Уведомления

 • Изходящ № 24-33815-12.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2019
  ДО МАДЛЕН КОНСТАНТИНОВА КУЗОВА ДО: КОНСТАНТИН КУЗОВ КУЗОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-349513-05.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9629-17.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-31561-18.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2019
  ДО: КИРИЛ АГОПОВ ПАНИКЯН ДО: КРАСИМИР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ ДО: ГАЛЯ АНГЕЛОВА КОСТОВА ДО: РАДОСТИН ПЕНКОВ КОСТОВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-479521-23.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12101-18.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-33480-10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  До: ДИНКО СТОЯНОВ МАЙСТОРОВ гр. Ямбол, ул. "Георги Шейтанов" № 52 До: СТОЯНКА СТОЯНОВА МАЙСТОРОВА гр. Ямбол, ул. "Коста Войвода" № 17 До: ПАВЛИНKА РАДОСЛАВОВА ТОДОРОВА гр. Шумен, УЛ. " Генерал Драгомиров" бл. 30, вх. 1, ет. 5, ап. 15 До: ТЕМЕНУЖКА РАДОСЛАВОВА НИКОЛОВА гр. Ямбол, ул. "Георги Шейтанов" № 52
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-490415-30.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12944-10.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-33442-09.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  ЛЮБОМИР МАРИНОВ ЛАЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че е подадено заявление рег. № 01-378399-21.08.2019 г. от МАРИН ЛАЛОВ ЦВЕТКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.1943.680.1, район „Витоша“, област София.

 • Изх. № 24-33441-09.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  ТОДОР ВЕНЦИСЛАВОВ МИКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че е подадено заявление рег. № 01-449518-07.10.2019 г. от МАРИЯНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.1942.300.1, 68134.1942.300.2, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-33440-09.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  ЛЮБЕН МАРИЙКИН МИЛАНОВ ДО ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА ДО: ЕЛИЗАБЕТ ЕМИЛОВА БОРИСОВА ДО: ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ БОРИСОВ ДО: РОСАНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА ДО: ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-152293-27.04.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10637-11.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-33648-11.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  До: АЙШЕ АЛИШЕВА АЛИЕВА гр. Ямбол, ул. "Тетово" № 6
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-459477-11.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11869-12.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-31254-14.11.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  НИКОЛА КИРИЛОВ КОЛЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ“ №36 ВИОЛЕТА ПЕТРУНОВА КОЛЕВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ“ №36 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПАИСИЙ“ №17 ВХ.В ЕТ.3 АП.7
  Публикация на:: 
  Търговище

    На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. № 01-460648-14.10.2019г. от Божидар Георгиев Михайлов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за поземлен имот с идентификатор 73626.507.189 и сграда с идентификатор 73626.507.189.1 с адрес гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ №23.