Уведомления

 • Изх. № 24-28030-14.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка със заявление рег. № 01-398228-03.09.2019 г. от Валентин Боянов Георгиев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1385.476.1.38, район Надежда, за който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-28033-14.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2019
  ДО ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА ЛАСКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-175079-18.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9135-03.09.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-28364-16.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2019
  До: ХЮСМЕН КЕРИМ ОГЛУ
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 53 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

  Със заявление с вх. № 01-425327-20.09.2019г. в СГКК – Разград, във връзка със служебно постъпила информация от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ИСПЕРИХ, е извършена промяна на кадастралния регистър към КК на с. Владимировци, община Исперих, обл. Разград,  одобрена със Заповед № РД-18-27/11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, за поземлен имот с идентификатор 11449.59.7.

 • Изх. № 24-27825-11.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2019
  ДО ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ИВАНОВА ЦВЕТАНКА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-364991-13.08.2019 г. от ДИМИТЪР ЛЮБЧОВ ИВАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.2188, 68134.1007.92, 68134.1007.1406, район „Триадица“, област София.

 • Изходящ № 24-27820-11.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2019
  ДО ЗЛАТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-240758-03.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8905-28.08.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. No 24-27841-11.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2019
  До СТЕФАН АСЕНОВ КРЪСТЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-279174-25.06.2019 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1112.50, находящ се в район Красна поляна, Столична община.

 • Изходящ № 24-27953-14.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2019
  ДО ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДОВ
  Публикация на:: 
  Плевен

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 • Изх. № 24-27976 - 14.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2019
  ДО КОСТАДИН ВЕЛИКОВ гр. Добрич, ПК 9300
  Публикация на:: 
  Добрич

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-367965/15.08.2019г., подадено от ДАРИНА ТОДОРОВА ЦОНЕВА, ЙОАНА КАМЕНОВА ЦОНЕВА, НИКОЛЕТА КАМЕНОВА ЦОНЕВА и ЙОРДАНКА КАЛЧЕВА СТЕФАНОВА    , във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.75 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г.