Премини към основното съдържание

Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

Директор на дирекция

Боян Терзиев


Отдел "Правен" 

Началник на отдел: Цветелина Асенова

 

Отдел "Човешки ресурси"

Началник на отдел: Валентина Димова

 

Отдел "Деловодство и архив"

Началник на отдел: Таня  Карагьозова

 

Отдел "Финансово-стопански дейности" 

Началник на отдел: инж. Людмила  Иванова

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване":

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) организира и извършва правното обслужване, включително във връзка с договори, споразумения, проекти на заповеди, процесуално представителство по дела, съгласуване на проекти на актове, изготвени от администрацията;

2. организира дейностите и оказва методическа помощ при административното обслужване на физическите и юридическите лица, включително организирането и сключването на споразумения с общини и ведомства за предоставяне на услуги и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и за предоставяне на услуги от Геокартфонда, както и споразумения с общини и ведомства за съвместна дейност при административното обслужване на физически и юридически лица;

3. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

4. извършва деловодното обслужване, включително обработката на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и водене на учрежденския архив;

5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) организира дейностите по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в Агенцията; изготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения; изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания; води и съхранява служебните и трудовите досиета; организира и подпомага прилагането на процедури за оценяване и израстване в кариерата на служителите, организира обучението и повишаване на професионалната квалификация; извършва дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно нормативните актове;

6. изготвя становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК и участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им; съгласува проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;

7. изготвя отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по административното обслужване;

8. изготвя тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП;

9. води регистъра на договорите и споразуменията в Агенцията и осигурява съхраняването на техните досиета;

10. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на Агенцията в съответствие с изискванията на националното законодателство, включително съставянето на проекта на бюджет;

11. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) администрира разходите, извършвани от Агенцията, и изготвя финансови отчети и анализи;

12. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

14. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

15. подпомага и координира дейността на Агенцията във връзка с участието ѝ в международни дейности в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

16. планира и проучва възможности за допълнителни източници на финансиране на дейностите, извършвани от Агенцията;

17. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

18. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) поддържа контакти на Агенцията в страната и в чужбина и провежда медийни стратегии и политики;

19. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, консумативи и обзавеждане;

20. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на Агенцията;

21. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.) осигурява поддръжката на сградния фонд, инсталациите и съоръженията;

22. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на Агенцията с транспорт, както и регистрацията на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи.

23. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

slogan bg