Началник на отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на отдел

Административно звено: отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Христина Илиянова Янкова
  1. Мариела Димитрова Аксентиева-Йорданова
  1. Елисавета Манолова Симеонова
  1. Тошко Йорданов Черкезов
  1. Валентина Иванова Георгиева
  1. Даниела Трайкова Игнатова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 13.05.2019 г. от 10.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:  п

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: началник на отдел

Административно звено: отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация при АГКК 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

  1. Илина Валериева Иванова

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на необходимия професионален опит,  който се изисква за заемане на длъжността. 

 

Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, на основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

 

Председател на конкурсната комисия:   п

 

Обява за Началник на отдел

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на отдел  „Човешки ресурси“,  дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, 

с изисквания, както следва: 

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Магистър“,

1.2. Професионална област – социални, стопански или правни науки;

1.3. Минимален професионален опит – 4 години. Минимален ранг - ІІІ младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 700  до 2300 лв.

(за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

3.1. Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
3.2. Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
3.3.Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
3.4.Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
3.5 .Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.
3.6. Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

3.7. Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

 

- Ръководи и отговаря за цялостната дейност на отдел „Човешки ресурси“;

- Планира, организира и отчита работата на отдела;

- Участва в изготвянето на разчет за необходимите средства за заплати. Участва при планиране необходимостта от човешки ресурси и свързаните с тях средства;

 - Организира изготвянето на проекти на длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите и работните заплати, допълнително разписание на длъжностите, за служителите, назначени по реда на ПМС 66/1996 г.;

- Организира процедури и дейности по набиране, подбор, назначаване и обучение на  служители;

- Организира и участва в провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в АГКК;

- Организира и координира прилагането на процедурите за оценяване изпълнението и израстване в кариерата на служителите в агенцията;

- Организира обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите;

- Осигурява методическа и организационна помощ по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;

- Отговаря за дейности по безопасни и здравословни условия на труд съгласно нормативните актове;

- Отговаря за актуализирането на вътрешни правила и други документи, касаещи дейностите, свързани с функциите, които изпълнява отдела и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 18.04.2019 г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с  конкурсната длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията – www.cadastre.bg

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.