Уведомления

 • Изходящ № 01-66357-26.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2020
  До: 
  ДО: ПЕТЪР КОСТАДИНОВ НЕСТОРОВ Адрес: ул. „Албена“ № 31, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-66357-07.02.2020 г. в СГКК-Пловдив от Община Пловдив, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Пловдив засягащо ПИ с ИД 56784.512.97, за който в кадастралния регистър е записан, като собственик Петър Костадинов Несторов, без документ за собственост.

 • Изх. № 24-7882-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ КОКУДЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-135602-16.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Осиково, общ. Гърмен за поземлен имот с идентификатор 54184.34.6, находящ се в землището на с. Осиково общ. Гърмен.

 • Изх. № 24-7881-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.613.223.1.3
  Документи: 
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Лилия Тасева заявление с рег. № 01-123164-09.03.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-319460-27.12.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-7893-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИЯ НИКОЛОВА ВДОВИЧИНА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-133819-13.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.118.2, находящ се в землището на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев.

 • Изх. № 24-7886-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.04.2020
  До: 
  МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГОРОВА БОРИСЛАВ ТАШКОВ БАЛЕВ ДИЛЯН ТАШКОВ БАЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Иван Копанаров и Нели Юрукова заявление с рег.                                                                    № 01-437622-30.09.2019г.

 • Изх. № 24-7884-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  МАКРЕНА ЛЮБЕНОВА ДЖАДЖЕВА ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДЖАДЖЕВА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДЖАДЖЕВ ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА КОЧЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-3-03.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ръждак, общ. Петрич по заявление рег. № 01-409784-11.09.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР.

 • Изх. № 24-7883-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  САЙМЪН ЕДУЪРД ГРЕГЪРИ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-123293-09.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2803-16.03.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банско, общ.

 • Изх. № 24-7888-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ЗАПРЕНОВ МЕШКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-12-15.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич по заявление рег. № 01-223806-22.05.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР.