Уведомления

 • Изходящ № 24-26857-02.10.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2019
  ДО РОСЕН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ ГР.ВАРНА УЛ.ЗЛЕТОВО № 11 ДО: ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ ГР.ВАРНА КВ.АСПАРУХОВО УЛ.“ДЕДЕАГАЧ“ №7, ЕТ.4
  Публикация на:: 
  Варна

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РОСЕН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ, ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛИКОВ,

   

 • Изх. № 24-28400-17.10.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СПАС АНГЕЛОВ МИТРЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-445024/03.10.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 12 том 15 дело 2046 вх. рег. № 4094 от 25.09.2019г., издаден от Служба по вписванията – Благоевград и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-23246-23.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2019
  ДО: ИВАН МИХАЙЛОВ КОЖУХАРОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ДРУЖБА“ БЛ.274 ВК.А ЕТ.3 АП.7
  Публикация на:: 
  Търговище

    На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-155200-08.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8738-23.08.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • рег. № 01-408363-10.09.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  До Александър Вилиев Викторов Гр.Видин, ж.к „Панония“ бл.8, вх.Д, ет.4, ап.95
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод подадено заявление рег. № 01-408363-10.09.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Видин от „Обединена българска банка“ АД носител на вещни права върху недвижим имот, съгласно представените документи, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за имот с идентификатор 57131.501.531, находящ се на ул.“Първа“ №28, с.Покрайна, общ.Видин.  

 • Изх. № 24-28317-16.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  ДО ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ВУТЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-263847-17.06.2019г. от ЗЛАТКО ПАВЛОВ ЗЛАТКОВ чрез СТОЯН ЗЛАТКОВ КРЪСТАНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на УПИ XIII-502, кв. 50 от действащия регулационен план, като се засягат имоти с идентификатори 21662.4820.499, и 21662.4820.1098, район „Нови Искър“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-28320-16.10.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  ДО „ПРОЛЕТ – 92“ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-409735-11.09.2019г. от ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ АНТОНОВ, чрез БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ МАЛЬОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на сгради с проектни идентификатори 68134.8705.12.7 и 68134.8705.12.8, район „Кремиковци“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-22999-21.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  ДО АТАНАС ЯНКОВ АТАНАСОВ С. ЗДРАВЕЦ УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ №8 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НЕДЯЛКОВ ГР. СОФИЯ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ №55 ВХ.Г ЕТ.7 АП.18
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

      На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-328717-23.07.2019г. от Петко Тодоров Краев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 73626.506.543.4 с адрес гр. Търговище, ул. „Сава Геренов“ №3.

 • Изх. № 24-26367-27.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2019
  ДО ВЪРБАН РАШКОВ ВЪРБАНОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „АНТИМ I“ №47 ЕТ.5 АП.13
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-355571-07.08.2019г. от Румен Върбанов Рашков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.506.412.3.14 с адрес гр. Търговище, ул. „Братя Миладинови“ №16 ет.4 ап.8.