Премини към основното съдържание

Каква е гаранцията, че няма да се злоупотреби с личните данни от нотариалните актове?

Лицата, изработващи ККР използват информацията, станала им известна в процеса на създаването им, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на класифицирана информация, Закона за защита на личните данни и Закона за кадастъра и имотния регистър.

Правоспособното лице, служител на фирмата, която създава ККР се легитимира пред собствениците с документ за самоличност и документ, удостоверяващ правото му да извършва дейности за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Един от документите, които задължително се изискват при сключване на договор за създаване на ККР е удостоверение, че лицето е администратор на лични данни и е вписано в регистъра на Комисията за защита на личните данни.

Всички лица, с които АГКК е сключила договори за създаване на ККР са представили такъв документ, че са администратори на лични данни.

В ЗКИР има изрична разпоредба, съгласно която лицата, които изработват ККР, имат задължение да осигуряват защита на личните данни, станали им известни във връзка с изпълнение на задълженията им по създаване на ККР.

slogan bg