Уведомления

 • Изх. № 24-15025-01.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ПИЛИЩАРСКА НАДКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА СОНЯ ИВАНОВА ТРИФОНОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Костадин Трифонов заявление с рег. № 01-150126-03.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-83548-30.03.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Попови Ливади, общ. Гоце Делчев , одобрени със Заповед РД-18-234/09.04.2019г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-15026-01.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  СТОЯН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ АНТОАНЕТА БОРИСОВА АРСЕНОВА БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ЦАНЕВА – АНГЕЛОВА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЛОРА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА ГЕРГАНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-446862-04.10.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Илия Геров и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-260724-23.10.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Попови ливади, общ. Гоце Делчев, одобрени със Заповед РД-18-234/09.04.2019г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-15028-01.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.07.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.142.4, 65334.300.142.5, 65334.300.142.6, 65334.300.142.7, 65334.300.142.8, 65334.142.9, 65334.300.142.10 И 65334.300.142.11 ДО СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.21 И 65334.300.4416
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.   № 01-327768-23.07.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5619-23.06.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сандански, общ.

 • Изх. № 24-15033-01.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.623.269
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Васил Стоянов с пълномощник Адв. Елеонора Атанасова заявление с рег. № 01-163574-21.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-76285-18.03.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ.Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-15054-01.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  РОСЕН ИВАНОВ КАЛПАЧКИ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Стойчо Калпачки заявление с рег. № 01-158837-13.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-88364-09.04.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-14923-30.06.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  ВИКТОР КИРИЛОВ ГАЦЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-56878-03.02.2020 г.

 • Изх. № 24-12662-08.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.07.2020
  До: 
  СИЙКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА ДО: ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ ДИНОВ ДО: ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДИНОВ ДО: МИЛЕН ВАСИЛЕВ ДИНОВ ДО: МИНКА ДИНЕВА СТОЯНОВА ДО: ВАСИЛКА МИНЧЕВА ПЕНЕВА ДО: МАЛАМКА ДОБРЕВА ПОПОВА ДО: ДИНКО ДОБРЕВ ПЕНЕВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-80190-14.02.2020г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-38344-10.02.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечкарево за недвижим имот с идентификатор 47980.14.32, одобрена със заповед № РД-18-57/18.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изходящ № 24-14889-30.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  АНАТОЛИ БОГОМИЛОВ ПЕНЕВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-145764-30.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5846-29.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.