Уведомления

 • Изходящ № 24-25205-12.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2019
  До: КИРЧО ТАНЕВ ДЕЛЧЕВ с. Брод ул. „Александър Стамболийски“ №22
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.1, т.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-405988-09.09.2019г. от МИЛЕНА КИРОВА ДЕЛЧЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти, установено във връзка с чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с предназначение голина, в землището на с. Брод ЕКАТТЕ: 06547 (със стар номер 109006) с идентификатор 06547.109.6 (м.

 • Изходящ № 24-28116-15.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2019
  ДОНКА ИВАНОВА ГЪРГОЛОВА ГР. СОФИЯ П.К. 1750 ИВАН СРЕДКОВ СРЕДКОВ ГР. СОФИЯ П.К. 1750
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 06-1868-12.03.2019 г, във връзка със срока за отстраняване на възникнали дефекти в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен че е издадено съответно Уведомление изх. № 24-26258-26.09.2019 г. за констатиран спор за материално право, касаещ границата между поземлени имоти с идентификатори 15165.701.696 и 15165.701.893 от одобрената със Заповед № РД-18-1787/30.10.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на с. Гложене, общ.

 • Изх. № 20-56715-19.08.2019 До:

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2019
  До: КАРАМФИЛА КРУМОВА ДИМОВА Aдрес: гр. Дупница, ул. БАЧО КИРО БЛ. 5 ВХ А ЕТ 5 АП. 15 До: АНГЕЛИНА КРУМОВА СТОЯНОВА Aдрес: гр. Дупница, ЖК ЕЛИЦА БЛ. 23 ЕТ. 1, До: АНКА АТАНАСОВА МИРЧЕВА Aдрес: гр. Дупница, ЖК ЕЛИЦА БЛ. 8 ЕТ. 2, До: НАСКО АНГЕЛОВ МИРЧЕВ Aдрес: гр. Дупница, ЖК ЕЛИЦА БЛ. 8 ЕТ. 2, До: АНА КРУМОВА МИРЧЕВА Aдрес: гр. Дупница, УЛ. МАХАЛА ГИЗДОВА 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-337463-29.07.2019 г. от Димо Андреев Димов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от инж. Любомир Райнов), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил за сграда с идентификатор 68789.18.319.1 с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Витоща” № 2.

 • Изходящ № 24-28058-14.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2019
  АДЕЛИНА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-259173-13.06.2018 г, с които е заявено „Нанасяне на настъпилипромени в кадастралната карта (КК)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен че е издадено съответно Уведомление изх. № 24-23905-29.08.2019 г. за стартиране на производство по отразяване на влязло в сила съдебно решение № 20 от 28.02.2014 г.

 • Изх. № 24-25625-17.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2019
  ДО: МАРИЙКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА С. ТОПОЛНИЦА ПЛАМЕН СТОЯНОВ ХРИСТОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „МУСАЛА“ №1 СТАНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №17 РУСКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №17 СТЕЛИЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ГР. ВАРНА УЛ. „ПЕТКО ВОЙВОДА“ №46 ЕТ.5 АП.10 ЮРИ СТОЯНОВ ХРИСТОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №17 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №1 МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

     На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-338612-29.07.2019г. от Красимир Стоянов Христов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за сгради с идентификатори 73626.505.162.1, 73626.505.162.2 и 73626.505.162.4, с адрес гр. Търговище, ул. „Мусала“” №7.

 • Изходящ № 24-27566-09.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.10.2019
  ДО: АННА КРАСИМИРОВА КАМБУРОФФ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-282478-26.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9085-02.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-27595-09.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.10.2019
  До: КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

              В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242530-04.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7213-10.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.103.9.1.19, 68134.103.9.1.20, 68134.103.9.1.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-27850-11.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.10.2019
  ДО „УНИКАТ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-217287-17.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8655-21.08.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.