Началник на сектор „Административен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „Административен“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Маргарита Георгиева Симитчиева
  1. Елисавета Манолова Симеонова
  1. Димитрина Георгиева Георгиева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15.05.2019 г. от 10.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:  п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на сектор

Административно звено: сектор „Административен“, СГКК София,

специализирана администрация при АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:     п

 

Обява за Началник на Сектор

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на сектор „Административен“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

1.2. Професионална област – геодезия, право, икономика, администрация и управление.

1.3. Минимален професионален опит – 3 години. Минимален ранг - ІІІ младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 615 до 1900 лв.

/за първа степен/.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

3.1.Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

3.2. Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

3.3.Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

3.4. Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

3.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

3.6. Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

3.7.Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

 

- Организира работата в приемната на СГКК. 

- Осъществява контрол относно документооборота на СГГК. Координира и контролира съхранението на входно/изходната документациация информация с цел опазването й.

- Организира предаването на входираните документи на началника на съответния сектор или началника на СГКК в рамките на работния ден. 

- Организира работата по завеждане, подреждане и предоставяне на документи от архива на СГКК.

- Участва в административно-информационното обслужване с кадастрална информация на физически, юридически и други лица и организации, съгласно глава VII на ЗКИР.

- Извършва поисканите устни и писмени справки от КК и КР.

- Води отчети и статистика по различни показатели за обслужването на клиентите на СГКК и тяхната удовлетвореност от предоставените услуги.

- Оказва съдействие при поддържането на компютърното оборудване в приемната /сектора, при необходимост и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 18.04.2019 г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията – www.cadastre.bg

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.