултати:

Първо място – Даниела Развигорова;
    Второ място – Анастасия Манолова;
Трето място – Атанас Комаров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: .............. /п/ ................

     ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ
 

СПИСЪК

Списък
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: младши експерт „Административно обслужване“ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Благоевград, специализирана администрация при АГКК.

Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-33(1) от 03.04.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Добринка Стоименова;
2.    Маргарита Гергова;
3.    Галина Николова;
4.    Елена Вакадинова;
5.    Атанас Комаров;
6.    Лилия Митова;
7.    Кристина Яновска;
8.    Даниела Развигорова;
9.    Анастасия Манолова;
10.    Людмила Златина;
11.    Иванка Христова;
12.    Силвия Георгиева.

II.    Недопуснат до конкурса кандидат: 
1.    Миглена Миленкова - Заявлението за участие в конкурса не е подписано от кандидата.

III.    Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК Благоевград, трябва да се явят на тест на 11.04.2023 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1.
Кандидатите да носят документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 11.04.2023 г. в 13:00 часа на посочения адрес.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „О“.
В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:
При 20 правилни отговора – оценка 5,00;
При 18-19 правилни отговора – оценка 4,50;
При 16-17 правилни отговора – оценка 4,25;
При 15 правилни отговора – оценка 4,00;
По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.
Време за решаване на теста – 40 минути.

Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите - Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена по коефициент 5.

IV.    Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

1.    Устройствен правилник на АГКК;
2.    Административнопроцесуален кодекс;
3.    Закон за кадастъра и имотния регистър;
4.        Закон за държавния служител;
5.    Закон за администрацията;
6.    Наредба за административното обслужване;
7.    Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри - обн. ДВ. бр. 83 от 21 Октомври 2016 г., изм. ДВ. бр. 6 от 22 Януари 2021 г.;
8.    Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
9.    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
10.    Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ................ /п/...................
                                        ВАЛЕРИ ТИМЕВ
 

ОБЯВА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Младши експерт „Административно обслужване“
Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ Благоевград, специализирана администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

с изисквания, както следва:
1. Минимални  и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „професионален бакалавър по …“;
1.2. Предпочитана професионална област – няма;
1.3. Минимален професионален опит – не се изисква;
1.4. Минимален ранг – V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител- длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 до 2600 лв., като се отчита професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в рамките на разходите за персонал по бюджета на агенцията при спазване на нормативните изисквания.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
    Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения.
    Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания. 
    Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
    Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
    Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
    Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
    Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:
-    Осъществяване дейностите по административно обслужване на клиенти и по поддържане на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ с ефективна работа за качествен краен резултат. Подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и обобщаване на информация, проучване и обобщаване на различни практики и алтернативни решения;
-    Участва в административното обслужване с кадастрална информация, като спазва регламентите на Наредбата за административното обслужване; 
-    Извършва контрол, приемане и процедиране на материалите по Глава VI на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, подадени в СГКК;
-    Участва в създаването, организирането и съхраняването на досиетата на имотите в съответствие с нормативните изисквания;
-    Изпълнява заявени услуги;
-    Изготвя извадки, справки, отчети и анализи, свързани с предоставяните административни услуги;
-    Участва при подготовката на данни и материали за технически задания за територията на областта;
-    Обобщава и систематизира информация за воденето на отчети и статистика по различни показатели във връзка с кадастъра и с дейността на службата;
-    Събира и систематизира данни за извършване на проверки, подготвя становища и отговори по постъпили искания, възражения, писма и др.;
-    Спазва утвърдените стандарти от Системата за управление на качеството ISO-9001-2013;
-    Спазва утвърдените стандарти от Системата за управление на сигурността на информацията ISO 27001-2015;
-    Спазва утвърдените стандарти от Системата за управление и защита на личните данни.
-    Изпълнява и други задачи, свързани с областите му на дейност и функционалните задължения на отдела/СГКК Благоевград, възложени от ръководството.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4.2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 27.03.2023 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, кв. „Бъкстон“, ул. „Мусала“ № 1 или в СГКК Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет.4, по един от следните начини:
- лично от кандидата на посочения адрес;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188309.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

slogan bg