Уведомления

 • Изх. № 22-43-18.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.03.2020
  До: 
  ИВАН ДОБРЕВ КЬОСЕВ ГАЛЯ ПЕТКОВА КЬОСЕВА
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-506948-08.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13012-11.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 22-42-18.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.03.2020
  До: 
  МЕРАЛ ХЮСЕИН ИСМАИЛ ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КЪНЕВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-448856-07.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13051-11.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх.№ 22-47-18.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.03.2020
  До: 
  ИВАНКА ИВАНОВА ТИХОВА ИВАН ТИХОМИРОВ ТИХОВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-367888-15.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е постановен отказ изх. № 20-2235-14.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-4441/18.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2020
  До: 
  НЕВЕНКА ПЕТКОВА ПЕНУКОВА ДО МАРИЯНА КУРТЕВА ПАУНОВА
  Документи: 
  Документи: 
  Документи: 
  Публикация на: 
  Добрич

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-479423-23.10.2019 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-268334/31.10.2019 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед № 18-918-27.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  за поземлен имот с идентификатор, 35064.501.3391, с адрес: гр.

 • Изх. № 24-34938-27.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2020
  До: 
  КОСТАДИН ВИКТОРОВ ФУРНАДЖИЕВ ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДЕЯНОВ ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЙСКИ ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Кюстендил

             На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-580568/20.12.2019 г. на Георги Стаменов Вучелийски и Екатерина Янкова Фурнаджиева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура за изменение на кадастралната карта на гр. Сапарева баня за поземлени имоти с идентификатори 65365.602.1234, 65365.602.697, 65365.602.690, 65365.602.696, 65365.602.704 и 65365.602.1054 - улица, с административен адрес: гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил.

 • Изх. № 24-34938-27.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2020
  До: 
  КОСТАДИН ВИКТОРОВ ФУРНАДЖИЕВ ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДЕЯНОВ ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЙСКИ ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Кюстендил

             На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-580568/20.12.2019 г. на Георги Стаменов Вучелийски и Екатерина Янкова Фурнаджиева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура за изменение на кадастралната карта на гр. Сапарева баня за поземлени имоти с идентификатори 65365.602.1234, 65365.602.697, 65365.602.690, 65365.602.696, 65365.602.704 и 65365.602.1054 - улица, с административен адрес: гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил.

 • рег. №01-11643-13.01.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.03.2020
  До: 
  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАКИЕВА УЛ. ДОКТОР ЖЕЛЕЗКОВА №10, ЕТ. 9, АП.36 ГР. ВАРНА
  Публикация на: 
  Варна

  На основание чл.30, ал.2 от АПК и чл. 19 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от КККР – обн. ДВ – брой 83 от 21.10.2016г., Ви съобщаваме, че в четиринадесетдневен срок от получаване на настоящото,  следва да отстраните останалите недостатъци във Вашо заявление с вх. рег. №01-11643-13.01.2020г. за нанасяне на настъпили промени в КРНИ  за ПИ, сграда с идентификатори 10135.2564.1021, 10135.2564.1021.1 за СОС с идентификатор 10135.2559.2.1.36, като представите следните документи, а именно:

   

 • Изходящ № 24-4363-17.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.03.2020
  До: 
  ЛЮБКА ИВАНОВА ИВАНОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от ПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-464825-15.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13060-12.12.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.