Уведомления

 • Изходящ № 24-25057-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  До ДОЛЯ ГАТЕВА АЛ-ДЖАБУРИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194928-03.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7848-30.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2190.165, 02659.2190.166, 02659.2190.1117, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25136-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  ДО ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РОМАНОВА РУМЕН ТРАЙКОВ РОМАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-310434-12.07.2019г. от  РОСЕН ИВАНОВ ПОПОВ И КИРИЛ ИВАНОВ ПОПОВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1892.808, 68134.1892.603 и 68134.1892.635, находящи се в  район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-25200-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО ДИМИТЪР АТАНАСОВ КУТЛИНОВ АЛБЕНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-273596-20.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7945-31.07.2019 г., за  изменение на КККР на район  Витоша, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.2042.160 и 68134.2042.2666, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25187-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО АТАНАС ТРИФОНОВ КАЗАКОВ ДО ИГНАТ ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-230211-28.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9482-12.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-25342-13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2019
  До МАРИЙКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА гр. Червен бряг, ул.„Шипка“ №11 ВЪРБАН МИЛЕВ ВЪРБАНОВ гр. Червен бряг, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ №12
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-264023-17.06.2019 г., подадено от ВАЛЯ БАНОВА ИВАНОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг. Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти (отделни жилищни етажи) в сграда с идентификатор 80501.801.98.1.

 • Изходящ № 24-24961-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: ДОНКА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА гр, Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ №11 До: ЙОРДАН ГОЧЕВ ИВАНОВ гр, Нова Загора, ул. „Димитър Благоев“ бл.18, вх.А, ет.1, ап.3 До: "КАПРИЗ 2004"ООД гр, Ямбол, кв. „Индустриална зона“
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-294999-04.07.2019г. и вх. № 01-295049-04.07.2019г. , подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6, чл.52, ал.1, т.1 и чл.52, ал.2 от ЗКИР, засягащо поземлени имоти с идентификатори 30956.33.28 и 30956.211.9, находящи се в с.

 • Изходящ № 24-17332-25.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Анета Янакиева
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Цветан Русков Добрев до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-225284-23.04.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлени имоти: три имота, съответно с площи 1578.00 кв.м, 2021,00 кв.м. и 1879.00 кв.м.

 • Изходящ № 24-17824-28.06.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Георги Колев
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Божил Славчев Божилов до Службата по геодезия, кар¬то¬графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-224348-22.05.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот: дворно място с площ от 940.00 кв.м., в землището на с.Зимевица, община Своге, Софийска област, в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Баталов дол“, одобрен със Заповед № РД-02-14-165/04.09.1991г.

 • Изходящ № 24-6696-07.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Иван Георгиев Вешев
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане № 01-61122-12.02.2019г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-2500-07.03.2019г. на Началника на  СГКК - Софийска област е открито производство по   създаване на кадастрална карта  и кадастрални регистри на обект: дворно място с пространство от 560 кв.м. в землището на село Владо Тричков, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон „Падината“, одобрен с Решение № 84/11.08.1987г.

 • Изходящ № 24-29388-19.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Г-н Христо Христов Тошев
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с искане № 01-476245-30.11.2018г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-11090-19.12.2018г. на Началника на СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: поземлен имот от 1200 кв.м., находящ се в землището на с. Редина, община Своге, Софийска област, се в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Зимница“, одобрен с Решение № 87/11.08.1987г. на ОНС гр.

 • Изходящ № 24-12790-09.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Светла Донева Горянка Драганова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане № 01-183704-23.04.2019 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-4775-08.05.2019 г. на Началника на СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: дворно място с пространство от 4 020 кв.м. в землището на село Батулия, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Голямо равнище, Сврака“, одобрен с Решение № 84/11.08.1987г.

 • Изходящ № 24-18184-03.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Александър Димитров Димитър Димитров Евгени Димитров Валентин Димитров
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Анатолия Атанасова Дакова до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-131758-26.03.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот с площ 557 кв.м. в землището на село Реброво, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Брестово“, одобрен с Решение №8/09.02.1982г.

 • Изходящ № 24-17353-25.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Лили Костова Янка Йосифова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Вася Димитрова Симеонова до Службата по геодезия, кар¬то-графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-152045-05 .04.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлени имоти: един имот с площ 2250 кв.м. в землището на село Шума, община Годеч, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Странето-Джункинци“, одобрен със Заповед №РД-02-14-205/22.10.1991 г.

 • Изходящ № 24-18510-05.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО „СТЕБО 1“ ООД
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на „СТЕБО I „ ЕООД, представлявано от Лиляна Любчова Иванова до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-288576-01.07.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот с площ 2000 кв.м.

 • Изходящ № 24-23495-19.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: Асен Панайотов Костадин Илиев Колев Кирил Виденов Иванов
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане  № 01-270522-18.07.2018г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със заповед № 18-8847-19.10.2018г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: : дворно място от 1145 кв.м., находящо се в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Найденова“, одобрена с Решение № 180 от 07.07.1964г. на Окръжен народен съвет – София, в землището на гр.

 • Изходящ № 24-20289-24.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Илиан Попов
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Цветанка Димитрова Пешева до Службата по геодезия, кар¬то-графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-273672-20.06.2019 г.

 • Изходящ № 24-25174-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПЕЙЧЕВ гр. Ямбол, ул. „Г. БЕНКОВСКИ“ бл.7, вх.В, ет.4, ап.16
  Публикация на:: 
  Ямбол

   В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-365657-14.08.2019 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6, чл.52, ал.1, т.1 и чл.52, ал.2 от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 05863.170.35, находящ се в с. Ботево, общ.

 • Изходящ № 24-25228-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До ОБЩИНА КАОЛИНОВО ДО: ХАСАН МИХМЕД АХМЕД Дo: Н-ци на МУСТАФА АЛИЕВ СОЛАК (собствениците и/или носителите на други вещни права за поземлени имоти, съответстващи на УПИ /парцели/ I-141, II-141, III-141, кв.9 по плана на с.Загориче)
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-325676-22.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9491-12.09.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР.

 • Изходящ № 24-24899-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ ЛИАНА АНГЕЛОВА ПОПОВА ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ГЕЦКОВСКА ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ЗЛАТИН чрез ИВАН ЙОВНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-299778-06.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24906-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ПОПОВ ЛИАНА АНГЕЛОВА ПОПОВА ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ГЕЦКОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  №  01-168245-15.04.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7734-25.07.2019 г., за  изменение на КККР на  район  Витоша, Столична община, засягаща имот с идентификатор 68134.1937.410, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24992-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До СВЕТЛА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-306634-10.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8017-02.08.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 46721.3851.192, 46721.3851.193, 46721.3851.194, 46721.3851.195, 46721.3851.914, 46721.3851.957, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25141-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  Дo: ДЕТЕЛИНА ГОРАНОВА ВЕЛИКОВА До: ЛЮСИЕН АНДРЕ ГОДЕН До: ВАСКО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-250518-07.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-25099-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Собствениците и носителите на други вещни права на част от имот с идентификатор 83510.677.307 ДО: ОБЩИНА ШУМЕН ДО Марияна Добринова Братоева-Аврамова
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-318182-17.07.2019 г., е издадена заповед № 18-9443-11.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за поземлен имот с идентификатор 83510.677.307, сграда с идентификатор 83510.677.307.1.

 • Изх. № 24-25106-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ЗАЙДЕ МУСТАФОВА КАДИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-393737/30.08.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 57 от 23.08.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-24724-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  Дo: ЕЛИНА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-20505-26.01.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за отказ на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7862-30.07.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  12084.2700.607, 12084.2700.2667 и 12084.2700.257, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-25088-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: ОБЩИНА ШУМЕН ДО: БОРИС РАДОСЛАВОВ ЧАНКОВ ДО: ЙОРДАНКА РАДОСЛАВОВА ДЕЧЕВА ДО: СВЕТЛАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ДО: „ЕЗИКОВА ШКОЛА-ЛИЕБМАН“ЕООД ДО: Заинтересованите собственици на ПИ 44032.501.73 по КК на с. Лозево, находящ се в с. Лозево, ул. „Цар освободител“ № 4
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-291419-02.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9437-11.09.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Лозево, общ.

 • Изходящ № 24-24841-09.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  МАРИ-ЛУИЗ ЖУМЕЛ ИВАНЧЕВА САВА ОГЮСТ ИВАНЧЕВ РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242530-04.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7213-10.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.103.9.1.19, 68134.103.9.1.20, 68134.103.9.1.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-24819-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕНЕВ чрез ВАЛЕРИЙ МИЧЕВ МИЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-280842-26.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7722-25.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4333.2969, 68134.4333.9579, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24793-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО КАЛИНКА ХРИСТОВА МАРКОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-97510-06.03.2019 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • Изх. № 24-24953-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: "ПИВОИМПЕКС" гр. Ямбол, ул. Обходен път „Запад“ №33 ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" №
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-70562/14.08.2019г. по писмо с изх. № 2801-15085/12.08.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.513.44 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Индустриална”.

 • Изх. № 24-25073-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АТАНАС КОСТАДИНОВ ТОКМАКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-390766/29.08.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 164 от 13.08.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-22139-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  Дo: "СРЕДНА ГОРА" АД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” № 93
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри”  и Заповед за отчуждаване № 18ОА929/04.05.2018 г., с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-331613-24.07.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-25017-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО МИХАИЛ КОЧЕВ ПОПОВ МАЛИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА КРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ПОПОВА-ПЕЛТЕКОВА ВИОЛИНА БОРИСЛАВОВА ПОПОВА КРЪСТИНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА КРАСИМИРА АНДОНОВА ДОБРЕВА ЕЛЕНА ХРИСТОВА СНЕВЧЕЛИЕВА-ДИМИТРОВА ГЕРАКИНА ХРИСТОВА СНЕВЧЕЛИЕВА-БЕЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 22 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-25017-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИНГАЧЕВА ДИНЧО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ИЗГОРЕНКОВА ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА ИВАНКА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА КОНДЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЧЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАМЧЕВ ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА ТРАЯНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА КОСТАДИН СТОЯНОВ ИВАНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ ИВАНОВ ТАНЯ СЛАВОВА ХРИСТОВА ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МАТЕЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 22 том 5 дело 650 дв. вх. рег. № 1236 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията –Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-25017-11.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПИВАНОВ ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ТОМОВА ДРАГА ХРИСТОВА БРЪЧКОВА ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ПОПОВ НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА ДАЧЕВА АНЕТА ИВАНОВА ДИНЕВА ВАНГЕЛИЯ ТОДОРОВА МИЦЕВА ЛЮБКА КИРИЛОВА ЯЧЕВА ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ТЕТИМОВА ТИНКА ЦЖЕТКОВА АНГОВА ХРИСТО ИВАНОВ АНГОВ СНЕЖАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА НАДКА АТАНАСОВА КАНДЖИКОВА ЕЛЕОНОРАДИМИТРОВА КАНДЖИКОВА ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА МАРА МЕТОДИЕВА АНГОВА БЛАГОЙ ИВАНОВ АНГОВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА ЦВЕТАН ИВАНОВ АНГОВ АЛЕКСАНДРА БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА МАРИЯ БЛАГОЕВА ХРИСТОВА ЧУДОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-315905/16.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 22 том 5 дело 650 дв. вх. рег. № 1236 от 04.07.2019г., издаден от Служба по вписванията –Гоце Делчев и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-19894-19.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  Дo: ОБЩИНА РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе До: МАРИНКА ЯКИМОВА ПЕТКОВА ул. Йоаким Груев № 4, вх. 1, ет. 4 гр. Русе До: РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА-ХРИСТОВА ул. Църковна независимост № 11 гр. Русе ПЪЛНОМОЩНИК НА ПРОФИ-С ООД
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-221781-21.05.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-24859-10.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  До: СЕВДАЛИНА ЛУИЗОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол, к-с "Зорница" 1-В-54 До: КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ЛУИЗОВ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ бл.60, вх.А, ет.4, ап.9 До: МИГЛЕНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.129, вх.7, ет.6, ап.163 До: МИРОСЛАВ КОСТОВ КИРОВ гр. Ямбол, ул. “Черно море” № 20 А До: КАЛИН КОСТОВ КИРОВ гр. Габрово, ул. „Бачо Киро” № 3, ет.3, ап.5
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба с вх. № 01-290832-02.07.2019 г., подадена от СЕВДАЛИНА ЛУИЗОВА СТОЯНОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и допълнително внесени материали с вх. № 05-10578-18.07.2019 г. е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, във връзка с чл.53а, т.3 от ЗКИР в поземлен имот с идентификатор 87374.555.403, находящ се в гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 22-223-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО: АНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-182901-23.04.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-24723-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО РАДКА ТОТЕВА ИЛИЕВА, чрез пълномощник Ирина Йорданова-Стойчева
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № 01-263224-14.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7724-25.07.2019 г., за  изменение на КККР на  район  Витоша, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.1944.118 и 68134.1944.2752, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-24893-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ ПЛАМЕНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА ИЛИЯ СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДЪР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-288102/01.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 177 том 3 дело 471 дв. вх. рег. № 891 от 21.05.2019г., издаден от Служба по вписванията – Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-24971-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО АТАНАС КОСТАДИНОВ ЯНЧЕВ ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ЯНЧЕВ КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ЯНЧЕВ ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ СЛАВЧО ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ВАНГЕЛОВ РАЙЧЕВ БЛАГОЙКА МАРЯНОВА РАЙЧЕВА ИЛИЯН БОРИСОВ РАЙЧЕВ Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-402729/05.09.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 9 от 10.12.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ и вписване на ТОДОРКА ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА и ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА РАЙЧЕВА като собственици на поземлен имот с идентификатор 66901.2.12. Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК. Дата на поставяне на таблото: 10.09.2019г. Дата на сваляне от таблото: 25.09.2019г. Изготвил: Г. Григорова ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ Началник на Служба по геодезия картография и кадастър-Благоевград
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-402729/05.09.2019г. на СГКК – Благоевград, представен Нотариален акт № 9 от 10.12.2018г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-24527-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ДИЛЯН СТАМАТОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-316853-16.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9229-04.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-24558-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ЙОРДАНКА МИЛАДИНОВА ГЕОРГИЕВА МАРИАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Собствениците на поземлен имот с идентификатор 46053.501.696 по КК на с. Мадара
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-284044-27.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9243-04.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мадара за поземлени имоти с идентификатори 46053.501.696 и 46053.501.698.

 • Изходящ № 24-24475-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ОБЩИНА КАСПИЧАН ТИНКО ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ВИЧЕВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-190631-30.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9209-04.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 01-378619-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Наследниците на Илия Пантелеев Иванов
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-378619-21.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9254-05.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.18.23

 • Изходящ № 20-61019-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДЕНА СТ. КЪДРЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-693-09.08.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 40035.450.18 в с. Крумчевци, з-ще Константин, община Елена с неустановен собственик /по искане на Иван Рашев Саров/.

              Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

 • Изходящ № 24-24689-05.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Дo: "ПРИМОТИСА" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98185-19.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24044-30.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ВАЛЕРИ ЮРИЕВ ПЧЕЛИНЦЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-142733-01.04.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7567-22.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.8700.1530, 68134.8700.1530.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24047-30.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО БОРИС ИГНАТОВ ИВАНОВ ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ИВАНОВА ВАСИЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ СТЕФАН ИЛИЕВ НЕНКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХИНДАЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-366469-20.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24048-30.08.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО САШКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405641-17.10.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-24040-30.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ЕЛКА КРЪСТАНОВА КОСТАДИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-470449-27.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-7195-10.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.23, 02659.2192.166, 02659.2192.167, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24042-30.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО СТОЯН ВИДИНОВ МИЛАНОВ СТОЯН НАНКОВ НАЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-266000-16.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх.№ 24-21221-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Красимир Тодоров Калчев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21224-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Владимир Тодоров Калчев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21238-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Мирослава Стефанова Бързикова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21239-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Стоян Замфиров Дамянов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21240-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Мариета Владимирова Замфирова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21245-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Христо Младенов Манов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21248-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Димитър Апостолав Милушев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21276-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Христо Младенов Манов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21293-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Димитър Апостолав Милушев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21305-02.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Николинка Евтимова Петкова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21405-05.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Благой Йорданов Макавеев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21414-05.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Маряна Найденова Георгиева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21417-05.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Силвия Кирилова Брънкина
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-21420-05.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Даниел Кирилов Найденов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-121364-20.03.2019 г. на община Бойчиновци за отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) и представения проект по чл.75 от Наредба  № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-24777-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  Дo СЛАВОМИР ИВАНОВ МАКАВЕЕВ НАЙДЕН ЦВЕТАНОВ ПЪРВАНОВ ГАНКА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА РУМЯНКА ВЪЛЕВА КОЛЕВА АЛБЕНА ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА
  Публикация на:: 
  Плевен

             В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 09-20393-13.03.2019 г. на СГКК- гр. ПЛЕВЕН за отстраняване на явна фактическа грешка за всички засегнати имоти в одобрена КККР на неурбанизираната територия на с.

 • Изх. № 24-23735-28.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО: ПЕТЪР НИКОЛОВ АНДОНОВ КРАСИМИР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ САВА НИКОЛОВ КИРЧЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ СЪБЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 53, ал.1, т.3 от ЗКИР във връзка с постъпилo заявление с вх.№ 01-344876-01.08.2019г., подадено от Димчо Петров Андонов и Снежана Стефанова Събева чрез пълномощника им Петър Недялков Тодоров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Сливен е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имоти с идентификатори 67338.417.249 и 67338.417.250 по кадастралната карта на гр.Сливен.

  Изменението се състои в: