Премини към основното съдържание

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То

Статус
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал Тошево“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Лъка, с. Каменар, с. Александрово, с. Медово и с. Горица, община Поморие и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас“; 

Обособена позиция 2: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни чифлик, с. Пчелник,  с. Старо Оряхово, с. Рудник, с. Кривини и с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна“; 

Обособена позиция 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Венелин, с. Гроздьово, с. Горен чифлик, с. Голица, с. Нова Шипка, с. Бърдарево, с. Булаир и с. Солник, община Долни чифлик, област Варна“;

Обособена позиция 4: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен“; 

Обособена позиция 5: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата с. Стан, с. Зайчино ореше, с. Стоян Михайловски, с. Памукчии и с. Избул, община Нови пазар, област Шумен“;

Обособена позиция 6: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Златар, с. Драгоево, с. Осмар, с. Кочово, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен“;

Обособена позиция 7: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,  с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам, с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич“;

Обособена позиция 8: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичово, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, с. Балканци, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Конаре, с. Сираково, с. Средина, с. Сърнино, с. Люляково, с. Малина и с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич“;

Обособена позиция 9: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище, с. Красен, с. Лозница, с. Росен, с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич“.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.01.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0017

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 22.01.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Sort ascending Описание на файла Размер Файл за сваляне
21.05.2020 Обявление Взложена поръчка_КККР_долни чифлик 5.87 MB obyavlenie_vzlozhena_porchka_kkkr_dolni_chiflik.pdf
21.05.2020 КД-1-44-2020 ГЕOСАД ЕООД 17.46 MB kd-1-44-2020_geosad_eood_z.pdf
21.05.2020 КД-1-43-2020 ГЕО ПРО - 2019 ДЗЗД с приложения 19.05 MB kd-1-43-2020_geo_pro_-_2019_dzzd_s_prilozheniya_z.pdf
21.05.2020 КД-1-41-2020 РИЛА ИНФОТЕХ ЕООД 13.21 MB kd-1-41-2020_rila_infoteh_eood_z.pdf
21.05.2020 КД-1-37-2020 ГЕОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД 14.53 MB kd-1-37-2020_geobild_inzhenering_ood_z.pdf
21.05.2020 КД-1-36-2020 ЕТ КИРИЛ ДАНАИЛОВ-ТОП-ГЕО 9.95 MB kd-1-36-2020_et_kiril_danailov-top-geo_z.pdf
21.05.2020 КД-1-35-2020 ГЕОМЕРА ЕООД и приложения 10.63 MB kd-1-35-2020_geomera_eood_i_prilozheniya_z.pdf
21.05.2020 КД-1-34-2020 ГЕОИД - 93 - КОЛЕВ И СИЕ СД 17.94 MB kd-1-34-2020_geoid_-_93_-_kolev_i_sie_sd_z.pdf
21.05.2020 КД-1-33-2020 ГЕОПРЕЦИЗ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД и приложения_z 11.97 MB kd-1-33-2020_geopreciz_-_inzhenering_ood_i_prilozheniya_z.pdf
21.05.2020 КД-1-32-2020 КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ АРГУС ООД_З 28.28 MB kd-1-32-2020_konsultantska_agenciya_argus_ood_z.pdf
28.02.2020 23.03 MB doklad_aop-01055-2018-0017.pdf
28.02.2020 5.84 MB protokol_3_aop_01055-2018-0017.pdf
28.02.2020 1.64 MB reshenie_rd-19-30_3_aop_01055-2018-0017.pdf
08.01.2020 Протокол 2 АОП №01055-2018-0017 25.22 MB protokol-2_aop_01055-2018-0017.pdf
06.01.2020 Съобщение за отваряне на ценови предложения-АОП №01055-2018-0017 573.09 KB saobstenie_otvaryane_cenovi_oferti_aop_no_01055-2018-0017.pdf
10.10.2019 Протокол 1-Генерал Тошево 9.64 MB protokol_1-general_toshevo.pdf
14.01.2019 Отговор на постъпило запитване с Рег. № 99-12 от 10.01.2019 329.62 KB otgovor_na_postpilo_zapitvane_s_reg._no_99-12_ot_10.01.2019.pdf
20.12.2018 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_заличено АОП № 01055-2018-0017 305.6 KB reshenie_za_odobryavane_aop__01055-2018-0017.pdf
05.12.2018 Ценови таблици 95.74 KB cenovitablici-dolni-chiflik-general-toshevo.zip
05.12.2018 Справка - Състояние на кадастралните и регулационните планове 134.86 KB spravka-sstoyanienakadastralniteiregulacionniteplanove-dolni-chiflik-general-toshevo.zip
05.12.2018 Приложение III - Проект на договор 437.29 KB prilozhenieiii-proektnadogovor-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf
05.12.2018 Приложение II - Методика за оценка на офертите 454.26 KB prilozhenieii-metodikazaocenkanaofertite-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf
05.12.2018 Приложение I - Техническа спецификация 330.55 KB prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciya-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf
05.12.2018 Документация. 567.16 KB dokumentaciya-dolni-chiflik-general-toshevo.pdf
05.12.2018 Образци 254.98 KB obrazci-dolni-chiflik-general-toshevo.zip
05.12.2018 Поименни списъци 79.74 KB poimennispisci-dolni-chiflik-general-toshevo.zip
03.12.2018 Решение за откриване на процедура 293.8 KB resheniezaotkrivanenaprocedura.pdf
03.12.2018 Обявление за поръчка 1.14 MB obyavleniezaporchka.pdf

slogan bg