Уведомления

 • рег. № 01-467824-16.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2019
  До Пепа Руменова Стефчова Гр.Кула, ул.“Възраждане“ №17, вх.В, ет.4, ап.15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме повторно, че по повод подадено заявление рег. № 01-467824-16.10.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Видин от „БАНКА ДСК“ ЕАД, чрез ЧСИ Стефан Нинов, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за сграда с идентификатор 10971.509.709.1, бл.19, ж.к „Бонония“ гр.Видин.  

 • Изходящ № 24-33940-13.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.12.2019
  ГРЕТА АНТОНОВА МОНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-427657-24.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12206-20.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • рег. № 01-510539-11.11.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2019
  ДЕЛЯНА ДОНЧЕВА РУСКОВА Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ 63 ВХ. 4 ЕТ. 1 АП.74 гр. ВАРНА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви съобщаваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от ТАНЯ ВЪЛОВА ТОДОРОВА, с което се иска изменение на КРНИ от кадастрална карта на територията на гр. Варна за нанасяне на настъпили промени в КРНИ за ПИ и СОС с идентификатори 10135.1508.158; 10135.1508.158.3.8 с процедура по заличаване на Вашия наследодател : МИНКО ДОНЧЕВ РУСКОВ.

        На основание чл. 34, ал.1 от АПК, можете да прегледате документите по адмистративната преписка.

 • Изх. № 24-33567-10.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2019
  ЦЕЦКО СТАНЕВ ЦВЕТКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-484345-25.10.2019г.,  от АНАМАРИЯ АТАНСТАСОВА ГРАЦЕР до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне и изменение  на самостоятелни обекти  в сграда с идентификатор 68134.702.1015.1.115, ул. „Калиманци“ 35,  район „Слатина“ Столична община, по отношение на която сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-33569-10.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2019
  ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 До: Наследници на Милен Сашев Мирилиев: ГЮЛБАХАР МИЛЕНОВА МЕХМЕДОВА гр. Ямбол жк "Г. Бенковски" бл.10, вх.И, ет.4, ап.174 СЕИД МИЛЕНОВ МИРИЛИЕВ гр. Ямбол ул. "Кичева" №1 НЕВЕНА НЕШЕВА МИРИЛИЕВА гр. Ямбол, ул. "Кичева" №1 БРИГИТА АЛЬОШЕВА МИРИЛИЕВА гр. Ямбол, ул. СТРАНДЖА № 56
  Публикация на:: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4/чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-89639/11.10.2019г.по писмо с изх. №2801-19382/10.10.2019г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол, за поземлен имот с идентификатор 87374.528.72, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-33454-10.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2019
  ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЛЮБЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-451809-08.10.2019г. от Антон Петров Любенов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.8200.579, като се засяга имот с идентификатор 68134.8200.577, район „Кремиковци“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изходящ № 24-33516-10.12.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2019
  "ВЕРОНАС 3" ООД БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЧЕРНЕВ МАРИЯ ИЛИЕВА МАРКЕЛОВА - ЧЕРНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-187204-25.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11207-28.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-33498-10.12.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2019
  ДО СТЕФАН ВИТАМОВ БЕНКОВ МАРИЙКА СТЕФАНОВА БЕНКОВА ОРЛИН ДИМИТРОВ МАСЛАРОВ ПЕТЪР ВАС. ПАШКОВ ВАНЯ НИКОЛОВА ИСКИДЖИЙСКА МИХАИЛ ПЕТКОВ ЦОКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-430207-25.09.2019г. от „ДИКРИТ“ ЕООД чрез ЙОАНА МИЛАДИНОВА БЪЧВАРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.403.144 и 68134.403.145, адрес: гр. София, район „Оборище“, Столична община.