Уведомления

 • Изх. № 01-168949-02.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  До: 
  ДО: ГЕОРГИ БОТЕВ ПАНИЧАРСКИ УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛИТ ИНВЕСТ СТРОЙ-ПЛОВДИВ“ ЕООД Адрес: ул. “Ген. Колев“ № 7, гр. Пловдив
  Публикация на: 
  Пловдив

  Относно: Заявление с вх.№01-168949-24.04.2020 г. в СГКК-Пловдив от Георги Ботев Паничарски, управител на „Елит Инвест Строй-Пловдив“ ЕООД с искане да се промени трайното предназначение на сграда с ИД 56784.511.1981.1 по КККР на гр. Пловдив.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНИЧАРСКИ,

  Във връзка Заявление с вх.№01-168949-24.04.2020 г. в СГКК-Пловдив, след запознаване с текста на заявлението, приложените документи и направена справка, Ви уведомяваме:

 • Изходящ № 24-15220-02.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  До: 
  ТИХОМИР ПЕТРОВ БАЧИЙСКИ
  Публикация на: 
  Плевен

                 На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 и чл.18а от АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър - Плевен  /СГКК/ открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Кнежа, въз основа на подадено заявление вх. № 01-225280-04.06.2020г. от  ОБЩИНА КНЕЖА.

 • изх. № 24-15208-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  До: 
  БЛАГОЙКА АСЕНОВА КОВАЧЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

       На основание  чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-148434-01.04.2020г.

 • Изх. № 20-41516-01.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  До: 
  ХРИСТО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх. № 01-154966-08.04.2020 г. от „Шел България“ АД чрез пълномощник инж. Димитър Георгиев Гергов е заявено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по отношение на поземлени имоти идентификатори 68134.4361.256 и 68134.4361.21, находящи се в район „Люлин“, Столична община, за които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-14730-29.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  Елизабет Василева Панова-Вълчева Огнян Григоров Вълчев 3700, гр. Видин, ул. „Ген. Гурко“ 7а
  Публикация на: 
  Видин

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 53, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-208846/26.05.2020 г. е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ на гр.Видин за имот с идентификатор 10971.501.58, с адрес ул.“Ген. Гурко“ №7 и имот с идентификатор 10971.501.59  с адрес ул.“Ген. Гурко“ №7а, гр.Видин. Изменението се изразява във вписване на лицето Орлин Данчев Иванов с ½ ид.ч. в имот 10971.501.58 и ½ ид.ч.

 • Изх. № 24-14719-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  н-ците ГАВРИЛ ЛАЗАРОВ ТАНЮРКОВ - ЗЛАТКО АСЕНОВ ЗЛАТКОВ гр. София, ж.к. „Западен парк“ № 87, вх. В, ет. 4, ап. 15 - АСЕНКА БОРИСОВА АСЕНОВА гр. София, ж.к. „Младост 2“ № 203, вх. 2, ет. 3, ап. 29 - АСЕНЧО ГАВРИЛОВ АСЕНОВ гр. София, ул. „Енос“ № 19, ет. 2, ап. 8 - ДРАГИНКА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВА и АНКА МИТОВА ТАЧЕВА Гр. Видин, ул. „Тунджа“ № 18А
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам ПОВТОРНО, че по повод постъпило заявление рег. № 01-19365-15.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3967-05.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-14926-30.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  „ШАТО МАРКОВО“ ООД ДО АДВ. МАРИЯ ПЕТКОВА АРГИЛАШКА
  Публикация на: 
  Пловдив

  ОТНОСНО: Заявление вх. №01-133955-13.03.2020 г. за регистрация на нотариален акт след скица-проект

   

  Във връзка със заявление вх. №01-133955-13.03.2020 г. в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив и представен нотариален акт, Ви уведомяваме следното:

  -        Съгласно чл.52, ал.2 от ЗКИР изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), при издадена скица-проект, се извършва след постъпването на данни от вписан акт;

 • Изходящ № 20-41576-01.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  НЕЙКА ДЖАГАРОВА, ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ, РУМЯНА СТЕФАНОВА, БИСТРА СТЕФАНОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,