Уведомления

 • Изходящ № 24-22108-15.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  СОФКА ИВАНОВА ЕВТИМА РУСЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВА СТАНКА ИВАНОВА ИВАНКА ИВАНОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-241796-12.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7733-20.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22132-15.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  МАРИАНА АНГЕЛОВА ГАРВАНСКА-КРОГСТАД
  Публикация на: 
  Плевен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на  с. Върбица, общ. Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 05-1728-10.02.2020г. от ОБЩИНА ПЛЕВЕН.

 • Изходящ № 24-22112-15.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МЕХАНДЖИЕВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-190329-13.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7421-11.08.2020 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-22125-15.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  ИВАН ТОДОРОВ ТЮТЮКОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-300923-13.07.2020 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-192660-14.08.2020 г. е започната процедура по изменение за поземлен имот с идентификатор 73242.501.2692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, общ. Марица, обл.

 • Изх. № 24-20159-24.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  ДОНКА СТОЙЧЕВА БАЕВА УЛ. ДУНАВ № 23, ЕТ.1 ГР. ПЛОВДИВ
  Публикация на: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Министерство на отбраната са подали пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-322358-23.07.2020 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.3 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на с. Скобелево, общ. Павел баня.

 • Изходящ № 24-19382-13.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 79, ЕТ. 4 ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА ДО НЕДА ХРИСТОВА НАЛБАНТОВА УЛ. „ВОЙНИШКА“ № 18 ГР. КАЗАНЛЪК ДО НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НАЛБАНТОВ МЕСТНОСТ „МАЛЬОВА КЛАДА“ № 7 ГР. ГАБРОВО ДО ВЕРКА ИВАНОВА ХРИСТОВА УЛ. „СТАРОЗАГОРСКА“ № 8, ЕТ. 6, АП. 13 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-216282-29.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7532-13.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-22152-16.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  СТОЙКА СИМЕОНОВА КАЛАЙДЖИЙСКА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-313063-20.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград за самостоятелни обекти с идентификатори 04279.605.162.1.2 и 04279.605.162.1.3, находящи се в землището на гр. Благоевград, общ. Благоевград.

 • Изходящ № 24- 22075-15.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  КИРИЛ ИВАНОВ МИХАЛКОВ
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 61, ал. 3от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег.01-501647-19.12.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на  с.