Уведомления

 • Изходящ № 24-7477-20.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.04.2020
  До: 
  ДО: АЙША МЕХМЕДОВА ХАЛИЛОВА ДО: ЮСЕИН АСАНОВ АЛИЛОВ чрез ИВЕЛИНА ЦОНЕВА ХРИСТОВА ДО: КИРЧО АСЕНОВ ЯНКОВ
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-99831-25.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3035-20.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.