Уведомления

 • Изходящ № 24-28095-14.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.12.2019
  Зорка Георгиева Георгиева Анка Герасимова Рангелова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че с Протокол № 21-252-15.03.2019 на СГКК – Софийска област са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на обект „Поземлени имоти с идентификатори 73417.11.9904 и 73417.11.9905 в околовръстен строителен полигон на махала „Кюркчийска“, село Туден, община Годеч, Софийска област”, открито производство със Заповед № 18-8586 - 12.10.2018 г. на Началника на СГКК – Софийска област.

 • Изходящ № 24-28553-18.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.12.2019
  Христо Бояджиев
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че с Протокол № 21-883-18.10.2019 на СГКК – Софийска област са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на обект: „Поземлен имот с идентификатор 83466.3.477 в околовръстен строителен полигон на махала „Странето - Поповци“, село Шума, община Годеч, Софийска област”, открито производство със Заповед № 18-6594 – 24.09.2019 г. на Началника на СГКК – Софийска област.

 • Изходящ № 24-31734-19.11.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.11.2019
  ХРИСТОМИР НЕДЯЛКОВ ТОДОРОВ До: МАРИН ЦВЕТКОВ ВОЙКИНСКИ До: ТОДАР ЦВЕТКОВ ВОЙКИНСКИ До: РУМИ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА До: ХРИСТИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА До: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕЕВА-ТОДОРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-158225-09.04.2019г. от Йоланда Димитрова Пеева до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ботевград, за поземлен имот с идентификатор 05815.306.1052 за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-31737-19.11.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.12.2019
  АЛЕКСИ КРАСИМИРОВ РОМАНОВ До: ИЛИЯ СТОЯНОВ ЛАДЖОВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс,  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-165151-12.04.2019 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10583-10.10.2019 г., засягащо имот с идентификатор 46231.87.92, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-31423-15.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.12.2019
  ДО ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ На Ваш изх.№ 24-00-213/16.08.2019 г. ДО: НАИМ АХМЕДОВ КУЛЕВ
  Публикация на:: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАИМ КУЛЕВ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЙДЪН ОСМАН - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ,

   

 • Изх. № 24-31894-21.11.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.12.2019
  ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК на ПИ с адрес: гр. Ямбол, ул. “Тетово” №13
  Публикация на:: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4/чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-106639/18.11.2019г.по писмо с изх. №2801-22010/15.11.2019г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол, за поземлен имот с идентификатор 87374.523.54,с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изходящ № 20-80511-21.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.12.2019
  ЮЛИАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-906-23.10.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 55261.304.21 в с. Палици – Горни Палици, з-ще Палици, община Елена с неустановен собственик /по искане на Гина Петрова Иванова/.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изходящ № 20-80506-21.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.12.2019
  КИНА ХРИСТОВА ГЕНЧЕВА СТОЙЧО ГЕНЧЕВ СТОЕВ ТАНЬО ДИМОВ ВЪЛЕВ, ПЪЛНОМОЩНИК НА ЕЛЕНА ТАНЕВА ДИМОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-906-23.10.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 70603.356.14 в с. Сърненци, з-ще Вонеща вода, община Велико Търново, собственост на Елена Танева Димова.