Уведомления

 • Изх. № 24-18832-07.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ДИАНА СТОЙКОВА АНТОНОВА ГР. ОМУРТАГ УЛ. „ДУНАВ“ №31 ВХ.Г ЕТ.6 АП.16
  Публикация на: 
  Търговище

   Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-7355-07.08.2020 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 10687.502.12,  находящ се в с. Веренци, община Омуртаг, обл. Търговище.  

  На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 • Изходящ № 24-22168-16.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  : ЕЛЛАБОРАТОРИЯ - БАКАДЖИК - СИЕ - СЪБЕВ - гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

                      В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление с вх. 01-400262-03.09.2020 г. от ЮСЕИН АБЕДИН МЕХМЕД на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • Изх. № 24-22172-16.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ½ ИД. ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.302.100
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Ви уведомявам, че е издадена заповед     № 17-221-14.09.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ПРЕКРАТЯВА административното производство по заявление рег. № 01-163429-21.04.2020г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. 

 • Изходящ № 24-22081-15.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  Ангелинка Дечкова Иванова До: Анна Белива Герова
  Публикация на: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили Заявления вх. № 01-417752/14.09.2020г. от  ДЕТЕЛИНА ДЕЧКОВА ИВАНОВА и ВАЛЕНТИН БЕЛЕВ БЕЛЕВ, подадено на основание чл. 56, ал. 5, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр.

 • Изходящ 24-22155-16.09.2020г

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  ВЕЛИКО СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 70, ал. 1, изр. първо от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за ССПКККР, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-376616-20.08.2020 г., СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, по нанасяне на схема на самостоятелн обект в сграда с идентификатор 52009.501.831.2 с администативен адрес гр. Нови пазар,  ул. ПЛИСКА № 15А, за които Вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР.

 • Изх. № 24-22246-16.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  КАЛИНА ИВАНОВА ХИДЖОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомявам, че е издадена Заповед                                                             № 17-177-03.08.2020г.

 • Изх. № 24-22250-16.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ УШЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-385140-26.08.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Гърмен, общ. Гърмен за поземлен имот с идентификатор 18366.67.26, находящ се в землището на с. Гърмен, общ. Гърмен.

 • Изх. № 24-22248-16.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ СТОЯНОВ УШЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-385140-26.08.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Гърмен, общ. Гърмен за поземлен имот с идентификатор 18366.67.25, находящ се в землището на с. Гърмен, общ. Гърмен.