Уведомления

 • Изх. № 22-294-09.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  ИРИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА ВАЛEНТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-371718-16.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11836-12.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 20-71057-18.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: Държавен поземлен фонд До: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ Aдрес: с. Крайници, ул. ЯНЕ САНДАНСКИ № 7 До: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ Адрес: с. Крайници, ул. КИРИЛ ОВЧАРЧЕНСКИ № 9 До: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА- МАНОИЛОВА Адрес: с. Крайници, ул. КИРИЛ ОВЧАРЧЕНСКИ № 9 До: ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ Адрес: с. Крайници, ул. КИРИЛ ОВЧАРЧЕНСКИ № 9 До: БОЙКА ЙОРДАНОВА КОВАЧКА Адрес: с. Крайници, ул. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА № 9 До: ИЛИЯ ЙОРДАНОВ АНТОВ Адрес: с. Крайници, ул. ВЕРИЛА № 13 До: АСЕНКА ЛАЗАРОВА ЗАХАРИНОВА Адрес: с. Крайници, ул. ИВАН ВАЗОВ № 28 До: САШКО ЛАЗАРОВ КАРИНГОВ Aдрес: с. Крайници, ул. ХРИСТО МЕХАНДЖИЙСКИ № 23 До: НАДЕЖДА СОТИРОВА ТРАЙКОВА Aдрес: ГР. СОФИЯ, ЖК. СВЕТА ТРОИЦА БЛ 307 ВХ АЕТ 7 АП 24 До: ВЕНЕТА СОТИРОВА НИЗАМОВА Aдрес: с. Крайници, ул. ХРИСТО МЕХАНДЖИЙСКИ № 18 До: ЗДРАВКА СОТИРОВА КАРИМОВА Aдрес: ГР. ДУПНИЦА, ул. ПАНИЧИЩЕ № 11
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-150406-22.05.2017 г. от Георги Якимов Туйов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от ижн. Емил Тошев), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на с. Крайници, общ. Дупница, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 39339.117.67 и 39339.117.13 с административен адрес: с. Крайници, обл.

 • Изходящ № 24-31399-15.11.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-487094-28.10.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от НИКОЛА ЦВЕТКОВ МИЛЕВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-29387-25.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: ЕЛИСАВЕТА СВЕТОСЛАВОВА МИЛЕВА До: МИЛЮ ДИМИТРОВ МИЛЕВ До: ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ ВЛАХОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-475184-21.10.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ВЛАХОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-28341-16.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: наследници на ХРИСТО ДИМИТРОВ МАТАНСКИ До: наследници на АНГЕЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-443250-03.10.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от МИНА КОЛЕВА МАТАНСКА, на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-433485/10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  МИТКО РАНГЕЛОВ СИМЕОНОВ ГР.СОФИЯ Ж.К.РАЗСАДНИК - КОНЬОВИЦА №20 ВХ.Г ЕТ.4 АП.71
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-433485/26.09.2019 г.  от Сюрен Красимиров Борисов в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Марково общ.Родопи  за ПИ  с  ИД  47295.69.13, за които в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

 • Изходящ № 24-28339-16.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.12.2019
  До: НАДЯ ДИМИТРОВА ДИВАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-426637-23.9.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от НИКОЛА СЪБКОВ ШОПОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-29961-31.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2019
  До: РУМЯНА МИХАЙЛОВА ГЮЛЕМЕТОВА До: ТЕОДОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ До: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА-ПЕРЧЕВА До: ВЕСЕЛКА НЕНОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-378631-21.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11413-31.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.504.894.