Уведомления

 • Изх. № 22-97-30.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.04.2020
  До: 
  НАДЕЖДА ТЕОДОРОВА ДЕЛЕВА НИКОЛАЙ ТЕОДОРОВ КАРАПЕТКОВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-8017-10.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2106-25.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-8264-01.04.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.04.2020
  До: 
  ИВАН БЛАГОЕВ МИТЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

   

 • Изходящ № 24-4979-24.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.04.2020
  До: 
  ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: АНДОН ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ ДО: ЛИЛЯНА ВЪЛЧАНОВА АНДОНОВА
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-76693-13.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1992-24.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-5910-04.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.04.2020
  До: 
  МИЛКА НИКОЛОВА ЦОНЧЕВА ДО: СОНЯ НИКОЛАЕВА ДИЕВА ДО: ИВАН ПЕТРОВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-81679-17.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2397-04.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-7711-24.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.04.2020
  До: 
  АНА СЬБКОВА СЕВЕРИНОВА ОБЩИНА СЛИВЕН
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-105899-27.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3127-24.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-5735-02.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.04.2020
  До: 
  ГАЛИНА КОЛЕВА ВЕЛЧЕВА ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 53б, ал. 5, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-76160-12.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2317-02.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-8013 – 27.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  ИВАН ЯНЕВ ИВАНОВ гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. Мара Гидик № 63, ет.1 ДО РУМЯНА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА гр. София, р-н Витоша, ул. Владимир Димитров-Майстора № 4 ДО МАРИЯНА МИЛЧЕВА СТОЙЧЕВА-КРАЧУНОВА гр. София, р-н Витоша, ул. Владимир Димитров-Майстора № 4 ДО ВАЛЯ ГОСПОДИНОВА БОЖИНОВА гр. София, р-н Красно село, ул. Нишава № 55, ет.6, ап. 11
  Документи: 
  Публикация на: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-57636-04.02.2020 г., подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба № 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти  с идентификатори  05009.501.109, 05009.501.211 и 05009.501.38, по кадастралната карта на с.

 • Изх. № 24-8065-30.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.04.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА МУСТАФА ХЮСЕИНОВ КИСЬОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-142067-24.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Слащен, общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 67270.16.523, находящ се в землището на с. Слащен, общ. Сатовча.