Уведомления

 • Изх. №24-14949-30.06.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  До: 
  Г-Н СТАНИСЛАВ КОЛЕВ КОЛЕВ гр. София, ж.к.Илинден №134, вх.Г, ет.8, ап.92
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №01-162661-16.04.2020 г. от г-жа Елица Василева Пелтекова е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на град Златоград община Златоград, област Смолян.

 • изх. №24-14847-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  н-ци на Таня Делева Стоянова
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 56 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-247034-16.06.2020г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно поземлен имот с идентификатор 22561.115.41, находящ се в землището на с. Долно Белево, общ. Димитровград.

 • Изходящ № 24-15017-30.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  До: 
  ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОДУРОВА
  Публикация на: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.18а, ал.10 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-87507 / 18.02.2020г. подадено от ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-12151-02.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  До: 
  АЙШЕ АМДИ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „РАДЕЦКИ“ №13 ЕТ.2 СЕБАЙДИН АМДИ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „РАДЕЦКИ“ №13 ЕТ.2
  Публикация на: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-205098-22.05.2020г. от Наталия Цветкова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 73626.506.156.2, адрес гр. Търговище, ул. „Радецки“ №13.

 • Изх. № 24-14746-29.06.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  До: 
  СИЛВИЯ ГЕНЧЕВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-214779-29.05.2020 г. от заявител Бончо Генчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-112382-20.05.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Възрожденска“№ 1, ет. 3 и ет. 4.

 • Изх. № 24-12172-02.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.07.2020
  До: 
  СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 79, ЕТ. 4 ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА
  Публикация на: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Верка Иванова Христова е подала пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-216282-29.05.2020г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, обл. Стара Загора.

  За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък относно сграда с идентификатор 35167.502.5474.1 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изх. № 22-143-29.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  КОНСТАНТИН ТЕНЕВ САНТЕВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-161428-15.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4617-01.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 22-141-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.07.2020
  До: 
  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-105344-27.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3883-29.04.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.