Премини към основното съдържание

Дирекция "Геодезия и картография"

Директор на дирекция

ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ


Отдел "Геодезия и картография и геокартфонд"

Началник на отдел: инж. Люба Грозданова

 

Отдел "Контрол" 

 

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) Дирекция "Геодезия и картография":

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на геодезията и картографията;

2. разработва дългосрочна програма и стратегия за развитието на дейностите по геодезията и картографията;

3. изготвя анализи, отчети, становища и отговори на постъпили въпроси в областта на геодезията и картографията;

4. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на геодезията и картографията, разработва методически указания по прилагането им и съгласува проекти на нормативни актове в областта на геодезията и картографията, изготвени от други ведомства;

5. планира и организира възлагането, контрола и приемането на основните геодезически и картографски дейности;

6. изготвя технически задания и прави предложения за възлагане на обществени поръчки за възлагане изработването на геодезическите мрежи с местно предназначение, работната геодезическа основа, държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции, държавната гравиметрична мрежа и едромащабната топографска карта;

7. ръководи методически и координира службите по геодезия, картография и кадастър при изпълнението и приемането на геодезически и картографски дейности;

8. организира и поддържа дейността на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и обслужването с геодезически, картографски и геоинформационни материали и данни;

9. администрира и поддържа базите данни с геодезическа, кадастрална и специализирана информация в създадения електронен архив на Геокартфонда и извършва мониторинг за функционирането на специализираната информационна система;

10. води регистър на географските имена в Република България, установява транскрипцията и правописа им и въвеждането на техните стандартизирани форми за нуждите на топографията, картографията, кадастъра, средствата за масово осведомяване, издателствата, както и за други потребители;

11. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за извършване на геодезически дейности и изработване на картографски материали и данни и изработва отчет за тяхното изпълнение;

12. организира и контролира дейността по вписване и заличаване в регистрите на правоспособните лица;

13. извършва планови и извънпланови проверки на административните звена относно изпълнението на приложимите за дейността на Агенцията нормативни актове и указания;

14. извършва други проверки по конкретни въпроси и случаи, възложени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията, включително относно предоставянето или отказа за предоставяне на административни услуги;

15. анализира практиката по прилагането на нормативните актове по геодезия, картография и кадастър от административните звена на Агенцията и при необходимост прави предложения за тяхното изменение;

16. анализира причините за констатирани нарушения, установени при извършване на проверки, и предлага мерки за тяхното бъдещо предотвратяване;

17. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на Агенцията;

18. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Агенцията;

19. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, отнасящи се до дейността на Агенцията;

20. участва в приемането на материалите и данните, получени в процеса на картографиране на сеизмичния риск.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

slogan bg