Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал.сортиране на иконите Статус
26105 Осигуряване на СГКК с правни консултанти по СПКККР и Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги 03.10.2019 21.10.2019
Отворена
ПРЕКРАТЕНА
15430 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) 04.07.2017 18.10.2019 Възложена
19441 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК 09.08.2018 18.10.2019 Възложена
20943 Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър 13.12.2018 17.10.2019
Възложена
Затворена
19206 Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2 23.07.2018 17.10.2019
Възложена
Приключена
11487 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера 10.02.2016 17.10.2019 Възложена
11498 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник 11.02.2016 15.10.2019
Възложена
Приключена
18386 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по обособени позиции 23.05.2018 08.10.2019
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
Приключена
15203 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.06.2017 03.10.2019 Възложена
14474 ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 09.03.2017 30.09.2019 Възложена
12905 Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем обособени 07.09.2016 24.09.2019
Възложена
Приключена
23317 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК 30.04.2019 24.09.2019
Възложена
Прекратена- обособена позиция 14
Прекратена- обособена позиция 15
14267 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързан 13.02.2017 20.09.2019 Възложена
13838 Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър 12.01.2017 20.09.2019
Възложена
Приключена
12673 Доставка на нови автомобилни гуми, извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 07.09.2016 18.09.2019
Възложена
Приключена
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK 04.09.2018 16.09.2019 Възложена
11511 Създаване на КККР на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън 15.02.2016 16.09.2019
Възложена
Приключена
16498 Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор 30.10.2017 12.09.2019
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
Приключена
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 23.11.2017 10.09.2019 Възложена
23933 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг 05.06.2019 29.08.2019 Възложена
13375 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 31.10.2016 20.08.2019
Възложена
Приключена
11525 Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Елена, гр. Горна Оряховица и на други населени места в общини Велико Търново и Полски Тръмбеш 16.02.2016 20.08.2019 Възложена
23942 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Lexmark (Лексмарк) 06.06.2019 16.08.2019 Възложена
23941 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) 06.06.2019 12.08.2019 Възложена
23943 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) 06.06.2019 12.08.2019 Възложена