Уведомления

 • Изх. № 24-20228-24.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  ЯНКА БОРИСОВА ЧАТАЛБАШЕВА БУЛ. „РУСКИ“ № 63, ЕТ. 1, АП. 2 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Генчо Тонев Генчев, чрез пълномощник Динко Генчев Тонев e подал пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-377290-21.08.2020г., с което желаe да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри  на с. Сулица, общ. Стара Загора.

 • Изх. № 20-60579-15.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  ЕВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
  Публикация на: 
  София - град

  Във връзка със заявление рег. № 01-328925-27.07.2020г. от ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Ви уведомяваме, че е извършено изменение в  кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) за сграда  с идентификатор 68134.300.136.2 , с адрес гр. София, район Възраждане, ул. Поп Богомил №51. Изменението в КККР се състои в заличаване на сградата, след представено Удостоверение № РВЕ17-ГР94-899/1 от 19.07.2017г. на Столична община – район „Възраждане“, че сградата е премахната.

   

 • Изх. № 24-22134-15.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  БЛАГОЙ НИКОЛОВ ВЕНКОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-225181-04.06.2020 г. от Борислав Иванов Стоянов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 65601.5479.24 и  65601.5479.36, находящи се в с. Световрачене, район Нови Искър, Столична община.

 • Изходящ № 24-22123-15.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  ЗИНАИДА РУМЕНОВА ТАСКОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-300132-13.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7481-12.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-22124-15.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МИНЕВ ДО: ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ МИНЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-124379-10.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6941-28.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-22115-15.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  ДО ВИОЛИНА МАРИНОВА КОТЕВА ЕЛЕНА ДИМИТРОВНА ЯРЛБРО ОЛОФ ЯРЛБРО
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-168264-24.04.2020 г. от Нора Александрова Байчева и Васил Христов Байчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 02659.2191.538, 02659.2191.717 и 02659.2191.2883, находящи се в гр.

 • Изходящ № 24-21986-14.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  МАКСИМ ВЕСЕЛИНОВ ЗАЯКОВ ДО: МАРИЯНА ПАНАЙОТОВА ЗАЯКОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-467753-16.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5752-26.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-21987-15.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  АЛЕКСАНДРА БОНЕЗИ ОВЧАРОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК с настоящето  Ви уведомяваме, че със заявление рег.№ 01-219542-01.06.2020г. от Велимир Чезаре Бонези и Теодор Лилянов Овчаров чрез пълномощник Симеон Юриев Тачев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от документи за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.800.496 и 68134.800.495, гр.