Уведомления

 • Изходящ № 24-5910-04.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.04.2020
  До: 
  МИЛКА НИКОЛОВА ЦОНЧЕВА ДО: СОНЯ НИКОЛАЕВА ДИЕВА ДО: ИВАН ПЕТРОВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-81679-17.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2397-04.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-7711-24.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.04.2020
  До: 
  АНА СЬБКОВА СЕВЕРИНОВА ОБЩИНА СЛИВЕН
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-105899-27.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3127-24.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-5735-02.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.04.2020
  До: 
  ГАЛИНА КОЛЕВА ВЕЛЧЕВА ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 53б, ал. 5, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-76160-12.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2317-02.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-8013 – 27.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  ИВАН ЯНЕВ ИВАНОВ гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. Мара Гидик № 63, ет.1 ДО РУМЯНА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА гр. София, р-н Витоша, ул. Владимир Димитров-Майстора № 4 ДО МАРИЯНА МИЛЧЕВА СТОЙЧЕВА-КРАЧУНОВА гр. София, р-н Витоша, ул. Владимир Димитров-Майстора № 4 ДО ВАЛЯ ГОСПОДИНОВА БОЖИНОВА гр. София, р-н Красно село, ул. Нишава № 55, ет.6, ап. 11
  Документи: 
  Публикация на: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-57636-04.02.2020 г., подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба № 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти  с идентификатори  05009.501.109, 05009.501.211 и 05009.501.38, по кадастралната карта на с.

 • Изх. № 24-8065-30.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.04.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА МУСТАФА ХЮСЕИНОВ КИСЬОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-142067-24.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Слащен, общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 67270.16.523, находящ се в землището на с. Слащен, общ. Сатовча.

 • Изх. № 24-8113-30.03.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.04.2020
  До: 
  До н-ците на Гаврил Лазаров Танюрков - ЗЛАТКО АСЕНОВ ЗЛАТКОВ гр. София, ж.к. „Западен парк“ № 87, вх. В, ет. 4, ап. 15 - АСЕНЧО ГАВРИЛОВ АСЕНОВ гр. София, ул. „Енос“ № 19, ет. 2, ап. 8 - ДРАГИНКА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВА и АНКА МИТОВА ТАЧЕВА Гр. Видин, ул. „Тунджа“ № 18А
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с рег. № 01-19365-15.01.2020г. от Община Чупрене чрез Анжело Цветанов Добричов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната

  карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на неурбанизираната територия на с. Търговище,  общ. Чупрене, обл. Видин за отстраняване на явна фактическа грешка за яз. „Дедин дол“, землище с. Търговище, общ. Чупрене

 • Изходящ № 24-7965-26.03.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.04.2020
  До: 
  ВЕРКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1142
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-27677-20.01.2020 г. и на основание чл. 53а, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 52218.531.116 и 52218.531.118 с адрес: гр. (с.) Априлци, община Априлци, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-49 / 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изходящ № 24-7682-24.03.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  ЕЛЕНКА ДАРВИНОВА ГЕНОВА
  Публикация на: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 18a, т. 10 от Административно процесуалния кодекс,  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-540845-27.11.2019 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1862-19.02.2020 г., засягащо имот с идентификатор 00223.500.1372, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.