Уведомления

 • Изходящ № 24-28173-15.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2019
  ДОБРОМИР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ ГР. СОФИЯ П.К. 1220 ДОБРОМИР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ ГР. СЕВЛИЕВО П.К. 5400
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на Ваше Заявление вх. № 01-332543-25.07.2019 г. на СГКК гр. Ловеч, с което се отразяват граници на имоти съгласно документ за собственост отразени в картата на възстановената собственост, Ви уведомяваме повторно, че е издадена е издадена Заповед № 18-10733-15.10.2019 на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка, касаеща поземлен имот с идентификатор 72309.501.42 от одобрената със Заповед № РД-18-45/01.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на с.

 • Изх. № 22-252-15.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2019
  ДО: РАДКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА-КАРАИВАНОВА ДО: АТАНАС ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ДО: СТОЯН МИХОВ МАДЖАРОВ ДО: СЕМИР ХУСЕИН АБУМЕЛИХ ДО: СВЕТОЗАР ЯНЧЕВ МАДЖАРОВ ДО: СЕРГЕЙ ГЕНАДИЕВИЧ ДЕМЕНТИЕВ ДО: ЛАРИСА ЯКОВЛЕВНА ДЕМЕНТИЕВА ДО: МАРИЙКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-332305-28.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9313-09.09.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.610.132, 07079.610.378, 07079.610.131 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-253-15.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2019
  ДО: ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА ДО: ИЛИАНА КОЛЕВА ГЕНОВА ДО: ТАНЯ ГОСПОДИНОВА ГЕНОВА ДО: КАРОЛИНА ГОСПОДИНОВА ГЕНОВА ДО: МАЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-182394-23.04.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8792-26.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 47202.501.365, 47202.501.366, 47202.501.368, 47202.501.369, 47202.501.1136, 47202.501.1137  по КККР на с.

 • Изх.№ 22-251-15.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2019
  ДО ИВАН КИРИЛОВ ВОЙНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–171345-16.04.2019 г., подадено от ЯНИ ИВАНОВ МИТЕВ и ДАЯНА ЯНЕВА МИТЕВА и двамата чрез пълномощник Ваня Георгиева Радиева, с което заявителите желаят да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-301/05.09.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясна Поляна, ЕКАТТЕ 87655, общ. Приморско, обл. Бургас.

 • Изходящ № 24-27937-11.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2019
  ДО: ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс,  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-274512-20.07.2018 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-25946-20.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2019
  ДО: ГЕОРГИ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№ 01-402428-05.09.2019г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имоти с идентификатор 67338.545.107 с административен адрес гр.Сливен, ул.Патриарх Евтимий №24-а.

 • Изходящ № 24-27800-10.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2019
  ДО РЕНИ ДРАГАНОВА ШИШКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-217801-20.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8922-28.08.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-27795-10.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2019
  ДО “СКАЙ-Р ГРУП“ ООД ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАУНСКИ МЕТОДИ АПОСТОЛОВ ТОДОРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-174301-17.04.2019г. от СТИЛИЯН ДИМОВ ДИЧЕВ и НИНА ВАСИЛЕВА ДИЧЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1404 и 68134.1006.1405 с адрес: гр. София, район „Триадица“, Околовръстен път.