Премини към основното съдържание

Може ли съседа да промени границата между моя и неговия имот без да бъда уведомен за това?

Не е възможно. За започналото производство по промяна на границата, засегнатия собственик – съсед на имота се уведомява два пъти. Веднъж – при съставяне на акт за непълноти и грешки, който трябва да бъде подписан от съседите и втори път – за заповедта за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта подлежи на съдебно обжалване в 14 – дневен срок от уведомяването.

slogan bg