Уведомления

 • Изходящ № 24-4215-14.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  РОСИЦА СЕРАФИМОВА ГЕОРГИЕВА ДО: СТОЯН МАРИНОВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-476901-22.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-244-08.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-4213-14.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ПЕТЪР БЛАГОЕВ САВОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-398503-03.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11386-31.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх.№ 22-31-14.02.2020 г. Включен в преписки: 01-534260-25.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  СУЛТАНА ХРИСТОВА МАРИНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-534260-25.11.2019г. /наш/, подадено от ДЕНКА НИКОЛОВА АНДОНОВА, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 10731.501.275, 10731.501.276, 10731.501.277 и 10731.501.279, с. Веселие, обл. Бургас. Предвижданията са да се променят границите между имотите на основание данни за УПИ II-19, кв.7 и приложените документи за собственост и  Скица – проект № 15-1161245-20.12.2019 г.

 • Изх. № 22-32-14.02.2020 г. Включен в преписка: 01-516462-14.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  СЪБКА АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА ЯНА ЖЕЙНОВА МАТЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх.№ 01-59568-12.02.2019 г. в СГКК-Бургас, подадено от Йохана Иванова Костадинова, в качеството й на пълномощник на Хелене Николаева Костадинова, с искане за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на кв.Банево, гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.705.171, 07079.705.172, 07079.705.177 и 07079.705.3009, с цел отстраняване на непълнота и грешка, допуснати в КККР.

 • Изх. № 22-34-14.02.2020 г. Включен в преписка: 01-528375-20.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  НЕДЬО КИРИЛОВ ПОПОВ МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ НЕДКА ГЕОРГИЕВА ЛАПЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. 01-528375-20.11.2019 г. от ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-245/17.04.2019 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на с. Миролюбово, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на ПИ с идентификатори 48409.501.46, 48409.501.45,  48409.501.47, 48409.501.268, 48409.501.270, 48409.501.272, съгласно проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Д.

 • Изх. № 22-35-14.02.2020 г. Включен в преписка: 01-474929-21.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  СВЕТЛАНА НЕНКОВА НЕНКОВА ПАНЧО РАНГЕЛОВ ПЕНКОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление - вх. № 01-474929 - 21.10.2019 г. от ЙОРДАНКА ИВАНОВА УЗУНОВА, с което желае да бъде променен кадастралният регистър към одобрената кадастрална карта на гр. Несебър, по отношение на самостоятелен обект с идентификатор от КККР 51500.502.322.4.26, като за него бъде вписана като собственик в регистъра ЙОРДАНКА ИВАНОВА УЗУНОВА  на основание представен документ – Нотариален акт №171, т.6, д.1057 от 10.04.2013г. , издаден от Служба по вписванията Несебър.

 • Изх.№ 22-30-14.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  ДО: НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВ КАПРИЕВ
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление - вх. 01-538713-26.11.2019 г. подадено от Николай Янков Каприев , чрез Таня Тодорова Пашова- пълномощник,  с което се желае да бъде променена одобрената със заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, кадастрална карта на гр. Поморие,  във връзка с отстраняване на грешка в картата по реда на чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР.

  Изменението се състои в:

 • Изх.№ 22-33-14.02.2020 г. Включен в преписка: 01-8017-10.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ ТЕОДОРОВ КАРАПЕТКОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-8017-10.01.2020 г. /наш/, подадено от Община Царево, с което се иска изменение на кадастралната карта на с.Варвара, по отношение на имоти с идентификатори 10094.501.9, 10094.501.10 и 10094.501.313, така както е показано на скица - проект №15-24800-14.01.2020 г. на СГКК-Бургас.