Поддържане на KKР

Примерен образец на обяснителна записка към проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО:

/Делба, разделяне, нанасяне на самостоятелен обект, отстраняване на непълнота или грешка, отстраняване на явна фактическа грешка, нанасяне на ПУП, други /

 

ОБЕКТ:

/Поземлен имот/сграда/самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура, идентификатор………………………/

 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на