Уведомления

 • Изх. No 24-11271-21.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2020
  До: 
  ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-416889-19.09.2019 г. от РУМЕН ДИМИТРОВ ФЕРДОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 37280.2102.183 и 37280.2102.180, находящи се в с. Клисура, район Банкя, Столична община.

 • Изх. № 22-120-20.05.2020 г. Дo:

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  ВАСИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-504864-07.11.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание                 чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  с административен акт № 20-18484-09.03.2020 г.

 • Изх. № 24-11170-20.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.05.2020
  До: 
  ВАЛЕНТИН СТОЯНЧЕВ ТОДОРОВ ДИМИТРАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-472152-18.10.2019 г. от КРАСИМИРКА АТАНАСОВА СПАСОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4093.558 и 68134.4096.1, находящи се в гр.

 • Изходящ № 24-11451-22.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  До ОБЩИНА ШУМЕН До МИНКА ВЕЛИКОВА ЛЮБОМИРОВА До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на поземлен имот с идентификатор 32706.501.392, УПИ/парцел/ III-222, кв.8 по рег.план на с.И.Блъсково (адм. адрес: с.Илия Блъсково, общ.Шумен , ул.”Васил Левски” № )
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал.10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-96373-24.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4390-22.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-11144-20.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2020
  До: 
  СОНЯ ТОДОРОВА ГЕНОВА ЗЛАТИН ЦВЕТКОВ ЖИВКОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-139749-20.03.2020 г. от заявител Румяна Кирилова Михайлова-Иванова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-74559-16.03.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне верните граници на поземлен имот на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Оборище“ № 28.

 • Изх. № 24-11193/20.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2020
  До: 
  “ЕЙ ЕЙ ВИ 2004“ ЕООД
  Документи: 
  Документи: 
  Публикация на: 
  Добрич

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-141220-23.03.2020 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-83624-30.03.2020 г е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 02508.8.473 /собственост на „ЕЙ ЕЙ ВИ 2004“ ЕООД/ , 02508.8. 463 /улица собственост на Община Балчик/, 02805.8.401  и 02508.8.400, с адрес: гр. Баличк, в.з.

 • Изх. № 24-8621-06.04.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  ДО БОРИСЛАВ КОЛЕВ КИРИЛОВ УЛ. „ПРЕСЛАВ“ № 4, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 11 ГР. КАЗАНЛЪК ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ЖК „ИЗТОК“, БЛ. № 42, ВХ. З, ЕТ. 1, АП. 150 ГР. КАЗАНЛЪК ДО ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ЖК „ИЗТОК“, БЛ. № 42, ВХ. З, ЕТ. 1, АП. 150 ГР. КАЗАНЛЪК ДО КИРИЛ КОЛЕВ КИРИЛОВ УЛ. „ПРЕСЛАВ“ № 4, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 11 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на: 
  Бургас

              На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

 • Изх. № 22-118-20.05.2020 г. По преписка: 01-161428-15.04.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.05.2020
  До: 
  До: КОНСТАНТИН ТЕНЕВ САНТЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление рег. № 01-161428-15.04.2020 г. от ДЕНИЦА ИВАНОВА КЕХАЙОВА-БЕЛЧЕВА и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-90951-14.04.2020 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 47202.501.1063, с адрес: с. Маринка, общ. Бургас, област Бургас, одобрена със заповед № РД-18-22/24.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.