Премини към основното съдържание

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 


Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на Агенцията:

1. ръководи и представлява Агенцията;

2. организира дейностите по създаването и поддържането на кадастъра;

3. планира и организира дейностите по геодезия, картография, геоинформационни технологии и геоинформатика;

4. планира и администрира предоставените на Агенцията финансови средства;

5. организира и координира действията, свързани с дейността на Агенцията, включително финансовата, и контролира тяхната законосъобразност и целесъобразност;

6. организира административното обслужване с кадастрални, геодезически, картографски и геоинформационни данни и данни от специализираните карти и регистри по ЗУЧК;

7. организира разработването на дългосрочни и годишни програми за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър, както и на дългосрочна програма за развитието на геодезията и картографията;

8. координира дейностите по кадастъра с дейностите по имотния регистър, както и дейностите по прилагането на чл. 7, ал. 2 и на глава четвърта от ЗКИР;

9. координира дейностите по кадастъра, геодезията, картографията, геоинформационните технологии и геоинформатиката;

10. организира и координира дейностите по създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК;

11. организира воденето на регистри на правоспособните лица;

12. организира разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им, както и прави предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за привеждане на националното законодателство в съответствие с насоките за развитие на тези области в Европейския съюз;

13. организира разработването на концепции и насоки за развитието на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката;

14. предоставя на държавните органи анализи и статистически данни;

15. организира предоставянето на информация от информационната система на кадастъра и от геоинформационната система;

16. организира дейността по международното сътрудничество, както и прави предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и за участие в международни организации;

17. организира поддържането на квалификацията на служителите в Агенцията;

18. назначава и освобождава държавните служители в Агенцията;

19. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

20. утвърждава длъжностното разписание на Агенцията;

21. представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегоден отчет за дейността на Агенцията;

22. ръководи дейностите по управление на собствеността на Агенцията;

23. осъществява други правомощия, определени със закон;

24. организира дейността на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);

25. организира и подпомага дейността на Съвета по стандартизация на географските имена към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

26. организира установяването на географските имена в Република България и воденето на регистър за тях;

27. (нова - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на дейностите по картографиране на сеизмичния риск.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от служител на ръководна длъжност в Агенцията, определен с писмена заповед на изпълнителния директор на Агенцията.

(3) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.

Чл. 5. Изпълнителният директор може да предостави съгласно чл. 11, ал. 2 ЗКИР свои функции, права и задължения на началниците на служби по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

slogan bg