Уведомления

 • Изх. № 24-33680-11.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  АНГЕЛ СТОЯНОВ ДЕМИРЕВСКИ ДОБРА ИВАНОВА ДЕМИРЕВСКА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Община Благоевград чрез Даниела Паризова /упълномощено лице/ заявление с рег. № 01-326816-22.07.2019г. на СГКК – Благоевград и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-208213-28.08.2019г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, общ. Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-79/05.08.2008г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-33684-11.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  „ЕЛИО“ ЕООД НИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА НИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА /ТЕМИЗ/
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изходящ № 24-33521-10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  ПАВЛИНА ВЪЛЧАНОВА СТЕФАНОВА ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ ЦАНЧО БОРИСОВ ПЕТРОВ НИЯ ИВАНОВА РАДЕВА СВЕТЛИН ИВАНОВ РАДЕВ ЛЮБКА МИЛКОВА КАРАМАРИНОВА ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ЗДРАВКО ИВАНОВ БОРИСОВ СВЕТЛА НИКОЛОВА КАЛИНОВА ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-440252-01.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11932-14.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-33546-10.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  ЯВОР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ЕЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

  На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 и чл.18а от АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на  гр.Славяново, общ. Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 07-13232-18.10.2019г. от ОБЩИНА ПЛЕВЕН.

  Изменението се състои в коригиране на грешно отразен имот с идентификатор 67088.701.222 като един имота в кадастралната карта на гр.Славяново, общ. Плевен.

 • Изх. № 24-33548-10.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  До: Наследници на Милен Сашев Мирилиев: НЕВЕНА НЕШЕВА МИРИЛИЕВА гр. Ямбол, ул. "Кичева" №1 СЕИД МИЛЕНОВ МИРИЛИЕВ гр. Ямбол ул. "Кичева" №1 ГЮЛБАХАР МИЛЕНОВА МЕХМЕДОВА гр. Ямбол, жк "Г. Бенковски" бл.10, вх.И, ет.4, ап.174 ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
  Публикация на:: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4/чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-89621/11.10.2019г.по писмо с изх. №2801-19382/10.10.2019г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол, за поземлен имот с идентификатор 87374.528.73, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-33622-11.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2019
  ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ЛЕСИЧКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЕСИЧКОВА,

   

 • Изходящ № 24-33459-10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2019
  ПЛАМЕН ЗЛАТАНОВ ВЕЛИЧКОВ До: ВАЛЕНТИНА ЕВСТАТИЕВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а, т.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-436200-30.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11806-11.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЙСКА ОБЛАСТ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Храбърско за поземлен имот с идентификатор 77400.90.15.

 • Изходящ № 24-33543-10.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  МЛАДЕН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ С. ДОБРЕВЦИ П.К. 5762
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  Уведомяваме ви, че е постъпило възражение входящ № 02-510-03.05.2019 на Светла Василева Нинова за услуги от Кадастрална Карта и Кадастрални Регистри /КККР/ и постъпилите към него данни, и материали в Службата по геодезия, картография и кадастър – ЛОВЕЧ на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ Ви уведомяваме, че стартира производство по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ябланица, ЕКАТТЕ 87014, общ. Ябланица.