Уведомления

 • Изх. № 24-4654-20.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.03.2020
  До: 
  ОГНЯН БОРИСОВ ОГНЯНОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • изх. № 01-578113-20.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.03.2020
  До: 
  ВАСИЛ СТАНИМИРОВ ЯНАДЖИВ пълномощник на Мария Йорданова Тодорова
  Публикация на: 
  Пловдив

  ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ В ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

  Службата по геодезия, картография и кадастър- Пловдив на основание чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и извършена проверка на документите, приложени към заявление с вх. № 01-578113-18.12.2019 г. за изменение на КККР, засягащо поземлен имот с идентификатор 31108.6.189, Ви уведомява, че към проекта

  Не са изпълнени следните условия и не са представени следните документи и данни:

 • Изходящ № 24-4706-20.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.03.2020
  До: 
  ОБЩИНА ШУМЕН ВЕЖДИ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ МАЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА ИВАНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА ЮЛИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА ГАРАБЕД НАЗАРЕТ МАРКАРЯН
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-553070-04.12.2019 г., е издадена заповед № 18-1895-20.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-4571-19.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.03.2020
  До: 
  ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ ДО МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
  Публикация на: 
  Добрич

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-570139-13.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-751-22.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ДОБРИЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-4693-20.02.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2020
  До: 
  До: СИЛВИЯ МАРИНОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол, ул. "Стиляна Параскевова" бл. 6, ет. 5, ап. 10
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-89850-19.02.2020 г. от Пейчо Георгиев Димитров на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.242.1.10, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 140, ет. 4 ателие 10.

 • Изх. № 24-4453-18.02.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2020
  До: 
  ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-20243-15.01.2020 г. от ВАЛЕНТИНА ЗАХАРИЕВА ЗАРКОВА чрез пълномощник ЕМИЛ ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 02659.2196.174.1 и 02659.2196.174.2, находящи се в гр.Банкя, район Банкя, Столична община.

 • Изходящ № 24-1946-22.01.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.03.2020
  До: 
  ЙОРДАН НИКОЛОВ ДЮЛГЕРОВ ДО: СИЛВИЯ МИЛЧЕВА ДЮЛГЕРОВА
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-16616-14.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-744-22.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-4661-20.02.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.02.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ЙОРДАН ГОШЕВ ДЕТИНСКИ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-88163-19.02.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Падеш, общ. Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 55107.120.67, 55107.120.158, 55107.120.159, 55107.120.162 и 55107.120.187 , находящи се в землището на с. Падеш, общ. Благоевград.