Уведомления

 • Изх. № 24-7638-23.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.04.2020
  До: 
  ВЕЛИН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАН ПЕТРОВ БОЙКО СПАСОВ АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ МАЯ МАНОЛОВА ВЕЛИСЛАВ ПЕТРОВ МАРТИН ПЕТРОВ
  Публикация на: 
  София - град

              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-7484-20.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.04.2020
  До: 
  МАРИЯ СТОЯНОВА ЗАГОРОВА ИЛИЯ ИЛИЕВ КОЛЕВ РАДКА МОМЧИЛОВА ИЛИЕВА ДОЧКА ЙОРДАНОВА АРКАЛИЕВА РУМЕН ВИХРОВ КЕНДОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-379506-22.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1517-11.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е ОТКАЗАНО изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-7572-23.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.04.2020
  До: 
  ПЕНКА ИВАНОВА ГАНЧЕВА ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ ГАНЧЕВ ИННА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА КРАСИМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЛАВАНОВ АНКА ЦВЕТАНОВА ГЛАВАНОВА ЕЛКА ТРИФОНОВА КОЙЧЕВА ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ ГАЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-59104-04.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2986-19.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-7265-19.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  ГЕОРГИ САНДЕВ СОТИРОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-168393-15.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1643-13.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-7566-23.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  ДО Г-Н СТОИЛ ИЛИЕВ ПИЩАЛОВ гр. София, ж.к. Стрелбище №60A вх. Г ап.109 ДО Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПИЩАЛОВ гр.София, ул. Народно хоро №40 вх.Б ет.5 ап.15 ДО Г-ЖА ВЕЛИКА ЗГУРОВА ПИЩАЛОВА гр. Стамболийски, ул. Васил Левски №42A
  Публикация на: 
  Смолян

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИЩАЛОВ,

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПИЩАЛОВ,

              УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПИЩАЛОВА,

 • Изх. № 24-7522-20.03.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  СТИЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-38603-24.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.518.956 с адрес: ул. „Христо Г. Данов“ 45, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, състоящо се в записване на Красимира Христова Станева като собственик на 221/291 ид. ч.

 • Изходящ № 24-5107-25.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  РАМАДАН ХАЛИЛ МЕХМЕД
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление вх. № 01-11585-13.01.2020 г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР и чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед № 18-2045-25.02.2020г.

 • Изходящ № 24-7502-20.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  До: собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.661.184.1 с административен адрес гр. Шумен, ул. Нанчо Попович № 28
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-39061-10.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3045-20.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.