Уведомления

 • Изходящ № 24-21505-05.08.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2019
  Дo: ОБЩИНА РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе До: ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ул. Зелена ливада № 6, вх. 2, ет. 3, ап. 8 гр. Габрово До: НИКОЛАЙ ГУТЕВ НИКОЛОВ ул. Найден Геров № 67 гр. Габрово До: ДОНА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ул. Пчелина № 13А гр. Русе До: ГУТЮ ПЕТРОВ ГУТЕВ ул. Димчо Дебелянов № 1, вх. 5, ет. 2 гр. Русе До: МИХАИЛ ТОДОРОВ ГУТЕВ ул. Никола Войновски № 26, вх. 1, ет. 4 гр. Габрово До: ХРИСТО МИНКОВ КОЛЕВ ул. Велика и Георги ченчеви № 56 гр. Севлиево
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-503431-20.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-25898-20.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2019
  ЙОТО СИМЕОНОВ ЙОТОВ ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 КУНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700 МАРИЯ СИМЕОНОВА НЕЙКОВА ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 09-40543-17.05.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Голям извор, общ. Тетевен и на основание чл. 51, ал. 1, т.

 • Изх. № 24-25971-20.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2019
  ДО: АЙШЕ МЕХМЕДАЛИЕВА АХМЕДОВА - НАСЛЕДНИЦИ
  Публикация на:: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   

  Уведомяваме Ви, че по повод подадено заявление рег. № 01-407565/10.09.2019 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Кърджали и представен документ за собственост, във връзка с чл. 53, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за поземлени имоти с идентификатори 48996.12.5, 48996.16.8, 48996.38.11 и 48996.34.13, земеделска територия, находящи се в землището на гр. Момчилград.

 • Изходящ № 24-25835-19.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2019
  ДО МАНОЛ ПЕТРОВ МИЛОШЕВ МАРИЯ ЙОРДАНОВА МИЛОШЕВА НАДЯ РАНГЕЛОВА БОГДАНОВА АННА КРУМОВА ЯНАКИЕВА ВАНЯ МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

 • Изходящ № 24-25781-18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2019
  УДРЕН ИВАНОВ МАРИНОВ ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-379443-22.08.2019 г, с коeто е заявено „Нанасяне на установени непълноти или грешки или ЯФГ в кадастралната карта или кадастралния регистър (КККР)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Тетевен, общ. Тетевен че е издадено съответно Уведомление изх. № 24-24609-05.09.2019 г.

 • Изх. № 24-25827-19.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СЕРАФИМ ЗЛАТКОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-318084/17.07.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 42 том 5 дело 853 дв. вх. рег. № 1382 от 06.06.2019г., издаден от Служба по вписванията – Сандански и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. No 24-24832-09.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До НЕЗАБРАВКА СЪЙКОВА ЦОНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-215411-16.05.2019 г. от ВЕНЦИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4328.7811 и 68134.4328.7813, находящи се в район Овча купел, Столична община.

 • Изх. No 24-24832-09.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До НЕЗАБРАВКА СЪЙКОВА ЦОНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-215411-16.05.2019 г. от ВЕНЦИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4328.7811 и 68134.4328.7813, находящи се в район Овча купел, Столична община.

 • На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-136801-28.03.2019 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПАНЧАРЕВО и ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИНКОВА до Служба по геодез

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО КРУМ МИРКОВ РАЙКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПАВЛОВ СТАНКА ЯНКОВА ПАВЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, aл.1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-278126-24.06.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.4083.282.5.9, район „Младост”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. No 24-25782-18.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО ПАВЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-136801-28.03.2019 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПАНЧАРЕВО и ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИНКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55419.6702.1922, 55419.6702.730, 55419.6702.583 и 55419.6702.400, находящи се в с.

 • Изходящ № 24-25642-17.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2019
  ДО ВАЛЕНТИН СЛАВКОВ ЗАРКОВ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КРЪНЧЕВА БРАНИМИР ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ ИСКРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИ ПАСКАЛЕВ КАЛИНКОВ ДОНЧО ПЕТРОВ БАРБАЛОВ АННА КИРИЛОВА ХРИСТОВА АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПЪРВАНОВ ГЕОРГИ СПАСОВ ПОПОВ САНЧИ КОНСТАНТИНОВА НЕНКОВА ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-117721-19.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7939-31.07.2019 г., засягаща имоти с идентификатори 68134.101.3.1 и 68134.101.3.2,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-25536-16.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОЛЕВ СИЛВИЯ АНТОНОВА БОРИСОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-186113-24.04.2019 г. от РУМЯНА ПАВЛОВА ПАТЕРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за сгради с идентификатори 68134.1383.511.5, 68134.1383.511.6 и 68134.1383.511.7, район Надежда, Столична община.

 • Изходящ № 24-25581-17.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2019
  ДО ХАЙДЕ ЛИЗЕЛОТ МУФТИЕВ ДО: АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА ДО: ДИМИТЪР ЕВГЕНИЕВ МУТАФЧИЕВ ДО: СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН СРЕДЕЦ ДО: ЗОЯ АСЕНОВА МИЛАНОВА ДО: ЗОЯ АСЕНОВА МИЛАНОВА ДО: АСЯ ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-78272-21.02.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9633-17.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 20-61507-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: МАРИО ГЕОРГИЕВ АРАБЧЕВ гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“ № 47 До: ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АРАБЧЕВ гр. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“ № 47
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-348489-02.08.2019 г. от Стефка Спасова Арабчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Кюстендил, придружено от проект за изменение /изготвен от инж. Мариан Николов/, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68789.18.94.1 с административен адрес: гр. Дупница, ул.”Патриарх Евтимий” № 47.

 • Изх. № 24-25685-18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО СОБСТВЕНИКА / СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.2864.2 ДО СОБСТВЕНИКА / СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.2864.1.3
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-270765/19.06.2019г.

 • Изх. № 24-25677-18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО ЛАЗАР ВЕЛКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛКОВ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-412715/12.09.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от „БОНДИС“ ООД чрез Радослав Андонов (упълномощено лице), е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в размяна местоположението на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.17.138.1.2 и 02676.17.138.1.4, на основание Нотариален акт № 54/2006г. и одобрен архитектурен проект.

 • Изх. № 24-25700-18.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО ГЕОРГИ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-490719-11.12.2018 г. от заявител Богомил Нойков Ненов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за разделяне на самостоятелен обект в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Беляковско шосе“ №5, ет.1, обект.2.

 • Изх. № 01-319347-3/18.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: Георги Атанасов Груев До: Елена Костадинова Батинкова До: Валя Ангелова Вълкова До: Мария Тодорова Сотирова
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-323339-2/18.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: Генчо Христов Тавлиев
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-339519-4/18.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: „А.В.Билдингс” АД ЖК „Разсадник – Коньовица”, бл. 79, ап. 3 гр. София 1000
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-357970/18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: Васил Димитров Динков До: Любен Димитров Динков
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 20-57433-21.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: ВЕРГИНКА НИКОЛОВА МИШКОВА Адрес: гр. Радомир, ул. „Люлякова” №35, вх. „Б”, ап. 17
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350582-05.08.2019г. от РАДКА АРСОВА ЕВТИМОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55871.514.6772, с адрес: гр. Перник, ул. „Рашо Димитров”.

 • Изх. No 24-25521-16.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До ДИМИТЪР БОРИСОВ БЕРОВ чрез ДИЛЯНА ДИМИТРОВА БЕРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕРОВА,

 • Изх. № 24-25415-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА КЛИМЕНТОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА КАССАР КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл.26, ал.1 и чл. 61, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-291521-02.07.2019 г. от Маргарита Стефанова Колева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.304.283.2.7 и 68134.304.283.2.9, район Възраждане, за които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-25412-16.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ПЕШЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-247158-06.06.2019 г. от Дора Дамянова Наумова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 49206.2633.349 и 49206.2633.350, с. Мрамор, район „Връбница“, Столична община.

 • Изх. № 24- 22949-20.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО ДИАНА ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА БУЛ.КНЯЗ АЛ.БАТЕМБЕРГ 115 ВХ.А ЕТ.6 АП.18 ГР.КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

              На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-187760-25.04.2019г.

 • Изходящ № 24-25477-16.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: ИВАН КРУМОВ ЗАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-203651-10.05.2019г. от Радослав Николов Занков до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Самоков, за поземлени имоти с идентификатори 65231.910.13, за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • вх.№ 01-342275-31.07.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО: МАРИЯ ВАСИЛЕВА РУНДЕВА БОЯН ИЛИЕВ РУНДЕВ РУМЕН ИЛИЕВ РУНДЕВ НЕЛИ ДОБРЕВА ПЕНЕВА ИВАНКА ДОБРЕВА КИРАДЖИЕВА БОЖАНКА АТАНАСОВА ХАЙВЕРОВА РУСЧО АТАНАСОВ РУНДЕВ СТАНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА ВЪЗКРЕСИЯ ДИМИТОВА ИЛИЕВА МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА ОГНЯН ИВАНОВ ГАНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 53, ал.1, т.3 от ЗКИР и във връзка с чл.53, ал.2 от ЗКИР по заявление с вх.№ 01-342275-31.07.2019г., подадено от Маргарита Димитрова Илиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Сливен е извършено изменение на  кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имоти с идентификатори 67338.439.104 и 67338.439.103 (местност КИРООЛУ) по одобрената кадастралната карта на гр.Сливен, касаещо вписване на Маргарита Димитрова Илиева с акт №188, том XXVII, дело 5055, вх. рег.8661 от 14.12.2017г. на Служба по вписванията - гр.Сливен.

 • Изх. №24-25473-16.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО МИЛЕН БОРИСОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-332133-24.07.2019 от ЙОРДАН ИВАНЧЕВ ИБРИШИМОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 44063.6224.974, 44063.6224.4047, район „Панчарево”, Столична община.

 • Изх. № 24-25478-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До ИВАНКА ГОЧЕВА ЕНЧЕВА МИРОЛЮБА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-35351-28.01.2019 г. от Александър Йорданов Стоименов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 37914.6848.2777 и 37914.6848.3050, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изх. № 24-25497-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  ДО АННА ДИМИТРОВА АНТОНОВА ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА ВЕРА ДИМИТРОВА АНТОНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-257859-12.06.2019 г. от Сашо Методиев Гонев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ сграда с идентификатор 68134.300.271.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.300.271, район „Възраждане“, Столична община.

 • Изходящ № 24-25480-16.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2019
  До: ИСКРА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-271436-20.06.2019г. от Спас Димитров Спасов до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Костинброд, за поземлени имоти с идентификатори 38978.900.969 и 38978.900.5756 за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-23189-23.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО СТАНИМИР ЦВЕТАНОВ ГОВЕДАРОВ УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 12 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-332294-25.07.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-23259-23.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО ДАНИЕЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ ЖК. „ИЗТОК“ БЛ. 28, ВХ. Д, ЕТ. 3, АП. 105 ГР. КАЗАНЛЪК ДО СТЕФАНКА ПЕНЧЕВА КОЛЕВА УЛ. „ХРИСТО ПАТРЕВ“ № 33 ГР. ШИПКА, ОБЩ. КАЗАНЛЪК ДО БИСТРА ДОБРЕВА ДОБРЕВА-ПЕХЛИВАНСКА ЖК. „В. ЛЕВСКИ“ БЛ. 4, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 18 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-309654-12.07.2019г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8748-23.08.2019г., засягащо имот/СОС/ с идентификатори 35167.502.5875.1.7 и 35167.502.5875.1.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-25717-18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН СТОИЛОВ КОЧЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-414092/13.09.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 190 том 2 дело 315 дв. вх. рег. № 614 от 08.04.2019г., издаден от Служба по вписванията – Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-25726-18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО СТОЯН ЛАЗАРОВ ДЖАМБАЗОВ ТОДОР ЛАЗАРОВ ДЖАМБАЗОВ КАТЕРИНА ИВАНОВА ЧОБАЛИГОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-415540/16.09.2019г. на СГКК – Благоевград и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се във вписване на ЛАЗАР ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ с ½ ид. част от правото на собственост върху Поземлен  имот с идентификатор 17395.501.943, въз основа на Нотариален акт № 190 том 10 рег.

 • Изходящ № 24-25417-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  Дo „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БИЛДИНГС“ ООД СТОЯН СЛАВЧЕВ МАЛАМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-152865-05.04.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-25455-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  До АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ СНЕЖАНКА РАДОСЛАВОВА КАЛЕНДЖИЕВА ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДАКОВ ВЕРКА КОСТАДИНОВА МИЛАНОВА ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ДАКОВА ВЕНЕРА ТОНИСЛАВОВА ДАКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-373615-23.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7742-26.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.601.198, 68134.601.207, 68134.601.382, 68134.601.1662, 68134.601.197, 68134.601.235, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25453-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  До ГАЛИНА БОГДАНОВА КОТЕВА ИВО БОГДАНОВ ДИМИТРОВ чрез ДЕСИСЛАВА ИВОВА БОГДАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-339478-30.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7893-30.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1386.2042, 68134.1386.2146, 68134.1386.25, 68134.1386.27, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-24744-09.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО: ВЕЛИЧКА КЪНЕВА ИВАНОВА ДО: НЕЛИ ТОДОРОВА СТОЯНОВА ДО: ИВАНКА ДИМОВА ПЕТКОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-367995-15.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9303-09.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-23259-23.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО ДОНКА БОНЕВА ПОПОВА-ГАНЦ УЛ. „ХРИСТО ПОПОВ“ № 30 ГР. ШИПКА, ОБЩ. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-309654-12.07.2019г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8748-23.08.2019г., засягащо имот/СОС/ с идентификатори 35167.502.5875.1.7 и 35167.502.5875.1.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-25543-16.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  Дo: ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ДОБРЕВА До: НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ ДОБРЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-256878-12.06.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-8361-12.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 35239.6108.1015.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25784-18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  „СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ООД ГР. СОФИЯ, УЛ. ПОДНОЖИЕ № 2 „БОБО 5 И СИНОВЕ“ ООД ГР. ЯБЛАНИЦА, УЛ. ГУРКО № 72 ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА ГР. СОФИЯ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-376220-20.08.2018 г, с които е заявено „Нанасяне на установени непълноти или грешки или ЯФГ в кадастралната карта или кадастралния регистър (КККР)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица че е издадена Заповед № 18-9710-18.09.2019 г.

 • Изх. № 24-20929*18.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2019
  ДО РАДА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-155261/08.04.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-7861/30.07.2019г., състоящо се в допълване на сграда с идентификатор 77058.24.7.1 в поземлен имот с идентификатор 77058.24.7, на основание геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх.№ 24-22380-14.08.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  До 14.08.2019 год. Емилия Ангелова Кадийска
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-275614-21.06.2019 г. на Елмира Георгиева Ангелова, за себе си и като пълномощник на Цветана Рангелова Младенова и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-8423-13.08.2019 г.

 • Изх. № 24-20807*17.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО ИВАНКА ПЕТРОВА ХАРБАЛИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-147582/03.04.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Цветанка Орманлиева, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 17395.501.2557.2.5 в сграда с идентификатор 17395.501.2557.2, на основание Удостоверение за търпимост № 89/18.07.2019г. на Община Гоце Делчев и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-25077-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО КРАСИМИРА СТОЯНОВА КАРАСЛАВОВА УЛ. „19-ТИ ФЕВРУАРИ“ № 3А ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Пенка Костова Станева и Петър Георгиев Станев са подали пред СГКК – Стара Загора  заявление  вх. № 01-395562-02.09.2019 г., с което желаят да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри  на гр. Казанлък.

 • Изх. № 24-21917-08.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО ЛЮДМИЛА НЕДКОВА ГОГОШЕВА УЛ. „АТ. КОЖУХАРОВ“ № 13, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.38 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

 • Изх. № 24-25558-17.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧАНКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-411569/12.09.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 116 том 6 дело 864 дв. вх. рег. № 1626 от 27.08.2019г., издаден от Служба по вписванията – Петрич и на основание чл. 69, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-25562-17.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА КАТЕРИНА ДИМИТРОВА АРАТИНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                                                               № 01-414024/13.09.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 141 том 11 дело 1515 вх. рег.

 • Изходящ № 24-25454-16.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  До: ''ЕЛ - СТРОЙ - 2004'' ЕООД гр. София, ул.. "Люлин планина" № 52, ет. 1, ап. 1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-361772-12.08.2019 г. от Национална агенция за приходите - ТД на НАП София на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 72240.17.58, находящ се в с. Тенево, обл. Ямбол, м. ПАРЦЕЛИТЕ.

 • Изходящ № 24-24779-09.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  До: Община Сливен До: Пламен Иванов Дрехаров До: Диян Димитров Колев До: Тихомир Петров Христов До: Мима Димитрова Митева До: Христо Георгиев Христов До: Красимир Георгиев Христов До: Марин Чанев Чанев До: Минка Асенова Тодорова До: Марияна Георгиева Дочева До: Радослав Георгиев Марков До: Тодор Иванов Тодоров До: Павлин Илиев Пеев До: Васил Георгиев Качаров До: Галина Георгиева Жекова До: Даринка Георгиева Георгиева До: Марин Чанев Чанев До: Ивайло Видев Видев
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

              В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-368554/15.08.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо имоти с идентификатори 67338.416.419, 67338.416.410, 67338.416.382, 67338.416.214, 67338.416.413, 67338.416.194, 67338.416.193 и 67338.416.70.

 • Изходящ № 24-24952-10.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО: РУСКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ЦОНКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ БОЖИДАР СЛАВОВ ПЕТРОВ СЛАВ ДИМИТРОВ СЛАВОВ СТОЯН ДИМИТРОВ КАБАДЖОВ ЕЛЕНКА СЛАВОВА ИВАНОВА ЯНКА СЛАВОВА ТОШЕВА СПАСКА КИРОВА КОЛЕВА ПАВЕЛ АСПАРУХОВ ПАВЛОВ КИРИЛ АСПАРУХОВ ПАВЛОВ РУСКА ТОДОРОВА РАДНЕВА АНДОН ТОДОРОВ МИНЧЕВ ВЕСКА ТОДОРОВА ПАВЛОВА АНДОН СТОЯНОВ АНДОНОВ ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ АНДОНОВ ТАШКА АНДОНОВА ДАНЕВА КАЛОЯН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ АНТОН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ПЕНКА ИЛИЕВА КАВРЪКОВА ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ МИТЕВ ДИАНА ВАСИЛЕВА ТЕНЕВА ЯНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА КРАСИМИРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА ТИХОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРНАЕВА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАБАДЖОВ НАДКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА РАДКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ КИРИЛ МАРИНОВ КИРОВ МИНКА СЛАВОВА КИРОВА СТОЯНКА КУРТЕВА ДОСЕВА КИРО ДИМИТРОВ КИРОВ ПЕНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА ГАНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА КИРЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ ДИНА ДОБРЕВА МАРИНОВА КИРЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ ДИНА ДОБРЕВА МАРИНОВА МАРИЯНА АЛЕКСИЕВА ИВАНОВА ИВАН АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ СТЕФКО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ РУСИ МАРИНОВ РУСЕВ МАРИНЕЛА МАРИНОВА МАРИНОВА РУСКА ИВАНОВА МАРИНОВА МАРИНА ВАСИЛЕВА ОПРЕВА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУРТЕВ КУРТИ АТАНАСОВ КУРТЕВ ХРИСТО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МОНЕВА НЕДКА ВЕЛИКОВА СТОЙКОВА ДОЙЧО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ ВЕСЕЛИНКА ХРИСОВА РАДИЛОВА КЕРА ПАНАЙОТОВА ПАНТОВА ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПАНТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

              В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изх. № 94-368/.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО ИНЖ. НИКОЛ НИКОЛОВА ГР. ВАРНА, П.К. 9001 БУЛ. „СЛИВНИЦА” №121, ЕТ.4, АП.9 nikolowanikol@yahoo.com НА № 94-368/.............2019 г.
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

   

 • № 01-340985-30.07.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО СТОЯН МЕТОДОЕВ ПЕТРОВ ГР. ОМУРТАГ УЛ. „АРДА“ №2А
  Публикация на:: 
  Търговище

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ В ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

  Изх.№ 24-21986-09.08.2019 г.

   

   

  Службата по геодезия, картография и кадастър- Търговище на основание чл. 19, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и след извършена проверка на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, и приложените към него документи, внесен с вх. № 01-340985-30.07.2019г., Ви уведомява, че към проекта

 • Изх. № 24-23007-21.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО ВАСИЛЕНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР” №5 ЕТ.2 АП.4 ЕМИЛ ЖЕЛЕВ МИХАЙЛОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ВАРДАР” №4 ЦАНКА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ” №1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-339302-29.07.2019г. от Веселка Димитрова Христова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за поземлени имоти с идентификатори 73626.510.31, 73626.510.32, 73626.510.369, 73626.510.29, 73626.510.30 и 73626.510.351, с адрес гр. Търговище, ул. „Екзарх Йосиф“ №3, ул. „Екзарх Йосиф“ №5, ул. „Г. С. раковски“ №32, ул. „Г. С. раковски“ №32 и ул.

 • Изходящ № 24-24476-04.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  До: НАСЛЕДНИЦИ НА ХЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ
  Публикация на:: 
  Търговище

          На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че с протокол № 45 от 04.09.2019г. на СГКК - ГР. ТЪРГОВИЩЕ са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 17230.39.30,  находящ се в с. Горско село, община Омуртаг, обл. Търговище.

  Материалите са на разположение в СГКК - ГР. ТЪРГОВИЩЕ.

 • Изходящ № 24-25333-13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  Дo: ВАНЯ ИВАНОВА РАДЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-487880-10.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8080-05.08.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  55419.6704.3137 и 55419.6704.3138, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-25400-13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  До СТЕФАН КИРИЛОВ КОПАРАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177251-19.04.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7949-31.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4339.666, 68134.4339.2035, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-25445-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА НИКОЛА ХРИСТОВ ГРЪБЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-323815-19.07.2019 г.

 • Изходящ № 24-25429-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  Дo: “ЯНОС” ООД До: РУМЯНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА-ЗАФИРАКИС До: “КТИРИОН – АР” ООД До: НИКОЛАОС ЗАФИРАКИС До: АНЕТА КРУМОВА ТАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-233586-29.05.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7822-29.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6701.445, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25435-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  Дo: ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ До: МАРГАРИТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА До: КОНСТАНТИН ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ До: НИКОЛА АНГЕЛОВ БАШЕВ До: АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА БАШЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-432686-02.11.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-7878-30.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.708.116, 68134.708.120, 68134.708.140, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25357-13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  Дo: РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ БОРИС ДИМИТРОВ КОЛЧАКОВ АЛЕКС ДИМИТРОВ КОЛЧАКОВ СВИЛЕН ЙОРДАНОВ ОВЧАРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в кадастралната карта и кадастреалните регистри е установена техническа грешка относно самостоятелни обекти (СОС) с идентификатори 68134.4354.214.4.65 и 68134.4354.214.4.70. Във връзка с гореописаното е регистрирано служебно заявление вх. № 09-55491-01.07.2019 г.

 • Изходящ № 24-25515-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  Дo: "ХИМТРАНС 2003" ЕООД Дo: “ДАКС-96” ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-361106-15.11.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8500-16.08.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1369.621, 68134.1369.648, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25517-16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  Дo: ХРИСТО ТОДОРОВ СЛАВЧЕВ До: НЕЛИ НЕНЧЕВА СЛАВЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-206859-13.05.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7449-18.07.2019 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.4091.5767.1.17, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ №24-17861-28.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  Пеев Петър Николов Ефтим Иванов Петър Костов Латинка Иванова Борис Радев Петър Божилов Величка Гълъбова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Иван Йорданов Иванов до Службата по геодезия, кар¬то¬графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-232204-28.05.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлени имоти: един имот с площ 660 кв.м. в землището на село Свидня, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Правец“, одобрен с Решение №84/11.08.1997г.

 • Изх. № 24-25576-17.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО Г-Н ЛЮДМИЛ ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Драгоман №23 (старата част) ДО Г-ЖА ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА КАРОВА-ПОППАЛОВА гр. София, бул. Патриарх Евтимий №80
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО КАРОВА-ПОППАЛОВА,

 • Изходящ № 20-62967-17.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  До: Александър Славчев Александров
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-414891/13.09.2019 г.   от Дончо Стоянов Господинов, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по порвка границите на ПИ с идентификатори:

   83510.671.338 (парцел/УПИ/ XII-5211  от кв. 293 по плана на гр. Шумен)

 • Изх. № 24-22242-13.08.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  До: Евдокия Николова Стаматова Николинка Миркова Стаматова н-ци на Васил Арсов Станишев -Райна Василева Димитрова -Софрони Василев Арсов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Темида Хараламбиева Тодорова е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-249503-07.06.2019г. и друг вид документ с вх.№05-11949-12.08.2019г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Димитровград за сгради с идентификатор 21052.1017.292.2, 21052.1017.292.3 и 21052.1017.292.5 (с адм. адрес гр.Димитровград ул.„Оборище“ №26).

 • Изх. № 24-20611*17.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА КОЕВА ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-267417/18.06.2019г.

 • Изх. № 24-25624-17.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  ДО СОБСТВЕНИКА / СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.754.295
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-156544/09.04.2019г.

 • Изходящ № 24-25668-17.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2019
  ДО ЦВЕТАН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
  Публикация на:: 
  Плевен

  На основание чл. 61, ал. 1, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-324884-22.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9580-16.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛЕВЕН, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 20-63045-17.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2019
  До: ПОЛИНА РОСЕНОВА БОРИСОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.61 ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-361630 / 12.08.2019г. подадено от ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изходящ № 24-20314-24.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2019
  ДО: Константин Коцев Димитър Николов
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Георги Тодоров до Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, вх. № 01-294545-03.07.2019 г.

 • Изходящ № 01-351002/16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  До: ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-351002-05.08.2019 г. от Лилия Георгиева Кичева в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив, засягащо самостоятелен обект с идентификатор 56784.531.452.1.31, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-297576/16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  До: МИЛЕНА ГЕОЛГИЕВА БАКИШ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-297576-05.07.2019 г. от Жози Марсел Бакиш, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо нанасяне на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 56784.522.652.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-252430/16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2019
  До: наследниците на СТЕФАН АСЕНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-252430-10.06.2019 г. от Община Пловдив, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за самостоятелен обект с идентификатор 56784.506.299.1.4.

 • Изходящ № 01-244097/16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  До: МАРИЯ АТАНАСОВА ДУДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-244097-04.06.2019 г. и вх. №05-11678-06.08.2019 г. от Радка Милкова Димитрова и Константин Димитров Димитров, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо коригиране на част от самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 56784.511.1131.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-132385/16.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2019
  До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МОСИНОВА До: ДИМИТЪР ИВАНОВ БАНКОВ До: ИВАН ДИМИТРОВА БАНКОВ
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-132385-26.03.2019 г. и вх. №05-11412-01.08.2019 г. от Община Пловдив, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.506.1051.

 • Изх. № 22-230-13.09.2019 г. По преписка: 01-284466-27.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  До: ТОНКА АНДОНОВА ДЖОРОВА До: АННА НИКОЛОВА ДЖОРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че „НТ НЕРОТЕК“ ЕООД е подало пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-284466-27.06.2019 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.610.71 и 07079.610.74. Целта на изменението е отразяване в КККР на границата между ПИ 07079.610.71 и 07079.610.74, в съответствие с границата между УПИ VIII-1519 и УПИ V-1524, кв.74 по регулационния план на ЦГЧ, гр.

 • Изходящ № 24-25356-13.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2019
  ДО ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АТАНАСОВ СТОЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ НЕДА СЕРГИЕВА БАНКОВА ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА ВАСЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-222931-22.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9541-13.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-25125-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО МАРУШКА МИТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-352390-06.08.2019г. от Юли Борисов Ганчев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано отразяване на настъпили промени в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за премахване на сграда с идентификатор 04234.6929.163.1, находяща се в с. Бистрица, район „Панчарево“ Столична община за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-25191/12.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО МАРИЯ ИВАНОВА СТАРИРАДЕВА ВЕРКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ НЕНЧО АСПАРУХОВ МИТРОФАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-160500-10.04.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  за самостоятелен обект с идентификатор 68134.4360.260.7.48 с административен адрес гр. София, жк. „“, бл. 706, бх. Г, ет.8, район „Люлин ”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-25210-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2019
  ДО ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-137897-28.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-25194-12.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.09.2019
  ДО ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГРОЗДАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-316962-16.07.2019г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВИТОША  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1945.60, находящ се в  район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-23846-28.08.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2019
  ДО МАРГАРИТА БОРИСОВА ЯНЕВСКА
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРГАРИТА БОРИСОВА ЯНЕВСКА,

   

 • Изходящ № 24-25295-13.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  Дo: СТЕФКО МИХОВ ЛУКАНОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-55345 / 08.02.2019 г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на  кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Гумощник, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-32/07.04.2009г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изходящ № 24-25256-12.09.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  СЕРГЕЙ СИМЕОНОВ МИХАЙЛОВ ГР. ТЕТЕВЕН П.К. 5700
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-259173-13.06.2018 г, с които е заявено „Нанасяне на настъпилипромени в кадастралната карта (КК)“ в  кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен че е издадено съответно Уведомление изх. № 24-23951-29.08.2019 г. за стартиране на производство по отразяване на влязло в сила съдебно решение № 20 от 28.02.2014 г.

 • Изх. № 22-229-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  Дo: СТАНИСЛАВ РАЙЧЕВ АТАНАСОВ чрез пълномощника му адв. ТОДОР СЛАВОВ СЛАВОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-141580-01.04.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  с административен акт № 17-274-03.07.2019 г. на Началника на СГКК Бургас е прекратено административното производство по преписка вх. № 01-141580-01.04.2019 г.

 • Изх. № 22-228-12.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО: ХРИСТИЯН ПЕТРОВ ПОПОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-262086-14.06.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8419-13.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.609.23.1.11 по КККР на гр.

 • Изходящ № 24-25033-11.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО БОЯНКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-235429-30.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8097-05.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.493.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25057-11.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  До ДОЛЯ ГАТЕВА АЛ-ДЖАБУРИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194928-03.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7848-30.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2190.165, 02659.2190.166, 02659.2190.1117, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25200-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО ДИМИТЪР АТАНАСОВ КУТЛИНОВ АЛБЕНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-273596-20.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7945-31.07.2019 г., за  изменение на КККР на район  Витоша, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.2042.160 и 68134.2042.2666, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-25187-12.09.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2019
  ДО АТАНАС ТРИФОНОВ КАЗАКОВ ДО ИГНАТ ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-230211-28.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9482-12.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-24961-10.09.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  До: ДОНКА ГОЧЕВА ГОСПОДИНОВА гр, Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ №11 До: ЙОРДАН ГОЧЕВ ИВАНОВ гр, Нова Загора, ул. „Димитър Благоев“ бл.18, вх.А, ет.1, ап.3 До: "КАПРИЗ 2004"ООД гр, Ямбол, кв. „Индустриална зона“
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-294999-04.07.2019г. и вх. № 01-295049-04.07.2019г. , подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6, чл.52, ал.1, т.1 и чл.52, ал.2 от ЗКИР, засягащо поземлени имоти с идентификатори 30956.33.28 и 30956.211.9, находящи се в с.

 • Изходящ № 24-17332-25.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО Анета Янакиева
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Цветан Русков Добрев до Службата по геодезия, кар­то­графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-225284-23.04.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлени имоти: три имота, съответно с площи 1578.00 кв.м, 2021,00 кв.м. и 1879.00 кв.м.

 • Изходящ № 24-17824-28.06.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Георги Колев
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), по искане на Божил Славчев Божилов до Службата по геодезия, кар¬то¬графия и кадастър - Софийска област, вх. № 01-224348-22.05.2019 г. и приложени  към него документи е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот: дворно място с площ от 940.00 кв.м., в землището на с.Зимевица, община Своге, Софийска област, в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Баталов дол“, одобрен със Заповед № РД-02-14-165/04.09.1991г.

 • Изходящ № 24-6696-07.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Иван Георгиев Вешев
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане № 01-61122-12.02.2019г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-2500-07.03.2019г. на Началника на  СГКК - Софийска област е открито производство по   създаване на кадастрална карта  и кадастрални регистри на обект: дворно място с пространство от 560 кв.м. в землището на село Владо Тричков, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон „Падината“, одобрен с Решение № 84/11.08.1987г.

 • Изходящ № 24-29388-19.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Г-н Христо Христов Тошев
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с искане № 01-476245-30.11.2018г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-11090-19.12.2018г. на Началника на СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: поземлен имот от 1200 кв.м., находящ се в землището на с. Редина, община Своге, Софийска област, се в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Зимница“, одобрен с Решение № 87/11.08.1987г. на ОНС гр.

 • Изходящ № 24-12790-09.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2019
  ДО: Светла Донева Горянка Драганова
  Публикация на:: 
  Софийска област

  Във връзка с искане № 01-183704-23.04.2019 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-4775-08.05.2019 г. на Началника на СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: дворно място с пространство от 4 020 кв.м. в землището на село Батулия, община Своге, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Голямо равнище, Сврака“, одобрен с Решение № 84/11.08.1987г.