Премини към основното съдържание

Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"

Директор на дирекция

 


Отдел "Геоинформационни системи" 

Началник на отдел: инж. Симеон Стоянов

 

Отдел "Информационни технологии" 

Началник на отдел: инж. Ваклин Петков

 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни":

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на специализираните информационни системи и на информационната система на кадастъра;

2. поддържа базите данни с кадастрална и специализирана информация в работно и актуално състояние и извършва мониторинг на функционирането им;

3. администрира дейността по даване право на достъп на потребителите до информационните и техническите ресурси в инфраструктурата на Агенцията и защитава информацията от неоторизиран достъп;

4. организира и координира интеграцията на нови информационни и геоинформационни системи и разширяването на функционалността на съществуващите;

5. организира и координира дейностите по осигуряване на взаимодействие на информационните системи на Агенцията с информационните системи на други ведомства и организации;

6. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на информационните системи и електронното управление и съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;

7. подпомага и консултира специализираните звена в Агенцията при работа със специализирани информационни и геоинформационни системи;

8. планира, организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с оборудване, свързано с информационни и комуникационни технологии, софтуер, доставката на интернет, телекомуникационни услуги, придобиване, разработване и поддръжка на информационни и комуникационни системи;

9. поддържа информация за служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на Агенцията, на използваните софтуерни продукти и информационните системи и услуги;

10. координира дейностите, свързани с осъществяване на електронното управление в Агенцията;

11. организира и контролира изграждането и поддържането на инфраструктура за пространствени данни в изпълнение на ангажиментите на Агенцията съгласно Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (Директива 2007/2/ЕО);

12. организира и контролира създаването на метаданни с определено съдържание за масивите от пространствени данни и услуги, попадащи в приложното поле на Директива 2007/2/ЕО;

13. организира и контролира осигуряването на оперативна съвместимост и хармонизация на масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги;

14. организира и контролира изграждането и поддържането на мрежа от услуги (мрежови услуги), свързани с масивите от и услугите за пространствени данни, за които са създадени метаданни;

15. осъществява комуникацията с европейските институции относно изпълнението на Директива 2007/2/ЕО;

16. организира поддръжката на информационно-комуникационната среда и на специализирани информационни и геоинформационни системи на Агенцията;

17. обезпечава предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията и предлага насоки за развитието им;

18. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за поддръжката на информационните и геоинформационните системи на Агенцията и изработва отчет за тяхното изпълнение;

19. подпомага провеждането на процедури по ЗОП, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на информационни системи, информационно-комуникационната среда и електронни услуги;

20. участва в управлението и внедряването на политиките за мрежова и информационна сигурност.

slogan bg