Премини към основното съдържание

Кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) са одобрени и влезли в сила, но имотът не е нанесен или е нанесен неправилно.

* При изработване на ККР собственикът (при проведеното анкетиране от фирмата - изпълнител) е представил документите си за собственост или след като е установил грешката в изработените ККР е подал възражение, или е направил и двете.

Налице е дефект в картата, при което вина носи Агенцията по геодезия, картография и кадастър или фирмата - изпълнител. В този случай собственикът има право да подаде заявление до съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, в което да опише в какво се състои грешката и да посочи входящите номера на подадените документи (при анкетирането и/или при възражението), и да поиска грешката да бъде отстранена. Допуснатият дефект в ККР се отстранява служебно, без да се заплаща такса и без да се наема правоспособно лице – геодезист, което да изработи проект за отстраняване на грешката.

* Грешката е констатирана не в периода на изработване на ККР, а едва след влизането й в сила, като собственикът не е знаел или не е предприел действията описани в горната звездичка.

Собственикът трябва да наеме правоспособно лице - геодезист, което да подготви преписка за изменение на кадастралната карта, да заплати необходимите за това държавни такси (различни от сумите, които следва да заплати на правоспособното лице - геодезист) и да подаде заявление за промяна в кадастралната карта в съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

Забележка: Списъците на правоспособните лица са публикувани на официалната интернет - страница на АГКК – Правоспособни лица, както и в сградата на всяка служба по геодезия, картография и кадастър (включени са тези от тях, които работят в съответната област или населено място).

slogan bg