Премини към основното съдържание

Служби по геодезия, картография и кадастър

Чл. 18. (1) Службите по геодезия, картография и кадастър се ръководят от началник.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) Районът на действие на службата по геодезия, картография и кадастър по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние е територията на областта, в чийто административен център е седалището ѝ.

(3) Службите по геодезия, картография и кадастър извършват административно обслужване и извън района по ал. 2 въз основа на заповед на изпълнителния директор.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

(5) Службата по геодезия, картография и кадастър осъществява следните дейности:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) приема и съхранява материалите и данните, предоставени от общините, министерствата и другите ведомства, за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) контролира и приема кадастралната карта и кадастралните регистри и специализираните карти и регистри;

3. въвежда в информационната система на кадастъра одобрените кадастрална карта и регистри;

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

5. установява непълноти или грешки и явни фактически грешки в одобрените кадастрални карти;

6. поддържа в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри;

7. участва в комисии в случаите, определени със закон;

8. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

9. предоставя данни и услуги на физически и юридически лица;

10. стопанисва движимото и недвижимото имущество на Агенцията на територията на съответната област.

11. (нова - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

slogan bg