Уведомления

 • Изх. № 24-4447-18.02.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2020
  До: 
  Г-Н ВАЛЕНТИН МИТЕВ ПЕТРОВ гр. Смолян, ул.Чан №1 вх.А ет.4 ап.7
  Документи: 
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН ПЕТРОВ,

        Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. № 01-338766-29.07.2019 г. от Директора на ЮЦДП-ТП- „ДГС- Смолян“ г-н Станко Тодоров Делиянчев е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Мугла ЕКАТТЕ 49285, община Смолян.

 • Изх. № 24-4224-14.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.02.2020
  До: 
  ВИОЛЕТА КРУМОВА ГЛАДНИШКА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-567505-12.12.2019 г. от  РОСЕН ЦВЕТКОВ АНТОВ чрез пълномощник ДЕНИС ИВОВ РУБЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.4339.484.1, находящ се в район Овча Купел, Столична община.

 • Изх. № 24-4426-18.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.03.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН АНДОНОВ ПОПОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-80047-14.02.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Хърсово, общ. Сандански  за поземлени имоти с идентификатори 77565.121.25; 77565.29.28; 77565.30.5; 77565.30.7;  77565.8.19, находящи се в землището на с. Хърсово, общ. Сандански .

 • Изх. № 24-4418-18.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.03.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА / СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.600.7640.7
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изходящ № 24-4105-13.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  МАРГАРИТА РАДЕВА ГЕРГОВА
  Публикация на: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 18а, т. 10 на Административно процесуалния кодекс,  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-293465-03.07.2019 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-434-13.01.2020 г., засягащо имот с идентификатор 07051.402.653, 07051.402.777, 07051.402.777.1, 07051.402.777.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-34624-17.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.03.2020
  До: 
  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПАЛИШЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.“ЗВЕЗДА“ № 29 ЕТ.2
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-529479-21.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13406-20.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-4241-17.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 02676.501.3785.8.24 , 02676.501.3785.8.23, 02676.501.3785.8.20, 02676.501.3785.8.17, 02676.501.3785.8.16, 02676.501.3785.8.10, 02676.501.3785.8.11, 02676.501.3785.8.12 И 02676.501.3785.8.14
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Община Банско, Благой Терзиев и Катерина Терзиева заявление с рег.                  № 01-256175-11.06.2019г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-164702-12.07.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банско, общ.

 • Изх. № 24-4093-13.02.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.02.2020
  До: 
  ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ ДЕНИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ БЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег.№01-495694-01.11.2019г. от НАЙДЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.905.1336 и 68134.905.1327, адрес: гр. София, район „Лозенец“, Столична община.