Skip to main content

Примерен образец на обяснителна записка към проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

Указание за практическо прилагане на Гл. 6 "Поддържане в актуално състояние на КККР" на ЗКИР при изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти

Указания относно провеждане на процедури за служебно изменение на КР на недвижимите имоти , при които решението за промяна на предназначението си на земеделска земя е загубило правното си действие

Subscribe to Поддържане на KKР

slogan bg