Главен експерт в отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт  

Административно звено: отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Йоанна Георгиева Казакова

2. Мая Стоянова Михайлова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.05.2019 г. от 10.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

 

                                      Председател на конкурсната комисия:     /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт

Административно звено: отдел „Деловодство и архив“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“. 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

 

Обява за Главен експерт 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Главен експерт  в отдел  „Деловодство и архив“,  дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“,

 

С изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „бакалавър“,

1.2. Професионална област – Социални, стопански или правни науки;

1.3. Минимален професионален опит – 3 години. Минимален ранг - ІV младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 620 до 1950 лв.

/за първа степен/.

Кратко описание за длъжността:

- Организира и координира контактите на АГКК с МРРБ и други министерства и ведомства.

- Отразява насочването от главния секретар на постъпващата кореспонденция в деловодната система на агенцията и я систематизира в съответствие с установения ред, като я предоставя за разглеждане на съответните директори на дирекции.

-  Получава и предава информация, организира телефонните разговори и срещи на изпълнителния директор, приема и изпраща писмата чрез електронната поща на агенцията.

- Приема и предава документи за подпис от изпълнителния директор, както и молбите и заявленията на служителите.

- Осъществява организацията по подготовка и провеждането на заседания и съвещания на различни съвети, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред на заседанията.

- Осигурява приема на изпълнителния директор на служители на АГКК и външни лица.

- Участва в разработването на инструкции и процедури, свързани с работата на отдела и др.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

 - Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

 - Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

  - Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

   - Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

    - Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

    - Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

     - Компютърни умения -  ползване на MS Windows, MS Word, Excel, Internet и др..

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 18.04.2019 г.) от публикуване на обявлението в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.