Уведомления

 • Изх. № 24-22680-23.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТРА АТАНАСОВА ГОЦЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-410695-10.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 56126.174.36 и 56126.174.37, находящи се в землището на  гр. Петрич, общ.

 • Изх. № 24-22667-23.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА БОРИС АТАНАСОВ МИСАРОКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-411191-10.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Чурилово, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 81788.37.35, находящ се в землището на  с. Чурилово, общ.

 • Изх. № 24-22728-23.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от адв. Бояна Ангелова – пълномощник на Жоро Митрев заявление с рег.                          № 01-296243-10.07.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-150200-03.07.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-22420-18.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-577588-18.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6534-17.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • „КАТИНВЕРБУЛ“ ООД

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  „КАТИНВЕРБУЛ“ ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-243776-12.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7317-07.08.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22437-18.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ВЕРКА СЕРГИЕВА ВЪЛКАДИНОВА БОРИС ИВАНОВ ТРИЧКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВ ИВАНОВ ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ИВАНОВ АНАТОЛИ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ РУМЕН ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-365740-14.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3032-20.03.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22483-18.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  СТОЯНКА АСЕНОВА ПЕТРОВА ГЕРГИНКА АСЕНОВА ПЕШЕВА ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА ДОБРИНКА ЗДРАВКОВА ДИНЕВА ЕВГЕНИЯ ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА ИВАН РАНГЕЛОВ БОНЕВ БОЙЧО ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ СТЕФАН ИВАНОВ БОНЕВ СНЕЖАНКА ИВАНОВА ВОЙНОВА ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ БОНЕВ ИВАН ХАРИЗАНОВ ХАРИЗАНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-546645-29.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, са издадени заповед № 18-3274-30.03.2020 г. и заповед № 18-3506-08.04.2020 г.

 • Изходящ № 24-22502-18.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ЕЛЕНА БОРИСОВА ЧОЛЕВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-556483-05.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5202-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.