Премини към основното съдържание

Старши експерт отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена
КЛАСИРАНЕ

на кандидатите в конкурса за длъжността старши експерт  в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
           
На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следните кандидати, показали най-високи резултати:

Първо място – Силвия  Димитрова; 
Второ място -  Ели  Депина;
Трето място  - Надежда Минева.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: .............. /п/ ................

                                                                                                              ВАЛЕНТИНА ДИМОВА
 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжност: старши експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“(АПФО), обща администрация при АГКК.
      
Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-13-50(1) от 16.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, реши: 

I.    Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Мая Симеонова;
2. Надежда Минева;
3. Силвия Димитрова;
4. Калина Евгениева;
5. Ели Депина.

II.    Недопуснати до конкурса кандидати: 
    
№     Име и фамилия    Основание за недопускане
1.    Иванка Палашева    чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността: наличието на минимум 2 год. професионален опит
2.     Даниела Карайчева    чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – липсват документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността: наличието на минимум 2 год. професионален опит

III.    Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността старши експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция АПФО, трябва да се явят на тест на 02.06.2023 г. /петък/ от 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на адрес: гр. София, кв. Бъкстон, ул. „Мусала“ № 1.
Кандидатите да носят документ за самоличност.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 02.06.2023 г. в 13.00 часа на посочения адрес.

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:

В теста кандидатите трябва да отбелязват със син химикал буквата на верния отговор, като я очертаят със знака „О“.
В теста кандидатите нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно. Липсата на отговор не носи точки. Максималният резултат, който може за бъде постигнат при правилно решен тест, е оценка 5,00. Минималният резултат за допускане до интервю е оценка 4,00 или правилен отговор на поне 15 въпроса от теста.

Скалата за оценка е следната:
При 20 правилни отговора – оценка 5,00;
При 18-19 правилни отговора – оценка 4,50;
При 16-17 правилни отговора – оценка 4,25;
При 15 правилни отговора – оценка 4,00;
По-малко от 15 правилни отговора – оценка неиздържал.
Време за решаване на теста – 40 минути.

Кандидатите получили оценка „неиздържал“ не се допускат до интервю.

Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите - Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Крайният резултат на всеки кандидат е сбор от: оценката от теста, умножен по коефициент 3 и оценката от интервюто, умножена по коефициент 5.

IV.    Информационни източници, които кандидатите могат да ползват за подготовка:

1.    Закон за държавния служител;
2.    Устройствен правилник на АГКК;
3.    Закон за администрацията;
4.    Кодекс на труда;
5.    Кодекс за социално осигуряване;
6.    Класификатор на длъжностите в администрацията;
7.    Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
8.    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
9.    Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;
10.    Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;
11.    Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ............. /п/ ................  
                                    ВАЛЕНТИНА ДИМОВА
 

ОБЯВА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт 
отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК),

с изисквания, както следва:
1. Минимални  и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „бакалавър“;
1.2. Професионална област – социални, стопански или правни науки, хуманитарни науки;
1.3. Минимален професионален опит – 2 години;
1.4. Минимален ранг – IV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител- длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен по приложение 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 до 2800 лв., като се отчита професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. При назначаването, индивидуалният размер ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в рамките на разходите за персонал по бюджета на агенцията при спазване на нормативните изисквания.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
    Аналитична компетентност – Събиране, обработване и анализ на информацията и предлагане на ефективни решения.
    Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания. 
    Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
    Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
    Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
    Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
    Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кратко описание на длъжността:
1. Въвежда информация в административния регистър при промени в структурата на АГКК – промяна на длъжностно разписание, движение на персонала, заети и незаети длъжности, видове правоотношения и др.
       2. Администрира ползването на различни видове отпуск от служителите – консултира служителите и ръководителите, проверява за основанията, отразява информацията в софтуерен продукт и отговаря за точността на даните.
       3. Изготвя проекти на писма, доклади, заповеди, служебни бележки и други, свързани с дейността.
 4. Следи и отчита ежемесечно, пред бюрата по труда, документацията по програми към Агенция по заетостта.
 5. Подпомага процеса по анализиране на необходимостта  и организиране обученията на служителите - заявява и координира участието им.
 6. Въвежда информация в софтуерен продукт, свързана с трудовите и служебните правоотношения със служителите на АГКК, лични данни за лицата, данни за образование и опит и др. 
7. Връчва, изпраща и класира документи, като следи и поддържа в актуално състояние досиетата на служителите и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4.2. Интервю с кандидатите.

5. Необходими документи за участие в конкурс: 
5.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. Към заявлението се прилагат:
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина /при наличие на такъв/;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17:00 ч. на 15.05.2023 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, кв. Бъкстон, ул. „Мусала“ № 1, по един от следните начини:
- лично от кандидата на посочения адрес;
- чрез пълномощник, като в този случай е необходимо да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;
 - на имейл: Виж имейла..., като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
При подаване на заявленията - лично или чрез пълномощник, кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подаване на документите по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

8. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност се публикуват на интернет страницата на Агенцията - www.cadastre.bg.

9. Информация за конкурса се предоставя на кандидатите в отдел „Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите, както и информация за пречките за назначаване.

 

slogan bg