Обява за конкурс - Директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация на  Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Анелия Русева Генова

2. Боян Денев Терзиев

3. Венцислав Николов Атанасов

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.03.2019 г. от 10.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност директор на дирекция 

Административно звено: Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация на  Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:   /п/

 

 

Директор на дирекция АПФО

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимална степен на завършено образование: Магистър.
1.2. Минимален професионален опит: 5 години.
1.3. Ранг: II младши.
1.4. Предпочитана специалност, по която е завършено образованието: право, администрация и управление.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в границите от 750 до 2700 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Стратегическа компетентност – визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
Лидерска компетентност – мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели;
Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;
Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) – осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.

Кратко описание на длъжността:
- Ръководи административно-правното и финансово обслужване на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за законосъобразно изпълнение на функциите й.
- Ръководи дирекцията, като разпределя, възлага работата и следи за изпълнението.
- Организира разработването на дългосрочни, краткосрочни и годишни програми и планове за капитални вложения, както и за потребностите за развитие на материално-техническата база на агенцията, организира правилното стопанисване, ползването и опазването на движимото имущество.
- Ръководи и развива системата за управление на човешките ресурси във връзка с планиране и подбор на персонала, стратегии за развитие, оценка, обучение и квалификация на служителите, стимулиране и работна заплата.
- Организира съставянето на проект на програмен бюджет на АГКК, счетоводната дейност, съхранението и опазването на счетоводната информация в съответствие с действащото законодателство.
- Организира и контролира оказването на правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми.
- Организира изготвянето на становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК.
- Участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им;
- Организира изготвянето на тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП, като отговаря за законосъобразността на актовете.
- Организира извършването на деловодното обслужване, включително обработката на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, комплектуване и водене на учрежденския архив.
- Организира изготвянето на отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по административното обслужване и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 15.02.2019 г.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзка с потребители” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.