Уведомления

 • Изх. № 24-28317-16.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  ДО ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ВУТЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-263847-17.06.2019г. от ЗЛАТКО ПАВЛОВ ЗЛАТКОВ чрез СТОЯН ЗЛАТКОВ КРЪСТАНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на УПИ XIII-502, кв. 50 от действащия регулационен план, като се засягат имоти с идентификатори 21662.4820.499, и 21662.4820.1098, район „Нови Искър“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-28320-16.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  ДО „ПРОЛЕТ – 92“ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-409735-11.09.2019г. от ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ АНТОНОВ, чрез БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ МАЛЬОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на сгради с проектни идентификатори 68134.8705.12.7 и 68134.8705.12.8, район „Кремиковци“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-28375-16.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ПЕНКА ИВАНОВА ИВАНОВА ЦЕЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 ДОНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА ТОНЬО ИВАНОВ МАРИНОВ ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ЦВЕТАНОВА НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ИВАНОВ ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 ЦАНА ДРАГАНОВА ПАВЛОВА ГАНА ПАВЛОВА ДАКОВА ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 РУМЯНА ИВАНОВА ПАВЛОВА ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-379443-22.08.2019 г, с което е заявено „Нанасяне на установени непълноти и грешки или ЯФГ в кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен че са издадени уведомления за стартиране на производство по промяна на КККР, касаещо границите между поземлени имоти с идентификатори 72343.14.253, 72343.14.159, 72343.14.160 и 72343.14.264 от одобрената със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г.

 • Изходящ № 01-307939/17.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  До: Маргарита Спасова Тянева
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-307939-11.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9402-10.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Тополово за поземлен имот с идентификатор 72789.71.27

 • Изходящ № 01-315497/17.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  До: Светла Кирилова Ковачева
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-315497-16.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9170-03.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-25578-17.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ДО: „ЮСТИНИАН“ ООД ГР. ВАРНА УЛ. „ПЕТКО ТОДОРОВ“ №62 АП.9
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-229275-27.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9632-17.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-28488-17.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ФИЛЬО ТАНЕВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-451789/08.10.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 127 том 4 дело 601 дв. вх. рег. № 1098 от 19.06.2019г., издаден от Служба по вписванията – Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-28352-16.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ДО РАМУС МЕДИКАЛ ЕООД, чрез пълномощник НИНА ПАНАНОВА-ЙОРДАНОВА РАДКО АНГЕЛОВ РАДЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-10104-15.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-3018-20.03.2019 г., за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община, засягаща СОС с идентификатори 68134.404.4.1.45, 68134.404.4.1.63 и 68134.404.4.1.44, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.