Уведомления

 • Изходящ № 24-33547-10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  Дo: НИКОЛИНКА ВЛАДЕВА СРЕБКОВА До: НАДЕЖДА СРЕБКОВА ПЕТРОВА Дo: ВЛАДИМИР СРЕБКОВ ПЕТРОВ До: ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕТКОВА Дo: СНЕЖАНКА ХРИСТОВА СТАНЕВА До: МИЛКО ХРИСТОВ СТАНЕВ До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на поземлен имот с идентификатор 83510.653.258 (н-ци на Радослав Радушев) До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на поземлен имот с идентификатор 83510.653.257 (н-ци на Павел Конст. Алексиев)
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл.18а, ал.8 и ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-496170-01.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12976-10.12.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР.

 • Изх. № 20-70830-17.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: Държавен поземлен фонд До: ИВАН АСЕНОВ ИЛЬОВ Адрес: гр. Дупница ж.к.ЕЛИЦА,бл. 2, ет. 2,ап. 2 До: ЮЛИАН ВАСИЛЕВ МАНОВ Адрес: гр. Дупница, ул. Николаевска № 41 До: ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛУКАРОВ Адрес: с. Крайници, ул. ВАСИЛ КОЛАРОВ № 10 До: ТАНЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА Адрес: Дупница, ул. Булаир 47 А До: ЖЕЛЮ АСЕНОВ ИЛЬОВ Адрес: Дупница, ул. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ БЛ. 35 ВХ. А ЕТ 2 АП 2
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-492302-12.12.2018 г. от Йордан Кирилов Попов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от „Гео-ан инженеринг“ ЕООД), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на с. Крайници, общ. Дупница, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 39339.117.67, 39339.117.49, 39339.117.48 и 39339.117.43 с административен адрес: с. Крайници, обл.

 • Изх. № 24-33388 – 09.12.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  „558 ЕНТЕРПРАЙСИС“ ЕООД с. Гешаново, ул. 14-та № 4, Община Добричка
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-386213-27.08.2019 г., подаден  на основание  чл. 51, ал. 3 от ЗКИР е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11791-11.11.2019 г., с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на следните поземлени имоти с идентификатори 48828.501.30, 48828.501.9513, 48828.501.9529,  48828.501.28 и сгради с идентификатори 48828.501.28.1, 48828.501.28.2  находящи се в с. Могилище, общ. Каварна, обл.

 • Изходящ № 24-33304-06.12.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  ДО ЦВЕТАНКА МАКСИМОВА БРЕСТНИЧКА ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА ГЕНЧЕВА-ТРУКЕНМЮЛЕР
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-341789-30.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9821-24.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-33282-06.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  ГРЕТА ВАСИЛЕВА ДИКОВА-НЕФ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-215660-17.05.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8141-06.08.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 00357.5347.6, 00357.5347.6.1, 00357.5347.6.2, 00357.5347.6.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 22-296-09.12.2019 г. По преписка: 01-261941-14.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  ДО: СТЕФАН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ (САЛИ АПТУЛА МЕХМЕД) ФАНКА РАДОСТИНОВА ЯНКОВА МИТКО РАДОСТИНОВ ИВАНОВ ЕЛЕНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че е постъпило заявление вх. 01-261941-14.06.2019 г. /наш/ от ЮЛИЯ РАДОСТИНОВА ИВАНОВА с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на ИД на АГКК, КККР на гр. Бургас, общ. Бургас, състоящо се в: заличаване на ПИ с идентификатори 07079.661.23 и  07079.661.333, 07079.661.566 и 07079.661.324, промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 07079.661.566 и 07079.661.324, нанасяне на нов обект на кадастър ПИ с проектен идентификатор 07079.661.880 с адрес гр. Бургас, кв.

 • Изх.№ 22-295-09.12.2019 г. По преписка: 01-208436-14.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  ПЕНЧО СТЕФАНОВ ПЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-208436-14.05.2019 г. г. /наш/ от АНТОНИ ВЕЛИКОВ ЯНКОВ с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на ИД на АГКК, КККР на гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 07079.659.392, 07079.659.391, 07079.659.343, 07079.659.342 и града с идентификатор 07079.659.391.1, съгласно геодезическа снимка и проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж.

 • Изх. № 22-294-09.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  ИРИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА ВАЛEНТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-371718-16.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11836-12.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.