Премини към основното съдържание

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА БУРЛАКОВА

 


 

Административното ръководство на администрацията на Агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.
 

Чл. 7. (1) Административното ръководство на администрацията на Агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. осигурява организационно връзката между изпълнителния директор на Агенцията и административните звена, както и между административните звена;

2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Агенцията;

3. осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;

4. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на Агенцията;

5. осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция (документация);

6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Агенцията;

7. организира изготвянето на длъжностното разписание на Агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от служител на ръководна длъжност, определен с писмена заповед на изпълнителния директор.

slogan bg