Уведомления

 • Изх. № 24-31252-14.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  МЮНЕВЕР ШАБАНОВА ХАККЪЕВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПИРИН“ №12 ЕТ.5 АП.29 ДУШКА НОВАКОВА АРИБОД ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПИРИН“ №12 ЕТ.4 АП.22
  Публикация на:: 
  Търговище

        На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № 01-346962-02.08.2019г. от Мюнивер Шабанова Хаккъева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.510.256.1.27 с адрес гр. Търговище, ул. „Пирин“ №12 ет.5 ап.29.

 • Изх. № 24-31304-14.11.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  МИЛА ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №14 КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА СЪБЕВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ“ №36 ВИОЛЕТА ПЕТРУНОВА КОЛЕВА ГР. СОФИЯ ЖК „ЛАГЕРА“ №42 ЕТ.7 АП.30 АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ СЛАВИ ДЯНКОВ ИВАНОВ СТОЙКО ТОДОРОВ СТОЙКОВ
  Публикация на:: 
  Търговище

                                                                                                      &n

 • Изх. № 24-33417-09.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  МИЛЕНА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-440757-01.10.2019 г. от Самуил Павлов Шидеров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.259, 02659.2190.260, 02659.2190.581 и 02659.2190.1056, гр.

 • Изх. № 24-33410-09.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  РАДОСЛАВ РАЙКОВ ХРИСТОВ ЕЛИ ГОРАНОВА ИЛИЕВА-КЮЧУКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-353896-07.08.2019 г. от Антоанета Стефанова Цветанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлен имот с идентификатор 12084.2731.11, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община.

 • Изх. № 24-33414-09.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  РАДОСЛАВ РАЙКОВ ХРИСТОВ ЕЛИ ГОРАНОВА ИЛИЕВА-КЮЧУКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-353870-07.08.2019 г. от Антоанета Стефанова Цветанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлен имот с идентификатор 12084.2747.39, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община.

 • Изх. № 24-33407-09.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  „МАРБЕГ“ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-385913-26.08.2019 г. от „Атико Интернешънъл“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 49206.2661.1029 и 49206.2661.1001, с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община.

 • Изходящ № 24-33710-11.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  ИВАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ Адрес: с. Балканец
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-378930-21.08.2019 г., подадена на основание  чл. 71, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР на с. Балканец, общ.

 • Изх. № 22-297-11.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  ДАНИЕЛ МИТКОВ СЛАВОВ ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ЕЛИСАВЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-335269-26.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10655-14.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.