Премини към основното съдържание

Дирекция "Кадастрална и специализирани карти"

Директор на дирекция

ИНЖ. СИЛВИЯ КОЕВА


Отдел "Планиране, отчетност и анализи"

Началник на отдел: инж. Елена Църнева

 

Отдел "Кадастрална и специализирани карти и регистри"

Началник на отдел: инж. Даниела Петкова

 

 

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) Дирекция "Кадастрална и специализирани карти":

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на кадастъра;

2. разработва дългосрочна и годишна програма по чл. 94, ал. 2 от ЗКИР и изготвя отчетите за изпълнението им;

3. изготвя анализи, отчети, статистически справки, становища и отговори на постъпили въпроси в областта на кадастъра и относно дейността по създаване, поддържане и контрол на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;

4. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра и на специализираните карти и регистри, разработва методически указания по прилагането им и съгласува проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, изготвени от други ведомства;

5. подпомага планирането на дейността на Агенцията по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по ЗУЧК и специализираните карти за устройствено планиране;

6. подпомага и контролира провеждането на процедурите по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри, на специализираните карти на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК и на специализираните карти за устройствено планиране;

7. изготвя технически задания и прави предложения за възлагане на обществени поръчки за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по ЗУЧК;

8. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на кадастрални и специализирани данни, включително поддържането в актуално състояние на специализираните карти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;

9. осъществява контрол върху сключените договори за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по ЗУЧК и изработва отчет за тяхното изпълнение;

10. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;

11. подпомага СГКК при административното обслужване, като предоставя кадастрална информация за територията на страната.

slogan bg