Уведомления

 • Изходящ № 24-21745-10.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.09.2020
  До: 
  “АЦОМ” ООД – СОФИЯ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-235395-09.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6968-29.07.2020г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-21794-11.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.09.2020
  До: 
  БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-346789-05.08.2020 г. от ЕРМА КИРИЛОВА ТОДОРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1890.727, 68134.1890.486, 68134.1890.487, 68134.1891.1020, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-21584-09.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.09.2020
  До: 
  АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-405614-08.09.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 67338.511.74.1.

 • Изходящ № 24-21297-04.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.09.2020
  До: 
  ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА До: РУМЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-397499-02.09.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатори 67338.560.116.2.20 и 67338.560.116.2.21.

 • Изходящ № 01-261436/15.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.09.2020
  До: 
  СЛАВИ АНГЕЛОВ ХАРИЗАНОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-261436/23.06.2020 г.  от Стоянка  Славеева Сариева в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с. Куртово Конаре общ.

 • Изходящ № 01-326799/15.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.09.2020
  До: 
  ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-326799/27.07.2020 г.  от Надежда Стефанова Ивановав в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив общ.

 • Изходящ № 24-21907-14.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.09.2020
  До: 
  БОРИС ДИМИТРОВ ГЛАВЧОВСКИ
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-192999-15.05.2020 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал. 2 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6278-09.07.2020 г., засягащо имот с идентификатор 77246.24.19, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-21976-14.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.09.2020
  До: 
  Собствениците на апартаменти-СОС в сграда с идентификатор 83510.658.138.5 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.“Самара“ №14, вх.3
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че е издадена Заповед № 18-8613-14.09.2020г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен, състоящо се в поправка на схемите на СОС в сграда с идентификатор 83510.658.138.5.