Главен експерт „Геодезия“ в отдел „Геодезия и картография”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт „Геодезия“

Административно звено: отдел „Геодезия и картография“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Станислава Свиленова Вълчева

2. Йоанна Асенова Миланова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.03.2019 г. от 10.30  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

 

                                      Председател на конкурсната комисия:     /п/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен експерт „Геодезия“

Административно звено: отдел „Геодезия и картография“, дирекция „Геодезия, картография и кадастър“. 

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:    /п/

 

 

Обява за Главен експерт „Геодезия“

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Главен експерт „Геодезия“ в отдел „Геодезия и картография”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”,

 

С изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „бакалавър“,

1.2. Професионална област –геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 3 години. Минимален ранг - ІV младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 620 до 1950 лв.

/за първа степен/.

Кратко описание за длъжността:

- Участва в контрола и организира приемането на извършените работи по създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, нивелачните мрежи и мареограф¬ните наблюдения и оценка за съответствие на инфраструктурните мрежи;

- Участва в създаването и съгласуването на нормативната уредба във връзка с извършването на геодезически дейности;

- Участва в подготовката на конкурсна документация във връзка с възлагането на дейности и инвестиционни проекти в областта на геодезията;

- Участва и организира комисии във връзка с обявени конкурси за геодезически дейности;

- Оказва методическа помощ на службите по ГКК, фирми и граждани относно прилагане на нормативните актове в областта на геодезията;

- Участва в подготвянето на административни актове, осигуряващи условия за въвеждане на Българска геодезическа система 2005 и създаването на единна геодезическа основа за територията на Република България;

- Администрира и поддържа базите данни с геодезическа, картографска, кадастрална и специализирана информация в създадения електронен архив на Геокартфонда и извършва мониторинг за функционирането на специализираната информационна система др.;

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения - - ползване на MS Windows, MS Word, Excel, графични   системи, използвани в геодезията и кадастъра, програмни продукти за работа, обработка и контрол на геодезически измервания и данни, In¬ternet и др..

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 18.02.2019г.) от публикуване на обявлението в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзки с потребители” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.