Уведомления

 • Изх. No 24-4305-17.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2020
  До: 
  ПЕТЪР КРЪСТЕВ МАРКОВ ИРЕН БОРИСЛАВОВА МАРКОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-306493-10.07.2019 г. от КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ ГОЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2193.1197, 02659.2193.1196 и 02659.2193.495, находящи се в район Банкя, Столична община.

 • Изх. № 24-4186-14.02.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2020
  До: 
  АНИ АНГЕЛОВА ВЕЛИНОВА ТАТЯНА ВИДЕНОВА СТОИЛКОВА КАРИНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег.№01-418888-17.09.2019г. от Стефан Кирилов Зарков и Александър Иванов Бъчваров до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.2565, 68134.2046.1245, 68134.2046.174 и 68134.2046.173 адрес: гр. София, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 24-4330-17.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.03.2020
  До: 
  СВЕТЛА БОРИСОВА ТРАЙКОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-576553-18.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-684-20.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-4622-19.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.02.2020
  До: 
  Собственниците или носители на други вещни права на самостоятелни обекти в сграда 83510.666.243.3 с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 12, вх.1
  Документи: 
  Публикация на: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-85261-18.02.2020г. подадено от ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА БАКАЛОВА и ИВАН СТОЯНОВ БАКАЛОВ  на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по чл. 54 ал.1 от ЗКИР за изменение на КККР на гр.

 • Изх. № 24-4266-17.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2020
  До: 
  РУСИ ИЛИЕВ ЛЮЦКАНОВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЮЦКАНОВ,

 • Изх. № 24-4379-18.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН НИКОЛОВ ТАСЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-63962-06.02.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Долна Рибница, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 22246.19.48, находящ се в землището на с. Долна Рибница, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-4390-18.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2020
  До: 
  МАРИЯНКА СТОЯНОВА СТАНЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-18328-15.01.2020 г. от заявител Георги Петров Христов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-3461-08.01.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне верните граници на поземлен имот в гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 7.

 • Изх. № 24-3316-05.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2020
  До: 
  ДО „БУКОВЕЦЛЕС“ АД УЛ. „ПРОХОДНА“ № 1 ГР. ГУРКОВО
  Документи: 
  Публикация на: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че ЮИДП ДП СЛИВЕН ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО“ е подало пред СГКК – Стара Загора  заявление  вх. № 01-53626-31.01.2020 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.3 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Гурково.