Уведомления

 • Изх. № 24-28124-15.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  До ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВИЧ ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВИЧ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-249582-04.07.2018 г.

 • Изходящ № 24-28352-16.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ДО РАМУС МЕДИКАЛ ЕООД, чрез пълномощник НИНА ПАНАНОВА-ЙОРДАНОВА РАДКО АНГЕЛОВ РАДЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-10104-15.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-3018-20.03.2019 г., за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община, засягаща СОС с идентификатори 68134.404.4.1.45, 68134.404.4.1.63 и 68134.404.4.1.44, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-28488-17.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ФИЛЬО ТАНЕВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-451789/08.10.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 127 том 4 дело 601 дв. вх. рег. № 1098 от 19.06.2019г., издаден от Служба по вписванията – Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 01-307939/17.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  До: Маргарита Спасова Тянева
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-307939-11.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9402-10.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Тополово за поземлен имот с идентификатор 72789.71.27

 • Изходящ № 24-25578-17.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ДО: „ЮСТИНИАН“ ООД ГР. ВАРНА УЛ. „ПЕТКО ТОДОРОВ“ №62 АП.9
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-229275-27.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9632-17.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-28126-15.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  До БОРИСЛАВ СИМОВ ИВАНОВ ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-84730-26.02.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9342-09.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-28197-15.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  ДО „ИНТЕРИОР-И“ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-255864-11.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9410-11.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 01-315497/17.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2019
  До: Светла Кирилова Ковачева
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-315497-16.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9170-03.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.