Уведомления

 • Изходящ № 24-15216 - 02.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  Метин Алиосман Юмер община Кърджали, с.Срединка, ул. "Първа" №16 До: Кмета на с.Срединка, община Кърджали До: Кмета на община Кърджали; До: Ахмед Шефкедов Халилов Община Кърджали, с. Срединка До: Джелал Рамадан Аптикадир Община Кърджали, с. Срединка До: Алиосман Юмер Али Община Кърджали, с. Срединка До: Али Емурлов Община Кърджали, с. Срединка До: Шевкет Халилов Община Кърджали, с. Срединка До: Нефим Мехмедали Али Община Кърджали, с. Срединка До: Джамийско настоятелство, гр.Кърджали
  Публикация на: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО,

   

 • Изходящ № 24-18286-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  Г-Н ВАЛЕНТИН МИТЕВ ПЕТРОВ гр. Смолян, ул. Чан №1 вх.А ет.4 ап.7
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

 • Изходящ № 24-18286-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  Г-ЖА ЕМИЛИЯ АНТИМОВА АЛЕКОВА гр.Смолян, ул.Адалберт Антонов-Малчика №45 вх. А ет.5 ап.18 Г-ЖА ЕЛЕНА АНТИМОВА АЛЕКОВА гр.Смолян, ул.Адалберт Антонов-Малчика №45 вх. А ет.5 ап.18 Г-ЖА СЕВДАЛИНА ЯКИМОВА ХАДЖИЕВА гр.Смолян ул. Никола Петков №11 Г-Н ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ АЛЕКОВ гр.Смолян, ул.Атанас Беров №1 вх.Б ет.7 ап.48
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАДЖИЕВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКОВ,

 • Изходящ № 24-18286-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  Г-Н СВЕТЛИН АЛЕКСИЕВ ГАЧИЛОВ гр. Смолян, ул. Любен Каравелов №16
  Публикация на: 
  Смолян

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАЧИЛОВ,

 • Изходящ № 24-18286-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  Г-Н ИЛИЯ МИНКОВ КИСЬОВ гр.Смолян, бул.България №32 вх.А ет.4 ап.12 Кичуко– Младши експерт АО ДО Г-ЖА ДАНИЕЛА КАРАМФИЛОВА ЛЕЛЧЕВА гр.Пловдив, бул. Ал. Стамболийски №35 вх.Ж ет.3 ап.5
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИСЬОВ, 

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЕЛЧЕВА,

 • Изходящ № 24-18286-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  ДО Г-Н СЛАВЧО РОСЕНОВ АНГЕЛОВ гр.Смолян, ул. К.Фичето №5 вх.Б ет.5 ап.45 Г-Н ПАВЕЛ ЮЛИЯНОВ ВОЙНОВ гр.Смолян, ул. Хаджи Хр.Попогеоргиев №22 вх. А ет.3 ап.6 Л.
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВОНОВ,

 • Изх. № 24-18334-03.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ община Бургас п.к. 8115 с. Черно море
  Публикация на: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-66231/21.05.2020г. по писмо с изх. №2801-11112/20.05.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.422, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Балкан“ №47.

 • Изходящ № 24-18286-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  Г-Н МИТКО САШОВ ДИМИТРОВ гр.Смолян, ул.Братан Шукеров №29 вх.Б ет.3ап.19
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,