Старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзки с потребители“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт  

         Административно звено:отдел «Човешки ресурси», дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация на  Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Мая Стоянова Михайлова

2. Пепа Атанасова Димитрова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 13.03.2019 г. от 10.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

               Председател на конкурсната комисия:  /п/

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено:отдел «Човешки ресурси», дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация на  Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати 

 

 

Председател на конкурсната комисия:  /п/

 

 

 

Обява за Старши експерт

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзки с потребители“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“,

 

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

1.2. Професионална област – Икономика,  организация и управление, публична или бизнес администрация, право;

1.3. Минимален професионален опит – 2 години. Минимален ранг - ІV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 605 до 1800 лв.

/за първа степен/.

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и др.

Кратко описание на длъжността:

 

-Участва в  изготвянето на анализи, доклади, отчети и обработка на документи във връзка с дейността на отдела.

-Участва в разработването на длъжностните характеристики, като съблюдава за спазване на изискванията на законодателството, регламентиращо трудовите и служебните  правоотношения.

-Отговаря за изпълнение на изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите актове по неговото прилагане. Подпомага дейността на службата по трудова медицина.

-Координира процеса по обучения на служителите – подаване на заявки, уточняване на дати и места, информиране на участниците, събиране на сертификати и обощаване на информация и др.

-Администрира ползването на различни видове отпуск от служителите – консултира служителите и ръководителите, проверява за основанията, отразява информацията в софтуерен продукт и отговаря за точността на даните.

-Въвежда информация в административния регистър относно структурата на АГКК, в съответствие с настъпващите промени – промяна на длъжностно разписание, движение на персонала, заети и незаети длъжности, видове правоотношения и др.

-Координира и администрира процедурата по оценяване изпълнението на длъжността.

-Изготвя проекти на писма, доклади, заповеди, служебни бележки и други, свързани с дейността и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 18.02.2019 г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзки с потребители” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.